Regulamin korzystania z serwisu www.katalogmarzen.pl  

Warunkiem kupna i skorzystania z usług i produktów dostępnych w ofercie Serwisu www.katalogmarzen.pl jest zapoznanie się, akceptacja i przestrzeganie poniższego Regulaminu.

I. Definicje

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

Katalog Marzeń - "KatalogMarzeń.pl Joanna Zubik-Borucka, Tomasz Zubik spółka cywilna" z siedzibą w Warszawie kod pocztowy 00-775, przy ulicy Konduktorskiej 4, lokal 34, NIP 521 35 37 169, która dokonuje zamówienia Prezentu na rzecz Zamawiającego u wyselekcjonowanych Partnerów Usługowych.

Zamawiający - osoba fizyczna lub prawna, oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność prawną, która za pośrednictwem Serwisu www.katalogmarzen.pl zawiera umowę nabycia Vouchera Pakietu lub Gift Vouchera.

Obdarowany - osoba, która po dokonaniu rezerwacji i przekazaniu odcinka Vouchera Partnerowi Usługowemu i zawarciu z Partnerem Usługowym umowy na realizację Prezentu (co może wymagać akceptacji stosowanych przez Partnera Usługowego ogólnych warunków umów lub Regulaminów, nie będzie natomiast, z zastrzeżeniem pkt IV.14 niniejszego Regulaminu, wymagać wnoszenia przez Obdarowanego żadnych dodatkowych opłat) jest uprawniona domagać się od Partnera Usługowego Realizacji Prezentu określonego w dokumencie Vouchera. W szczególności Obdarowanym może być Zamawiający.

Partner Usługowy - osoba fizyczna lub prawna oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność prawną, realizująca Prezent i zawierająca w tym celu umowę z Obdarowanym.

Prezent - usługa lub towar, której wykonanie Katalog Marzeń działając na zlecenie Zamawiającego zamawia u Partnera Usługowego.

Prezent personalizowany - towar lub usługa wykonane według indywidualnego zamówienia, zamawiany na zlecenie Zamawiającego u Partnera Usługowego.

Voucher - dokument potwierdzający zawarcie umowy objętej niniejszym Regulaminem i uprawniający jego okaziciela (Obdarowanego) po zawarciu z Partnerem Usługowym umowy na realizację Prezentu (co może wymagać akceptacji stosowanych przez Partnera Usługowego ogólnych warunków umów lub regulaminów, nie będzie natomiast, z zastrzeżeniem pkt IV.14 niniejszego Regulaminu, wymagać wnoszenia przez Obdarowanego żadnych dodatkowych opłat) do domagania się od Partnera Usługowego otrzymania Prezentu określonego w Voucherze. Dodatkowo  Voucher uprawnia do wymiany go na inny Voucher dostępny w ofercie Katalogu Marzeń  zgodnie z zasadami przedstawionymi w punkcie IV.7

Gift Voucher - dokument potwierdzający zawarcie umowy objętej niniejszym Regulaminem i uprawniający jego okaziciela (Obdarowanego) do wymienienia go na wybrany przez siebie Voucher lub Pakiet.

Pakiet (np. Księga Marzeń lub Pakiet Marzeń) – dokument potwierdzający zawarcie umowy objętej niniejszym Regulaminem i uprawniający jego okaziciela do wyboru jednego Vouchera ze zbioru co najmniej dwóch Voucherów zawartych w Pakiecie. Cena dla Pakietów jest podawana jako cena jednostkowa za cały Pakiet, z zastrzeżeniem, że zrealizowany może być tylko jeden Voucher ze znajdujących się w Pakiecie.

Realizacja Prezentu - wykonanie przez Partnera Usługowego zamówionej przez Zamawiającego usługi lub towaru (Prezentu) na rzecz Obdarowanego. Realizacja Prezentów w formie usług wymaga rezerwacji terminu realizacji za pośrednictwem Działu Rezerwacji Katalogu Marzeń.

