Regulamin korzystania z serwisu Katalog Marzeń

Spis treści

 1. Definicje
 2. Informacje ogólne
 3. Zamówienia
 4. Realizacja Vouchera, Gift Vouchera i Prezentu
 5. Prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy
 6. Prawo Katalogu Marzeń do odstąpienia od umowy
 7. Rozpatrywanie reklamacji i odpowiedzialność
 8. Ochrona danych osobowych i administrowanie danymi osobowymi
 9. Szczególne postanowienia dla Voucherów grupowych
 10. Postanowienia końcowe
 11. Załączniki

Warunkiem dokonywania zakupów, korzystania z usług świadczonych przez Serwis www.katalogmarzen.pl oraz realizacji Voucherów i Gift Voucherów jest zapoznanie się, akceptacja i przestrzeganie poniższego Regulaminu.

I. Definicje

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

Katalog Marzeń - "KatalogMarzeń.pl Joanna Zubik-Borucka, Tomasz Zubik spółka cywilna" z siedzibą w Warszawie kod pocztowy 03-738, przy ulicy Kijowskiej 5, NIP 521 35 37 169, która działając na zlecenie Zamawiającego dokonuje zamówienia Prezentu na rzecz Obdarowanego u wyselekcjonowanych Partnerów

Zamawiający - osoba fizyczna lub prawna, oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność prawną, która za pośrednictwem Serwisu www.katalogmarzen.pl zawiera umowę nabycia Vouchera, Vouchera B2B,  Pakietu lub Gift Vouchera.

Obdarowany - osoba, która po dokonaniu rezerwacji i przekazaniu odcinka Vouchera Partnerowi i zawarciu z Partnerem umowy na realizację Prezentu (co może wymagać akceptacji stosowanych przez Partnera ogólnych warunków umów lub Regulaminów, nie będzie natomiast, z zastrzeżeniem pkt IV.15 niniejszego Regulaminu, wymagać wnoszenia przez Obdarowanego żadnych dodatkowych opłat) jest uprawniona domagać się od Partnera Realizacji Prezentu określonego w dokumencie Vouchera. W szczególności Obdarowanym może być Zamawiający. Dane Obdarowanego są niezbędne do wskazania w formularzu rezerwacyjnym dostępnym na stronie: www.katalogmarzen.pl/rezerwacja

Partner - osoba fizyczna lub prawna oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność prawną, realizująca Prezent i zawierająca w tym celu umowę z Obdarowanym.

Prezent - usługa lub towar, której wykonanie Katalog Marzeń działając na zlecenie Zamawiającego zamawia na rzecz Obdarowanego u Partnera.

Prezent personalizowany - towar lub usługa wykonane według indywidualnego zamówienia, zamawiany na zlecenie Zamawiającego na rzecz Obdarowanego u Partnera.

Voucher - dokument potwierdzający zawarcie umowy objętej niniejszym Regulaminem i uprawniający jego okaziciela (Obdarowanego) do otrzymania jednego, wybranego Prezentu z listy dostępnych Prezentów zawartych w tym Voucherze. Pełna lista dostępnych Prezentów zawartych w Voucherze jest przedstawiona w opisie Vouchera w serwisie Katalog Marzeń.  Voucher uprawnia Obdarowanego, po zawarciu z Partnerem umowy, na realizację wybranego Prezentu (co może wymagać akceptacji stosowanych przez Partnera ogólnych warunków umów lub regulaminów, nie będzie natomiast, z zastrzeżeniem pkt IV.15 niniejszego Regulaminu, wymagać wnoszenia przez Obdarowanego żadnych dodatkowych opłat) do domagania się od Partnera otrzymania wybranego Prezentu lub wymiany Vouchera zgodnie z zasadami przedstawionymi w punkcie IV.8. Za moment finalnego stwierdzenia jaki Prezent będzie realizował Obdarowany uznaje się zatwierdzenie rezerwacji terminu Realizacji Prezentu. Pojęcie Voucher stosowane w dalszej części niniejszego regulaminu obejmuje także pojęcie Voucher B2B za wyjątkiem punktów III.2, III.3, III.5, III.7, IV.7, IV.8

Voucher B2B - dokument potwierdzający zawarcie umowy objętej niniejszym Regulaminem i uprawniający jego okaziciela (Obdarowanego) do otrzymania Prezentu przedstawionego na Voucherze.  Voucher uprawnia Obdarowanego, po zawarciu z Partnerem umowy, na realizację wybranego Prezentu (co może wymagać akceptacji stosowanych przez Partnera ogólnych warunków umów lub regulaminów, nie będzie natomiast, z zastrzeżeniem pkt IV.15 niniejszego Regulaminu, wymagać wnoszenia przez Obdarowanego żadnych dodatkowych opłat) do domagania się od Partnera otrzymania wybranego Prezentu. Vouchery B2B są dostępne jedynie dla klientów firmowych w ramach indywidualnych rozmów prowadzonych z Działem Sprzedaży B2B.

Gift Voucher - dokument potwierdzający zawarcie umowy objętej niniejszym Regulaminem i uprawniający jego okaziciela (Obdarowanego) do wymienienia go na wybrany przez siebie Voucher lub Pakiet na zasadach zdefiniowanych w punkcie IV.9 i IV.10.

Pakiet (np. Księga Marzeń lub Pakiet Marzeń) – dokument potwierdzający zawarcie umowy objętej niniejszym Regulaminem i uprawniający jego okaziciela do wyboru jednego Vouchera ze zbioru co najmniej dwóch Voucherów zawartych w Pakiecie. Cena dla Pakietów jest podawana jako cena jednostkowa za cały Pakiet, z zastrzeżeniem, że zrealizowany może być tylko jeden Voucher ze znajdujących się w Pakiecie.

Realizacja Prezentu - wykonanie przez Partnera zamówionej przez Zamawiającego usługi lub towaru (Prezentu) na rzecz Obdarowanego. Realizacja Prezentów w formie usług wymaga rezerwacji terminu realizacji za pośrednictwem systemu rezerwacyjnego Katalogu Marzeń. Realizacja Prezentu wymaga w szczególności uprzedniego wypełnienia formularza rezerwacyjnego dostępnego na stronie: www.katalogmarzen.pl/rezerwacja

System Zakupu - jeden z elementów komputerowego serwisu www.katalogmarzen.pl, który umożliwia obsługę procesu zawarcia umowy przy wykorzystaniu procedur postępowania zawartych w niniejszym Regulaminie, zwany dalej Systemem.

Serwis - strona internetowa o adresie "www.katalogmarzen.pl", za pośrednictwem której Zamawiający dokonuje zamówienia i zawiera umowę objętą niniejszym Regulaminem oraz Obdarowany dokonuje wypełnienia formularza rezerwacyjnego celem dokonania rezerwacji terminu Realizacji Prezentu.

Kod Vouchera lub Kod Rezerwacji (dawniej "Numer Rezerwacyjny") - ciąg od szesnastu do dziewiętnastu znaków identyfikujących zamówienie konkretnego Vouchera lub Pakietu..

Termin ważności – wskazana w treści Vouchera, Pakietu lub Gift Vouchera data, do której możliwe jest zrealizowanie Vouchera, Pakietu lub Gift Vouchera. W przypadku Voucherów, Pakietów lub Gift Voucherów zakupionych w punkcie sprzedaży bezpośredniej termin ważności jest możliwy do sprawdzenia na stronie katalogmarzen.pl/rezerwacja

Centrum Obsługi Klienta - biuro handlowe Katalogu Marzeń, którego dane teleadresowe są podane na stronie internetowej www.katalogmarzen.pl, na które składają się działy: Obsługi Zamówień oraz Rezerwacji.

Dzień roboczy - każdy dzień od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Centrum Obsługi Klienta Katalogu Marzeń tj. od 9.00 do 17.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

II. Informacje ogólne

1. Niniejszy Regulamin zawiera w szczególności uregulowania organizacyjne Serwisu oraz realizacji Voucherów, Pakietów i Gift Voucherów, a jego akceptacja jest warunkiem skorzystania z oferty prezentowanej w Serwisie www.katalogmarzen.pl.

2. Właścicielem Serwisu www.katalogmarzen.pl jest Katalog Marzeń

3. Bezpośrednimi usługodawcami realizującymi Prezenty są Partnerzy. Realizacja Prezentu następuje po
zawarciu pomiędzy Partnerem a Obdarowanym odpowiedniej umowy na realizację Prezentu (co może wymagać akceptacji stosowanych przez Partnera ogólnych warunków umów i regulaminów, nie będzie natomiast, z zastrzeżeniem pkt IV.15 niniejszego Regulaminu, wymagać wnoszenia przez Obdarowanego żadnych dodatkowych opłat). Odmowa Partnera zawarcia wskazanej w niniejszym punkcie umowy stanowi podstawę do zwrotu ceny Vouchera Zamawiającemu przez Katalog Marzeń.

4. Voucher oraz Pakiet może być zrealizowany tylko przez osobę, której dane zostaną podane w formularzu rezerwacyjnym (Obdarowanego).

5. Katalog Marzeń  przyjmuje, że każdy Zamawiający oraz Obdarowany, we własnym interesie podaje wszelkie informacje w sposób prawidłowy i w zgodzie ze stanem faktycznym; w związku z czym odpowiedzialność Zamawiającego lub Obdarowanego za skutki nieprawidłowości wynikające z niewłaściwego, niekompletnego lub niezgodnego z rzeczywistością wypełnienia formularzy Systemu, w tym w szczególności danych teleadresowych Zamawiającego i Obdarowanego, ponosić będzie tylko i wyłącznie odpowiednio Zamawiający lub Obdarowany. Katalog Marzeń nie będzie zobowiązany do ustalania, czy Zamawiający lub Obdarowany poprawnie i prawidłowo podał wszelkie informacje, które zostały wprowadzone do Serwisu.

6. Zamawiający poprzez przyjęcie niniejszego Regulaminu oświadcza, a Katalog Marzeń przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający upewnił się, że w przypadku Prezentów, z których skorzystanie może zależeć od stanu zdrowia lub ogólnej kondycji psychofizycznej Obdarowanego, Obdarowany może skorzystać z wybranego Prezentu, a samo skorzystanie z Prezentu nie będzie narażało Obdarowanego na ryzyko naruszenia jego stanu zdrowia lub ogólnej kondycji psychofizycznej. Jeżeli okaże się, że stan zdrowia lub ogólna kondycja psychofizyczna Obdarowanego nie pozwalają na skorzystanie przez niego z Prezentu, wówczas ani Obdarowanemu ani Zamawiającemu nie będą przysługiwać w stosunku do Katalogu Marzeń żadne roszczenia, w szczególności roszczenie o zwrot zapłaconej ceny. Katalog Marzeń nie będzie także ponosił odpowiedzialności za inne okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające realizację Prezentu, jeżeli Zamawiający pomimo posiadania wiedzy o faktach mających istotny wpływ na możliwość realizacji Prezentu nie poinformował o nich Katalogu Marzeń, choć w danych okolicznościach poinformowanie o nich Katalogu Marzeń było w pełni uzasadnione.

7. Postanowienia pkt. 6. mają odpowiednie zastosowanie w sytuacji gdy Zamawiający nie upewnił się, czy Obdarowany może z uwagi na powszechnie obowiązujące ograniczenia, w tym w szczególności wymogi administracyjne, zrealizować Prezent, którego realizacja związana jest z wyjazdem zagranicznym, w szczególności Katalog Marzeń nie odpowiada za posiadanie przez Obdarowanego aktualnego paszportu lub innego dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy państwowej (np. wiza) i wjazdu na terytorium państwa obcego.

8. Zakazane jest dostarczanie przez Zamawiającego oraz Obdarowanego za pośrednictwem Serwisu www.katalogmarzen.pl treści o charakterze bezprawnym. Katalog Marzeń nie zapewnia także możliwości posługiwania się przez Zamawiającego i Obdarowanego podczas zawierania umowy oraz w ramach realizacji Vouchera, Pakietu i Gift vouchera, oraz w ramach realizacji Prezentu pseudonimem lub w inny anonimowy sposób.

9. Wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu w zakresie realizacji Vouchera, Pakietu, Gift Vouchera, oraz Realizacji Prezentu mają odpowiednie zastosowanie także w przypadku, kiedy Zamawiający dokonuje zakupu w punkcie sprzedaży bezpośredniej, z tym, że w tym ostatnim wypadku Voucher zostaje aktywowany w ciągu 3 dni roboczych od daty zakupu i z tym momentem możliwe staje się umówienie terminu Realizacji Prezentu.

III. Zamówienia

1. Prezenty prezentowane na stronie www.katalogmarzen.pl zostały opisane z możliwie najlepszą dokładnością, a ich charakterystyka odpowiada temu, czego może obiektywnie oczekiwać zarówno Zamawiający jak i Obdarowany. Niemniej Katalog Marzeń zastrzega sobie możliwość pojawienia się różnic pomiędzy opisem Prezentu, a jego faktyczną realizacją, w szczególności odnośnie takich cech jak kolor, marka, typ, dokładny czas trwania, itp. Zdjęcia zamieszczone przy opisie Prezentów stanowią jedynie przykład Prezentu, którego sposób realizacji powinien być zasadniczo tożsamy z przedstawionym Prezentem, jednakże Katalog Marzeń nie gwarantuje wykorzystania przez Partnera zamieszczonych na zdjęciach pojazdów, sprzętów, widoków itp., identycznych z tymi, które zostały zamieszczone na zdjęciach przy opisie poszczególnych Prezentów.

2. Wszystkie ceny Voucherów, Pakietów i Gift Voucherów przedstawione na stronie internetowej www.katalogmarzen.pl i w punktach sprzedaży bezpośredniej zawierają podatek VAT o ile znajduje on zastosowanie w przypadku danego Vouchera, Pakietu lub Gift Vouchera. Ceny Voucherów, Pakietów i Gift Voucherów, nie zawierają kosztów płatności oraz przesyłki, które są naliczane w trakcie procedury składania zamówienia zgodnie z pkt. 3.

3. Zamówienie Vouchera, Pakietu lub Gift Vouchera, następuje poprzez zastosowanie się do procedur przewidzianych przez System Zakupu, tj.:

a) wybranie Vouchera, Pakietu lub Gift Vouchera, którego zamówieniem jest zainteresowany Zamawiający, co następuje poprzez kliknięcie przycisku "Dodaj do koszyka",

b) zaakceptowanie wybranych Voucherów, Pakietów lub Gift Voucherów i podanie swoich niezbędnych danych,

c) wybranie sposobu dokonania zapłaty, jak również sposobu dostarczenia Vouchera, Pakietu lub Gift Vouchera

d) po zakończeniu procesu zamówienia Zamawiający otrzymuje poprzez e-mail potwierdzenie dokonanego zamówienia.