System Zakupu - jeden z elementów komputerowego serwisu www.katalogmarzen.pl, który umożliwia obsługę procesu zawarcia umowy przy wykorzystaniu procedur postępowania zawartych w niniejszym Regulaminie, zwany dalej Systemem.

Serwis - strona internetowa o adresie "www.katalogmarzen.pl", za pośrednictwem której Zamawiający dokonuje zamówienia oraz zawiera umowę objętą niniejszym Regulaminem.

Numer rezerwacyjny - ciąg od szesnastu do dziewiętnastu znaków identyfikujących zamówienie konkretnego Vouchera.

Termin ważności – wskazana w treści Vouchera, Pakietu lub Gift Vouchera data, do której możliwe jest zrealizowanie Vouchera, Pakietu lub Gift Vouchera. W przypadku Voucherów, Pakietów lub Gift Voucherów zakupionych w punkcie sprzedaży bezpośredniej termin ważności jest możliwy do sprawdzenia na stronie www.katalogmarzen.pl/rezerwacja

Centrum Obsługi Klienta - biuro handlowe Katalogu Marzeń, którego dane teleadresowe są podane na stronie internetowej www.katalogmarzen.pl., na które składają się działy: Obsługi Zamówień oraz Rezerwacji. Dział rezerwacji dokonuje rezerwacji terminu Realizacji Prezentu na rzecz Obdarowanego przy czym rozpoczęcie procesu rezerwacyjnego musi nastąpić poprzez wypełnienie przez Obdarowanego formularza na stronie www.katalogmarzen.pl/rezerwacja.

Dzień roboczy - każdy dzień od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy biura Katalogu Marzeń tj. od 9.00 do 17.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

II. Informacje ogólne

1. Niniejszy Regulamin zawiera w szczególności uregulowania organizacyjne Serwisu oraz realizacji Voucherów, a jego akceptacja jest warunkiem skorzystania z oferty prezentowanej w Serwisie www.katalogmarzen.pl.

2. Właścicielem Serwisu www.katalogmarzen.pl jest Katalog Marzeń

3. Bezpośrednimi usługodawcami realizującymi Prezenty są Partnerzy Usługowi. Realizacja Prezentu następuje po
zawarciu pomiędzy Partnerem Usługowym a Obdarowanym odpowiedniej umowy na realizację Prezentu (co może wymagać akceptacji stosowanych przez Partnera Usługowego ogólnych warunków umów i regulaminów, nie będzie natomiast, z zastrzeżeniem pkt IV.14 niniejszego Regulaminu, wymagać wnoszenia przez Obdarowanego żadnych dodatkowych opłat). Odmowa Partnera Usługowego zawarcia wskazanej w niniejszym punkcie umowy stanowi podstawę do zwrotu ceny Vouchera Zamawiającemu przez Katalog Marzeń.

4. Voucher może być zrealizowany tylko przez osobę, której dane zostaną podane w trakcie rezerwacji terminu Realizacji Prezentu (Obdarowanego).

5. Katalog Marzeń  przyjmuje, że każdy Zamawiający oraz Obdarowany, we własnym interesie podaje wszelkie informacje w sposób prawidłowy i w zgodzie ze stanem faktycznym; w związku z czym odpowiedzialność Zamawiającego lub Obdarowanego za skutki nieprawidłowości wynikające z niewłaściwego, niekompletnego lub niezgodnego z rzeczywistością wypełnienia formularzy Systemu, w tym w szczególności danych teleadresowych Zamawiającego i Obdarowanego, ponosić będzie tylko i wyłącznie odpowiednio Zamawiający lub Obdarowany. Katalog Marzeń nie będzie zobowiązany do ustalania, czy Zamawiający lub Obdarowany poprawnie i prawidłowo podał wszelkie informacje, które zostały wprowadzone do Serwisu.