4. Możliwe jest również dokonanie zamówienia Vouchera, Pakietu lub Gift Vouchera w punkcie sprzedaży bezpośredniej, w takiej sytuacji niniejszy Regulamin jest wiążący w zakresie realizacji Vouchera, Pakietu, Gift Voucheru oraz Realizacji Prezentu.

5. Zawarcie umowy następuje z momentem, w którym użytkownik naciska widoczny na ekranie - przycisk z napisem "Potwierdź zakup", co oznacza wcześniejsze zapoznanie się i zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu. Od tego momentu przyjmuje się, iż Zamawiający zawarł z Katalogiem Marzeń  umowę, mającą za przedmiot wydanie Zamawiającemu Vouchera, Pakietu lub Gift Vouchera i złożenie przez Katalog Marzeń zlecenia realizacji Prezentu na rzecz Obdarowanego przez Partnera na zasadach określonych w punkcie IV.

6. W przypadku, kiedy Zamawiający dokonuje zamówienia Vouchera, Pakietu lub Gift Vouchera w punkcie sprzedaży bezpośredniej za moment zawarcia umowy uważa się moment wpłaty całości ceny

7. Warunkiem otrzymania przesyłki, o której mowa w pkt. 12 jest dokonanie zapłaty w wysokości wyliczonej przez System. Wyliczona kwota zawiera zapłatę za Voucher, Pakiet lub Gift Voucher, wybraną metodę płatności i dostawy oraz ewentualne opcje dodatkowe. Wyliczona kwota zawiera podatek VAT.

8. W każdym wypadku zapłata wynagrodzenia wskazanego w pkt III.7 powyżej jest jedynym świadczeniem pieniężnym, do jakiego zobligowany jest Zamawiający.

9. W żadnym wypadku ani Vouchery ani Gift Vouchery ani Pakiety nie podlegają wymianie na pieniądze, uprawniają jedynie do świadczeń wskazanych w niniejszym Regulaminie, z zastrzeżeniem punktu V.1.

10. Przekazanie zapłaty może nastąpić w następujący sposób:

 • poprzez dokonanie przelewu na rachunek bankowy Katalogu Marzeń, wskazany w e-mailu potwierdzającym zamówienie w ciągu 3 dni roboczych od złożenia zamówienia (w przypadku braku płatności w tym terminie zamówienie zostanie anulowane),
 • gotówką - w przypadku dostarczenia Vouchera przez kuriera za pobraniem. Opcja płatności gotówką w przypadku dostarczenia Vouchera przez kuriera za pobraniem nie dotyczy Prezentów personalizowanych oraz formy dostawy "eVoucher PDF" (dawniej Voucher Last Minute),
 • kartą płatniczą - w przypadku osobistego odbioru Vouchera w biurze Katalogu Marzeń. Opcja płatności kartą płatniczą nie dotyczy formy dostawy "eVoucher PDF" (dawniej Voucher Last Minute),
 • z wykorzystaniem wszelkich sposobów płatności akceptowanych przez serwis www.payu.pl firmy PayU S.A., jako operatora płatności, z którym współpracuje Katalog Marzeń w ciągu 3 dni roboczych od złożenia zamówienia (w przypadku braku płatności w tym terminie zamówienie zostanie anulowane),
 • bonami Sodexo lub TravelPass – poprzez wpisanie numerów bonów podczas składania zamówienia oraz skuteczne ich dostarczenie do siedziby firmy nie później niż 3 dni od daty złożenia zamówienia i przed upłynięciem ich terminu ważności. W przypadku gdy bony będą zniszczone, Katalog Marzeń ma prawo nie przyjąć ich do rozliczenia,
 • w przypadku sprzedaży w punkcie sprzedaży bezpośredniej w każdej formie zapłaty akceptowanej w danym punkcie.

11. Zapłatę uznaje się za dokonaną z chwilą jej wpływu na rachunek Katalogu Marzeń w mBank S.A. o nr.: 67 1140 2004 0000 3002 8318 5613, z chwilą zaksięgowania jej przez serwis PayU, z chwilą wpłacenia jej w biurze Katalogu Marzeń, z chwilą uregulowania płatności za pobraniem kurierowi lub listonoszowi bądź z chwilą jej dokonania w punkcie sprzedaży bezpośredniej.

12. Przesyłka, zawierająca Voucher, Pakiet lub Gift Voucher jest dostarczana do Zamawiającego na wskazany w zamówieniu adres w oparciu o wybraną przez niego formę dostawy. Informacje dotyczące dostępnych form dostawy są przedstawione w procesie zamówienia. Katalog Marzeń nie gwarantuje terminu dostarczenia przesyłki z uwagi na fakt iż ostateczny termin jest uzależniony od pracy firmy dostarczającej przesyłkę, zgodnie z wyborem Zamawiającego, za co Katalog Marzeń nie ponosi odpowiedzialności. 

13. Odbiór przesyłki od kuriera (w każdym przypadku) lub listonosza (w przypadku płatności za pobraniem) powinien być pokwitowany pisemnie. Z chwilą dokonania zapłaty w sposób określony w ust. 10 oraz oddania przez Katalog Marzeń przesyłki Poczcie Polskiej lub kurierowi, uważa się, że Katalog Marzeń w sposób prawidłowy wydał przesyłkę odbiorcy. Z tą samą chwilą uważa się, że przeszły na odbiorcę wszelkie korzyści i ciężary związane z przesyłką, jak również niebezpieczeństwo jej utraty lub uszkodzenia. Powyższy zapis dotyczy w szczególności Prezentów Personalizowanych.

14. Przesyłka, o której mowa w pkt 12 przesyłana jest na koszt Zamawiającego, w jeden z możliwych sposobów wskazanych przez Zamawiającego na stronach Serwisu www.katalogmarzen.pl. Koszt przesyłki jest ustalany w trakcie procesu składania zamówienia i jest uzależniony od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy.

15. Nota księgowa potwierdzająca dokonanie zapłaty jest przesyłana w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w procesie składania zamówienia

16. Katalog Marzeń nie prowadzi sprzedaży bezpośredniej w siedzibie biura.

17. W ramach prowadzonych działań promocyjnych Katalog Marzeń stosuje kody rabatowe wartościowe oraz procentowe. Użycie kodu rabatowego odbywa się na następujących zasadach:

a) kod rabatowy działa w odniesieniu do wartości zamawianych voucherów i nie obejmuje kosztów dostawy, płatności oraz opcji dodatkowych

b) w zamówieniach w których jest wykorzystywany Gift Voucher kod rabatowy działa w odniesieniu do kwoty pozostałej do zapłaty po wykorzystaniu Gift Vouchera

c) pozostałe warunki wykorzystania kodu rabatowego są określane każdorazowo w ramach danej promocji oraz prezentowane na dedykowanej podstronie serwisu www.katalogmarzen.pl lub w kanałach komunikowania promocji. 

IV. Realizacja Vouchera, Gift Vouchera i Prezentu

1. Obdarowany może zrealizować otrzymany Voucher lub Pakiet w ciągu jego Terminu Ważności. W tym celu po wręczeniu Obdarowanemu przez Zamawiającego Vouchera lub Pakietu, Obdarowany musi wypełnić formularz rezerwacyjny dostępny na stronie www.katalogmarzen.pl/rezerwacja, nie później niż 30 dni przed upływem Terminu Ważności Vouchera lub w przypadku Voucherów Sezonowych (których dostępność jest ograniczona do konkretnych miesięcy w roku) na 30 dni przed zakończeniem okresu dostępności takiego Vouchera (informacja o dostępności jest zamieszczona na Voucherze). W przypadku kiedy Obdarowany wypełni formularz rezerwacyjny w trakcie Terminu Ważności ale później niż na 30 dni przed upływem Terminu Ważności lub końcem okresu dostępności Voucherów Sezonowych, Katalog Marzeń zobowiązuje się dołożyć starań, aby do realizacji Vouchera doszło, ale nie gwarantuje tego.

2. W celu zmiany terminu Realizacji Prezentu na inny termin, Obdarowany zobowiązany jest skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta Serwisu www.katalogmarzen.pl odpowiednio wcześniej, ale nie później niż trzy dni robocze przed ustalonym terminem. W wyjątkowych przypadkach zmiana terminu Realizacji Prezentu wymaga skontaktowania się z Centrum Obsługi Klientów z większym wyprzedzeniem niż 3 dni robocze. W takich sytuacjach jest to zawsze zaznaczone w opisie na Voucherze oraz eVoucherze PDF (dawniej Voucher Last Minute). Zmiany terminu realizacji można dokonać nie więcej niż 2 (dwa) razy, chyba że w opisie na Voucherze lub eVoucherze PDF jest informacja, że zmiana terminu realizacji nie jest możliwa.

3. Warunkiem koniecznym do umówienia terminu Realizacji Prezentu jest zapłata całości ceny za zamówione Vouchery lub Pakiety.

4. W odniesieniu do Prezentów, których realizacja odbywa się poza granicami Polski oraz Prezentów polegających na uczestnictwie w spektaklach teatralnych, składane rezerwacje są ostatecznie i nie ma możliwości dokonywania żadnych zmian terminów.

5. Katalog Marzeń zobowiązuje się dołożyć starań, aby Realizacja Prezentu nastąpiła w terminie jak najbardziej dogodnym dla Obdarowanego, nie mniej nie jest w stanie zagwarantować Realizacji Prezentu w konkretnym dniu. W szczególności w przypadku nie zebrania wymaganej wielkości grupy uczestników na dzień Realizacji Prezentu Partner ma możliwość zmiany terminu Realizacji Prezentu, przy czym Katalog Marzeń lub Partner poinformuje o tym Obdarowanego najpóźniej na 1 dzień roboczy przed ustalonym uprzednio terminem.

6. Niezrealizowanie Vouchera, Pakietu lub Gift Vouchera w Terminie Ważności oznacza rezygnację Zamawiającego oraz Obdarowanego z Realizacji Vouchera, Pakietu, Gift Vouchera oraz Realizacji Prezentu oraz wygaśnięcie wszelkich praw związanych z zawartą umową, w szczególności powoduje brak możliwości Realizacji Vouchera, Pakietu, Gift Vouchera oraz Realizacji Prezentu przez Obdarowanego i z tego tytułu nie przysługują ani Obdarowanemu ani Zamawiającemu żadne roszczenia, w szczególności roszczenie o zwrot zapłaconej kwoty zapłaty. Kwota ta stanowi zryczałtowane wynagrodzenie za nabycie Vouchera, Pakietu, Gift Vouchera oraz utrzymywanie Partnera w gotowości do zawarcia umowy na Realizację Prezentu i Realizacji Prezentu oraz poniesionych w tym celu kosztów.

7. W odniesieniu do Voucherów stanowią one dokument uprawniający do wyboru konkretnego Prezentu z listy Prezentów określonej w ramach danego Vouchera. Obdarowany może wybrać inny Prezent niż widoczny na Voucherze z listy Prezentów dostępnych w ramach danego Vouchera, w stosunku do którego nie dokonano rezerwacji, przed upływem Terminu Ważności Vouchera. W tym celu konieczny jest kontakt Obdarowanego z Centrum Obsługi Klienta. Wybrany Prezent jest przesyłany Obdarowanemu w formie przesyłki eVoucher PDF (voucher PDF przesyłany mailem, dawniej Voucher Last Minute). Możliwość wyboru innego Prezentu nie dotyczy Voucherów B2B.

8. Obdarowany może dokonać wymiany otrzymanego Vouchera w stosunku do którego nie dokonano rezerwacji na inny, przed upływem Terminu Ważności Vouchera, pokrywając jedynie koszty związane z ewentualną przesyłką w przypadku wyboru przesyłki innej niż eVoucher PDF (dawniej Voucher Last Minute). Wymiany takiej Obdarowany może dokonać tylko jednokrotnie i odbywa się ona na następujących zasadach:

a) wymiana na Voucher droższy niż wartość ceny zapłaconej za posiadany przez Obdarowanego Voucher może nastąpić wyłącznie po dokonaniu stosownej dopłaty,

b) wymiana na Voucher o wartości równej cenie zapłaconej za posiadany przez Obdarowanego Voucher następuje bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów,

c) wymiana na Voucher o niższej wartości od otrzymanego Vouchera powoduje, iż Obdarowanemu, ani Zamawiającemu nie należy się zwrot różnicy w stosunku do dokonanej zapłaty.
Nowy Voucher będzie miał taki sam termin ważności jak Voucher podlegający wymianie. W przypadku Pakietów istnieje możliwość wymiany Pakietu jedynie na inny Pakiet na zasadach analogicznych jak w przypadku Voucherów (zasady wskazane w punktach a-c). Wymienione Vouchery i Pakiety są przesyłane Obdarowanemu w formie przesyłki eVoucher PDF (voucher PDF przesyłany mailem, dawniej Voucher Last Minute). 

d) Wymianie nie podlegają Vouchery B2B.

9. Nie ma możliwości wymiany Gift Vouchera na kolejny Gift Voucher. Wymiana Gift Voucherów na Vouchery lub Pakiety możliwa jest w Terminie Ważności Gift Vouchera. Wymiana ta jest dokonywana w następujący sposób: poprzez wybór Vouchera(ów) lub Pakietu(ów) z oferty Katalogu Marzeń prezentowanej na stronie www.katalogmarzen.pl i dodanie ich do koszyka a następnie poprzez wpisanie Kodu Gift Vouchera (dawniej "numeru Gift Vouchera") we wskazanym miejscu w pierwszym kroku koszyka. Wówczas wysokość zapłaty za wybrany Prezent(y) automatycznie zostanie obniżona o wartość Gift Vouchera.

10. Wymiany Gift Vouchera na Voucher Obdarowany może dokonać wielokrotnie, do momentu wykorzystania nominału lub upłynięcia terminu ważności Gift Vouchera i odbywa się ona na następujących zasadach:

a) na droższy Voucher lub Pakiet po dokonaniu stosownej dopłaty,

b) na Voucher lub Pakiet o tej samej wartości, co otrzymany Gift Voucher - bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów,

c) na Voucher lub Pakiet o niższej wartości od otrzymanego Gift Vouchera, w takiej sytuacji Obdarowany może wykorzystać pozostałą wartość Gift Vouchera w kolejnych zamówieniach. W przypadku nie wykorzystania całej wartości Gift Vouchera przed upłynięciem jego terminu ważności, Obdarowanemu ani Zamawiającemu nie należy się zwrot różnicy w stosunku do dokonanej zapłaty

d) wartość Gift Vouchera nie może zostać wykorzystana do opłacenia kosztów związanych z przesyłką ani z żadnymi opcjami dodatkowymi dostępnymi w serwisie Katalog Marzeń

11. W odniesieniu do Pakietów (takich jak przykładowo Księga Marzeń lub Pakiet Marzeń) Obdarowany dokonuje wyboru jednego Vouchera  ze wszystkich, które zawiera Pakiet. Dokonanie takiego wyboru w czasie procesu rezerwacji oznacza, że Obdarowany traci możliwość zrealizowania pozostałych Voucherów, jakie zawierał Pakiet. Wybór Vouchera z Pakietu jest wyborem ostatecznym, którego można dokonać jeden raz (postanowienia punktu 7 nie mają zastosowania).

12. W przypadku, kiedy dojdzie do zagubienia lub zniszczenia Vouchera, Pakietu lub Gift Vouchera, a Termin Ważności Vouchera, Pakietu lub Gift Vouchera jeszcze nie minął i nie został on jeszcze zrealizowany, możliwe jest, ale wyłącznie na wniosek Zamawiającego i za okazaniem dowodu zakupu, wystawienie duplikatu Vouchera, Pakietu lub Gift Vouchera. Duplikat jest wystawiany  w formie pliku pdf i jest wysyłany na adres e-mail, z którego zostało założone zamówienie w ramach którego został nabyty Voucher, Pakiet lub Gift Voucher 

13. W przypadku Gift Voucherów zakupionych w serwisie Katalog Marzeń możliwa jest wymiana kilku Gift Voucherów na Voucher na zasadach przedstawionych w punkcie 8 oraz 9. W przypadku Gift Voucherów uzyskanych w ramach różnego rodzaju akcji promocyjnych realizowanych bezpośrednio przez Katalog Marzeń lub we współpracy z innymi podmiotami nie ma możliwości wymiany kilku Gift Voucherów na zasadach przedstawionych w punkcie 8 i 9. Postanowienie powyższe dotyczy zarówno akcji promocyjnych własnych organizowanych przez Katalog Marzeń, jak i akcji promocyjnych innych firm, w których to akcjach Katalog Marzeń występuje jako partner.

14. Poza innymi warunkami wskazanymi w niniejszym Regulaminie, warunkiem skutecznej realizacji Vouchera jest uzyskanie potwierdzenia terminu realizacji Vouchera z Centrum Obsługi Klienta w formie wiadomości e-mail zawierającej termin, miejsce realizacji i dane Partnera realizującego Voucher oraz przedstawienie Partnerowi wypełnionego Vouchera przez Obdarowanego. W przypadku Vouchera otrzymanego drogą elektroniczną (opcja dostawy "eVoucher PDF" (dawniej Voucher Last Minute)) konieczne jest przedstawienie Partnerowi wydruku Vouchera wypełnionego wymaganymi danymi. W przypadku części Partnerów potwierdzenie terminu realizacji jest dokonywane bezpośrednio pomiędzy Obdarowanym oraz Partnerem. W takiej sytuacji Obdarowany jest informowany poprzez wiadomość e-mail, że w celu potwierdzenia szczegółów Realizacji Prezentu, w tym terminu i miejsca, konieczne jest aby skontaktował się bezpośrednio z Partnerem. W takiej sytuacji nie obowiązuje konieczność uzyskania potwierdzenia terminu realizacji Vouchera z Centrum Obsługi Klienta

15. Obdarowany w przypadku zamiaru realizacji Prezentu u Partnera ma obowiązek zawrzeć z Partnerem umowę, co może oznaczać konieczność stosowania się do instrukcji, zaleceń, regulaminów, wskazówek i poleceń Partnera. O ile przepisy prawa nie wprowadzają w tym zakresie surowszych wymagań umowa taka może zostać zawarta również ustnie lub w sposób dorozumiany (w szczególności poprzez wręczenie przez Obdarowanego podpisanego Vouchera Partnerowi i przystąpienie przez Partnera do Realizacji Prezentu). Zwracamy uwagę, że w związku z charakterem niektórych świadczeń, Partnerzy roszczą sobie prawo do uzyskania od Obdarowanego oświadczenia o wzięciu na siebie odpowiedzialności lub o wpłaceniu kaucji.

16. Zaleca się aby przed przystąpieniem do Realizacji Prezentu Obdarowany upewnił się że w przypadku Prezentów, z których skorzystanie może zależeć od stanu zdrowia lub ogólnej kondycji psychofizycznej Obdarowanego, Obdarowany może skorzystać z wybranego Prezentu, a samo skorzystanie z Prezentu nie będzie narażało Obdarowanego na ryzyko naruszenia jego stanu zdrowia lub ogólnej kondycji psychofizycznej

Postanowienia poniższych punktów IV.17-IV.23 znajdują zastosowanie, o ile Obdarowany i Partner nie postanowią inaczej w umowie na realizację Prezentu (co może mieć miejsce wyłącznie w przypadkach gdy takie ustalenia nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa), o czym powinni zawiadomić Katalog Marzeń przed Realizacją Prezentu. Takie postanowienia Obdarowanego i Partnera nie mogą zwiększać odpowiedzialności Katalogu Marzeń ani nakładać na Katalog Marzeń dodatkowych zobowiązań. Katalog Marzeń rekomenduje stosowanie się do poniższych postanowień.

17. W odniesieniu do Prezentów, których realizacja może zależeć od określonego wieku Obdarowanego lub posiadania określonych uprawnień jak np. prawo jazdy, Partner ma prawo sprawdzić te okoliczności, a Obdarowany ma obowiązek okazać stosowne dokumenty. Odmowa okazania w/w dokumentów stanowi dla Partnera podstawę odmowy Realizacji Prezentu, bez prawa Obdarowanego lub Zamawiającego podnoszenia roszczeń względem Katalog Marzeń oraz Partnera.

18. W wypadku Realizacji Prezentów z ograniczeniami wiekowymi (o czym Zamawiający jest poinformowany w opisie Prezentu, a Obdarowany w Voucherze) osoby niespełniające kryterium wieku dla danego Prezentu muszą przybyć na miejsce Realizacji Prezentu w obecności przedstawicieli ustawowych (np. rodziców, opiekunów) lub okazać Partnerowi pisemną zgodę przedstawicieli ustawowych wraz z ich numerami telefonów kontaktowych. Katalog Marzeń oraz Partner mają prawo żądać okazania dokumentu potwierdzającego wiek Obdarowanego, jak również skontaktować się z przedstawicielami ustawowymi Obdarowanego w celu potwierdzenia zgody na skorzystanie z Prezentu. W przypadku powzięcia przez Katalog Marzeń lub Partnera uzasadnionych wątpliwości, co do prawdziwości zgody przedstawiciela ustawowego lub podanych danych kontaktowych tych przedstawicieli, Parter może powstrzymać się od Realizacji Prezentu na czas wykazania przez Obdarowanego prawdziwości udzielonej przez właściwego przedstawiciela ustawowego zgody, zaś Zamawiającemu, ani Obdarowanemu nie będą przysługiwały z tego tytułu względem Katalog Marzeń oraz Partnera żadne roszczenia.

19. Partner może odmówić realizacji Prezentu jeżeli Obdarowany nie stosuje się do jego poleceń lub jeżeli znajduje się w stanie po użyciu alkoholu, środków odurzających lub z uwagi na stan zdrowia (dotyczy także okresu ciąży) lub kondycję psychofizyczną Obdarowanego.

20. Nie stawienie się Obdarowanego na miejsce Realizacji Prezentu lub jego spóźnienie się dłuższe niż 15 min. powoduje utratę uprawnień do Realizacji Prezentu, bez prawa Obdarowanego lub Zamawiającego żądania zwrotu uiszczonej zapłaty. Uiszczona dotychczas przez Zamawiającego kwota zapłaty stanowi zryczałtowane wynagrodzenie za nabycie Vouchera, Pakietu lub Gift Vouchera oraz utrzymywanie Partnera w gotowości do zawarcia umowy na Realizację Prezentu i Realizacji Prezentu oraz poniesionych w tym celu kosztów.

21. W przypadku Prezentów, których realizacja może zależeć od warunków pogodowych lub innych zmiennych czynników, Partner może odmówić Realizacji Prezentu, w sytuacji, kiedy według jego oceny mogłoby to zagrażać zdrowiu lub życiu Obdarowanego lub narazić Obdarowanego na szkodę majątkową. Wówczas Obdarowany ustala nowy termin Realizacji Prezentu bezpośrednio z Partnerem, o czym jest obowiązany zawiadomić Katalog Marzeń, albo ustalenie nowego terminu realizacji Prezentu następuje za pośrednictwem Centrum Obsługi Klienta Serwisu  www.katalogmarzen.pl. W takiej sytuacji Katalog Marzeń nie pokrywa kosztów, jakie poniósł Obdarowany, związanych z Realizacją Prezentu, zwłaszcza takich jak koszty transportu i zakwaterowania.

22. Postanowienia punktu 20 stosuje się odpowiednio do sytuacji kiedy do niezrealizowania Prezentu doszło z przyczyn technicznych niezależnych od Partnera i Katalogu Marzeń, takich jak w szczególności awarie maszyn i urządzeń.

23. W sytuacjach wyjątkowych, w szczególności w przypadkach losowych, niezależnych od Partnera, w tym m.in. w przypadku choroby personelu Partnera, Katalog Marzeń ma prawo do zaproponowania innego terminu Realizacji Prezentu lub, jeśli nie jest to możliwe w wybranym terminie, do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy, Katalog Marzeń będzie zobowiązany do zwrotu Obdarowanemu kwoty zapłaty uiszczonej przez Zamawiającego.

24. W przypadku niektórych Prezentów Personalizowanych zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności towaru u dostawców Serwisu www.katalogmarzen.pl. W przypadku braku części zamówionych towarów Zamawiający jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). Czas realizacji Prezentów Personalizowanych jest podany przy ich opisie. Za czas realizacji rozumie się czas od chwili zawarcia umowy do chwili wysłania zamówionego towaru przez Katalog Marzeń. Zamówienie na towary, które mają podane różne czasy wysyłki, realizowane jest po upływie czasu najdłuższego z podanych. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany na stronie internetowej, Centrum Obsługi Klienta Serwisu www.katalogmarzen.pl skontaktuje się z Zamawiającym, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia. Podany czas realizacji zamówienia nie uwzględnia dni wolnych od pracy.

25. Po wykonaniu Prezentu Personalizowanego z wykorzystaniem zdjęć przesłanych przez Zamawiającego, wszystkie przesłane pliki zawierające zdjęcia zostaną usunięte z systemów Katalog Marzeń.

26. Katalog Marzeń przyjmuje, że Zamawiający posiada prawa autorskie do wszystkich przesłanych przez siebie zdjęć. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw autorskich osób trzecich. W celu umożliwienia Realizacji Prezentu Zamawiający zobowiązuje się udzielić Katalogowi Marzeń nieodpłatnej licencji wykonawczej, z prawem do udzielenia dalszej licencji na rzecz Partnera, do korzystania ze zdjęć, które Zamawiający przekazuje w celu Realizacji Prezentu, na polach eksploatacji umożliwiających taką realizację.

27. Katalog Marzeń nie gwarantuje 100% zgodności barw z przesłanymi plikami zdjęciowymi.

V. Prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy

1. Z zastrzeżeniem punktu 3, 4, 5 i 6, w każdym wypadku, w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy objętej niniejszym Regulaminem, Zamawiający może od takiej umowy odstąpić i zrezygnować z nabycia Vouchera, Pakietu lub Gift Vouchera bez podania przyczyn, zawiadamiając o tym Katalog Marzeń w formie pisemnej. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Zamawiający może skorzystać określone są w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

2. Za oświadczenie woli skutkujące odstąpieniem przez Zamawiającego od umowy przyjmuje się także, niedokonanie jakiejkolwiek wpłaty lub dokonanie wpłaty w niższej niż podana wysokości na konto bankowe Katalogu Marzeń w terminie 3 dni roboczych od momentu dokonania zamówienia Vouchera, Pakietu lub Gift Vouchera.

3. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie osobie będącej konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) kodeksu cywilnego oraz osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą o ile  zamówienie nie ma zawodowego charakteru zgodnie z ustawą z dnia 31.07.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1495).

4. W przypadku zamówień na Prezenty Personalizowane nie jest możliwa rezygnacja z zamówienia.

5. Odstępnie od umowy w terminie 30 dni nie jest możliwe jeśli Voucher, Pakiet lub Gift Voucher został zrealizowany lub jeśli został zainicjowany proces Realizacji Prezentu poprzez wypełnienie formularza rezerwacyjnego

6. W przypadku zakupu Vouchera lub Pakietu w punkcie sprzedaży bezpośredniej zwroty odbywają się według zasad obowiązujących dla danego punktu sprzedaży.

7. W przypadku odstąpienia od umowy nabycia Vouchera, Pakietu lub Gift Vouchera, Zamawiającemu zwracana jest dokonana zapłata w takiej samej formie, w jakiej została ona dokonana, to znaczy w przypadku wykorzystaniem Gift Vouchera do płatności Zamawiający otrzymuje zwrot dokonanej zapłaty w formie Gift Vouchera.

8. W przypadku odstąpienia od umowy nabycia Vouchera, Pakietu lub Gift Vouchera, Zamawiającemu zwracana jest dokonana zapłata na ten sam rachunek bankowy, z którego wpłynęła płatność - dotyczy płatności przelewem, poprzez PayU lub BLIK.

9. W przypadku płatności bonem Sodexo lub TravelPass zwrot dokonywany jest  w formie Gift Vouchera.

VI. Prawo Katalogu Marzeń do odstąpienia od umowy

1. Katalog Marzeń zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawartej z Zamawiającym umowy w czasie Terminu Ważności Vouchera w sytuacji, kiedy Realizacja Prezentu okazałaby się niemożliwa lub łączyłaby się z rażąco wysokimi kosztami, w tym w szczególności z powodu wystąpienia siły wyższej. W takim przypadku Obdarowanemu zwracana jest cała uiszczona zapłata, o ile nie zdecyduje się on na przedstawioną mu przez Katalog Marzeń ofertę zastępczą.

2. Za przypadki siły wyższej, w szczególności uważane będą sytuacje, kiedy nie może dojść do Realizacji Prezentu lub byłoby to połączone z rażąco wysokimi kosztami, z powodów niezależnych od Katalogu Marzeń, takich jak: zaprzestanie prowadzenia działalności przez Partnera i niemożność znalezienia na rynku innego wykonawcy, przekraczający zwykłe ryzyko biznesowe wzrost kosztów prowadzenia działalności spowodowany decyzjami organów władzy samorządowej lub centralnej, strajki, demonstracje, kataklizmy pogodowe, działalność terrorystyczna itp.

VII. Rozpatrywanie reklamacji i odpowiedzialność

1. Ewentualne reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy objętej niniejszym Regulaminem,
Zamawiający lub Obdarowany zgłasza Katalogowi Marzeń w terminie nie późniejszym niż 14 dni od chwili Realizacji Prezentu lub od momentu, kiedy miał być zrealizowany.

2. Zgłoszenie reklamacji musi nastąpić drogą elektroniczną na adres biuro@katalogmarzen.pl lub pisemną na adres ul. Kijowska 5, 03-738 Warszawa. Każda reklamacja dokonana w sposób inny, niż wskazano powyżej, nie będzie rozpatrywana i zwalnia Katalog Marzeń z wszelkiej odpowiedzialności w stosunku do Zamawiającego i Obdarowanego powstałą w skutek niezgłoszenia reklamacji w powyższy sposób Katalogowi Marzeń.

3. Pismo z reklamacją powinno zawierać następujące dane: dane Obdarowanego (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji z podaniem Kodu Vouchera (dawniej "Numeru Rezerwacyjnego') wraz z uzasadnieniem.

4. Katalog Marzeń niezwłocznie podejmuje działania w celu załatwienia reklamacji przez Partnera, w sposób jak najbardziej korzystny dla Obdarowanego. Katalog Marzeń rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź zwrotna jest wysyłana pocztą elektroniczną

5. Katalog Marzeń ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i Obdarowanego za własne działania i zaniechania niezgodne z treścią niniejszego Regulaminu, jednakże odpowiedzialność Katalogu Marzeń zostaje ograniczona do wartości szkody poniesionej przez Zamawiającego i Obdarowanego. Zamawiający i Obdarowany przyjmują do wiadomości, iż Katalog Marzeń nie ma bezpośredniego wpływu na sposób Realizacji Prezentu przez Partnera, nie jest podmiotem realizującym Prezent, ani producentem Prezentu. W przypadku, gdy reklamacja dotyczy działań Partnera lub jakości dostarczonego przez niego Prezentu, Katalog Marzeń podejmuje w imieniu Zamawiającego lub Obdarowanego w stosunku do Partnera niezbędne działania, uzgadniając je odpowiednio z Zamawiającym lub Obdarowanym.

6. Katalog Marzeń nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeżeli w posiadanie Vouchera, Pakietu lub Gift Vouchera wejdzie i zrealizuje go osoba nieuprawniona, chyba, że Katalog Marzeń zostanie powiadomiony o fakcie utraty Vouchera, Pakietu, Gift Vouchera lub wejścia przez osobę nieuprawnioną w posiadanie treści Vouchera, Pakietu lub Gif Vouchera w terminie umożliwiającym dezaktywację odpowiedniego Vouchera, Pakiety lub Gift Vouchera przed skorzystaniem z niego przez osobę nieuprawnioną. W przeciwnym wypadku Realizację Prezentu na rzecz osoby nieuprawnionej traktuje się jako realizację na rzecz Obdarowanego.

7. Katalog Marzeń. zaleca wszystkim Obdarowanym, którzy otrzymali Voucher dotyczący Prezentów, które mogłyby okazać się niebezpieczne dla ich zdrowia lub życia, aby zawierali z wybranymi przez siebie Towarzystwami Ubezpieczeniowymi stosowne umowy ubezpieczenia. Katalog Marzeń oświadcza, że Obdarowani nie są objęci żadnym ubezpieczeniem na czas i okoliczność Realizacji Prezentu. Katalog Marzeń zaleca również, by Obdarowani przed Realizacją Prezentu upewnili się u Partnera, czy bezpieczeństwo Obdarowanych przy Realizacji Prezentu nie zależy od określonego stanu zdrowia lub kondycji psychofizycznej Obdarowanych lub od zachowania przez Obdarowanych innych aktów staranności.

8. W sytuacji kiedy z uwagi na niedostępność pierwotnie zakupionego Prezentu Katalog Marzeń lub Partner zaproponuje Obdarowanemu wymianę Prezentu na inną usługę (która z zachowaniem postanowień niniejszego Regulaminu może być realizowana przez innego Partnera) i Obdarowany zaakceptuje propozycję wymiany i zrealizuje usługę, na którą Prezent został wymieniony, nie będą honorowane reklamacje dotyczące faktu wymiany Prezentu.

9. Katalog Marzeń rezerwuje sobie prawo do zawieszania wykonywania zamówień i dostaw w przypadku niezapłacenia lub odmowy autoryzacji wypłacenia kartą płatniczą ze strony oficjalnie uwierzytelnionej jednostki bankowej. Katalog Marzeń nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nadużycia lub wykorzystanie niezgodnego z prawem jakiegokolwiek środka płatności (np. posłużenie się skradzioną kartą).

10. W przypadku uznania reklamacji jako zasadnej Katalog Marzeń dokonuje zwrotu części lub całości ceny Vouchera (w zależności od wyniku reklamacji) przy czym Zamawiającemu lub Obdarowanemu zwracana jest dokonana zapłata w takiej samej formie, w jakiej została ona dokonana przez Zamawiającego, to znaczy w przypadku wykorzystaniem Gift Vouchera lub kodów rabatowych do płatności Obdarowany otrzymuje zwrot w formie Gift Vouchera lub kodu rabatowego. Zwrot dokonywany w formie pieniężnej następuje maksymalnie w ciągu 14 dni od daty rozstrzygnięcia reklamacji w postaci przelewu bankowego.

VIII. Ochrona danych osobowych i administrowanie danymi osobowymi

1. Administratorem danych w rozumieniu Rozporządzenia (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016  ( dalej  Rozporządzenie) o ochronie danych  jest Katalog Marzeń.

2. Dane osobowe Zamawiającego z zastrzeżeniem pkt 4, nie będą przekazywane innym osobom bez ich wiedzy i zgody, za wyjątkiem sytuacji, w której przekazanie takich danych będzie niezbędne do realizacji umowy w szczególności firmie realizującej przesyłkę tj. (w zależności od wyboru dokonanego przez Zamawiającego w procesie składania zamówienia). Akceptacja niniejszego Regulaminu stanowi wyraźną zgodę Zamawiającego na przekazanie swoich danych osobowych Katalogowi Marzeń wyłącznie w celu wykonania umowy objętej niniejszym Regulaminem. 

3. Dane osobowe Obdarowanego będą przekazane Partnerowi w celu Realizacji Prezentu. Akceptacja niniejszego Regulaminu stanowi wyraźną zgodę Obdarowanego na przekazanie swoich danych osobowych Katalogowi Marzeń oraz Partnerowi wyłącznie w celu wykonania umowy objętej niniejszym Regulaminem i realizacji Prezentu przez Partnera, bez prawa do dalszego wykorzystania.

4. Zamawiający dokonujący zakupu w serwisie Katalog Marzeń może wyrazić  zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do Ceneo.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000634928, kapitał zakładowy: 5 000 000 złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 525-26-74-781, REGON 365338986 danych osobowych Zamawiającego w celu wysłania Zamawiającemu na adres email ankiety z prośbą o opinię na temat dokonanej transakcji w Sklepie Katalog Marzeń (zgodnie z rozporządzeniem).

5. Wykorzystanie przez Katalog Marzeń zgromadzonych danych w celach innych niż określone w pkt. 2 oraz 3, w szczególności w celach reklamy i marketingu produktów i usług podmiotów trzecich, wymaga uzyskania na to  uprzedniej zgody Zamawiającego i Obdarowanego.

6. Zamawiającemu oraz Obdarowanemu w każdym czasie przysługuje prawo do otrzymania kopii danych osobowych, prawo dostępu do swoich danych, poprawiania, zmienia ich i uzupełniania, prawo do wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie, złożenia wniosku o usunięcie danych pod  adresem biuro@katalogmarzen.pl jednakże odpowiedzialność za skutki dokonanych zmian ponosi wyłącznie odpowiednio Zamawiający lub Obdarowany.

7. Zamawiający może w każdym czasie zażądać usunięcia ze zbiorów Katalogu Marzeń swoich danych osobowych, co Katalog Marzeń obowiązany jest uczynić niezwłocznie po zakończeniu obowiązywania umowy pomiędzy Katalogiem Marzeń oraz Zamawiającym i Obdarowanym. Za datę zakończenia umowy uznaje się upłynięcie terminu ważności Vouchera, Pakietu lub Gift Vouchera lub realizację Vouchera, Pakietu lub Gift Vouchera potwierdzoną przez Partnera, w zależności od tego, które zdarzenie będzie miało miejsce później.

8. Katalog Marzeń oświadcza, że wszelkie dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

IX. Szczególne postanowienia dla Voucherów grupowych

1. W przypadku Prezentów grupowych (w tym w szczególności tzw. Prezentów dla Dwojga i tzw. Prezentów dla Grup), usługa Katalog Marzeń wobec Zamawiającego polega na umożliwieniu Obdarowanemu, bez dodatkowych płatności (z zastrzeżeniem postanowień pkt IV.15) zawarcia z Partnerem umowy na Realizację Prezentu nie tylko na rzecz Obdarowanego, ale również zaproszonych przez niego osób (w przypadku Prezentu dla Dwojga jednej dodatkowej osoby, a w przypadku Prezentów dla Grup pozostałych członków grupy zgodnie ze specyfikacją określonego Prezentu), dalej zwanych „Osobami Zaproszonymi”. W takim wypadku realizacji Vouchera (w tym w szczególności rezerwacji odpowiedniego terminu realizacji Prezentu) dokonuje wyłącznie Obdarowany podając wyłącznie swoje dane. Poinformowanie Osób Zaproszonych o szczegółach realizacji Prezentu, w tym w szczególności terminie i miejscu realizacji Prezentu spoczywa wyłącznie na Obdarowanym. Katalog Marzeń nie składa wobec Osób Zaproszonych żadnych oświadczeń, ani nie zobowiązuje się w stosunku do nich do żadnych świadczeń, a Osoby Zaproszone nie uzyskują statusu Obdarowanych w rozumieniu niniejszego Regulaminu. Wymagania wynikające z charakteru danego Prezentu, w tym w szczególności dotyczące wymaganego stanu zdrowia i kondycji psychofizycznej lub wieku stosuje się odpowiednio do Osób Zaproszonych.

2. Obdarowany zobowiązuje się do przekazania osobom, które zaprosi do realizacji Prezentu opisu rekomendowanych aktów staranności otrzymanych od Katalog Marzeń w procesie rezerwacji Prezentu.
 

X. Postanowienia końcowe

1. Materiały zamieszczone w Serwisie www.katalogmarzen.pl (teksty, nazwy produktów, zdjęcia, logo itp.) nie mogą być reprodukowane, kopiowane, modyfikowane, dystrybuowane i publikowane bez pisemnego zezwolenia Katalogu Marzeń lub innego właściciela praw autorskich.

2. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek sporów związanych z umową objętą niniejszym Regulaminem Katalog Marzeń zobowiązuje się dołożyć starań do ich polubownego załatwienia, w tym także za pośrednictwem alternatywnych metod rozstrzygania sporów, np. w trybie mediacji, a jeśli okazałoby się to niemożliwe, to właściwym do ich rozpoznania będą właściwe sądy powszechne.

3. Katalog Marzeń podejmuje również współpracę z firmami, które nie są Partnerami, a które kooperując z Katalogiem Marzeń promują swoje usługi lub produkty. W takiej sytuacji – kooperacji z innymi podmiotami, Regulamin niniejszy jest wiążący chyba, że co innego wynika z zawartej umowy. W każdym jednak wypadku Regulamin niniejszy jest wiążący dla Obdarowanych w zakresie realizacji Vouchera, , Pakietu lub Gift Vouchera, a o ile Partner i Obdarowany nie postanowią inaczej jego odpowiednie fragmenty również w zakresie Realizacji Prezentu (takie odmienne postanowienia Partnera i Obdarowanego nie mogą zwiększać odpowiedzialności ani zobowiązań Katalogu  Marzeń).

4. Katalog Marzeń może zmienić Regulamin. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Katalog Marzeń, z zastrzeżeniem, że  zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

5. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranej umowy.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

W ciągu 30 dni od dokonania zamówienia możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy otrzymane od Ciebie płatności. W przypadku płatności przelewem, poprzez PayU lub BLIK płatność zostanie zwrócona na ten sam rachunek bankowy, z którego wpłynęła. Poniesione przez Ciebie koszty przesyłki są zwracane w wysokości najtańszej aktualnie dostępnej w sklepie Katalog Marzeń formy dostawy. W przypadku zakupu opcji dodatkowych (takich jak np. opakowania prezentowego) warunkiem zwrotu ceny opakowania prezentowego jest odesłanie go na adres podany poniżej.  Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wysyłając maila na adres biuro@katalogmarzen.pl. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej. W przypadku personalizowanych opcji dodatkowych, dostępnych w przypadku Voucherów B2B, koszt nie jest zwracany.

Ważne: Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje Zamawiającemu, z tego względu mail informujący o odstąpieniu od umowy musi zostać wysłany z tego samego adresu e-mail, który został podany w zamówieniu. Odstąpienie od umowy nie jest możliwe jeśli Voucher, Pakiet lub Gift Voucher został zrealizowany. 

W celu odstąpienia od umowy należy wysłać maila na adres biuro@katalogmarzen.pl zgodnie ze wzorem: 

Ja .....................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży dotyczącej zamówienia nr ............
Data złożenia zamówienia to ...............
Numer konta bankowego do zwrotu wpłaconej kwoty: ………………..……(niewymagane jeśli płatność była za pośrednictwem BLIK lub Payu)
Data .................

Kliknij i Sprawdź Opinie Naszych Klientów :)

 

Poprzednia wersja regulaminu z dnia 08-12-2020 znajduje się TUTAJ

Poprzednia wersja regulaminu z dnia 02-11-2020 znajduje się TUTAJ

Poprzednia wersja regulaminu z dnia 29-06-2019 znajduje się TUTAJ

Poprzednia wersja regulaminu z dnia 04-01-2019 znajduje się TUTAJ 

Poprzednia wersja regulaminu z dnia 25-09-2018 znajduje się TUTAJ 

Poprzednia wersja regulaminu z dnia 21-02-2018 znajduje się TUTAJ