6. Zamawiający poprzez przyjęcie niniejszego Regulaminu oświadcza, a Katalog Marzeń przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający upewnił się, że w przypadku Prezentów, z których skorzystanie może zależeć od stanu zdrowia lub ogólnej kondycji psychofizycznej Obdarowanego, Obdarowany może skorzystać z wybranego Prezentu, a samo skorzystanie z Prezentu nie będzie narażało Obdarowanego na ryzyko naruszenia jego stanu zdrowia lub ogólnej kondycji psychofizycznej. Jeżeli okaże się, że stan zdrowia lub ogólna kondycja psychofizyczna Obdarowanego nie pozwalają na skorzystanie przez niego z Prezentu, wówczas ani Obdarowanemu ani Zamawiającemu nie będą przysługiwać w stosunku do Katalogu Marzeń żadne roszczenia, w szczególności roszczenie o zwrot zapłaconej ceny. Katalog Marzeń nie będzie także ponosił odpowiedzialności za inne okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające realizację Prezentu, jeżeli Zamawiający pomimo posiadania wiedzy o faktach mających istotny wpływ na możliwość realizacji Prezentu nie poinformował o nich Katalogu Marzeń, choć w danych okolicznościach poinformowanie o nich Katalogu Marzeń było w pełni uzasadnione.

7. Postanowienia pkt. 6. mają odpowiednie zastosowanie w sytuacji gdy Zamawiający nie upewnił się, czy Obdarowany może z uwagi na powszechnie obowiązujące ograniczenia, w tym w szczególności wymogi administracyjne, zrealizować

Prezent, którego realizacja związana jest z wyjazdem zagranicznym, w szczególności Katalog Marzeń nie odpowiada za posiadanie przez Obdarowanego aktualnego paszportu lub innego dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy państwowej (np. wiza) i wjazdu na terytorium państwa obcego.

8. Zakazane jest dostarczanie przez Zamawiającego za pośrednictwem Serwisu www.katalogmarzen.pl treści o charakterze bezprawnym. Katalog Marzeń  nie zapewnia także możliwości posługiwania się przez Zamawiającego i Obdarowanego podczas zawierania umowy oraz w ramach realizacji Vouchera, Pakietu i Gift vouchera oraz w ramach realizacji Prezentu pseudonimem lub w inny anonimowy sposób.

9. Wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu w zakresie realizacji Vouchera, Pakietu, Gift Vouchera oraz Realizacji Prezentu mają odpowiednie zastosowanie także w przypadku, kiedy Zamawiający dokonuje zakupu w punkcie sprzedaży bezpośredniej, z tym, że w tym ostatnim wypadku Voucher zostaje aktywowany w ciągu 3 dni roboczych od daty zakupu i z tym momentem możliwe staje się umówienie terminu Realizacji Prezentu.

III. Zamówienia

1. Prezenty prezentowane na stronie www.katalogmarzen.pl zostały opisane z możliwie najlepszą dokładnością, a ich charakterystyka odpowiada temu, czego może obiektywnie oczekiwać zarówno Zamawiający jak i Obdarowany. Niemniej Katalog Marzeń zastrzega sobie możliwość pojawienia się drobnych różnic pomiędzy opisem Prezentu, a jego faktyczną realizacją, w szczególności odnośnie takich cech jak kolor, marka, typ, dokładny czas trwania itp. Zdjęcia zamieszczone przy opisie Prezentów stanowią jedynie przykład Prezentu, którego sposób realizacji powinien być zasadniczo tożsamy z przedstawionym Prezentem, jednakże Katalog Marzeń nie gwarantuje wykorzystania przez Partnera Usługowego zamieszczonych na zdjęciach pojazdów, sprzętów, widoków itp., identycznych z tymi, które zostały zamieszczone na zdjęciach przy opisie poszczególnych Prezentów.

2. Wszystkie ceny Voucherów, Pakietów i Gift Voucherów przedstawione na stronie internetowej www.katalogmarzen.pl i w punktach sprzedaży bezpośredniej zawierają podatek VAT o ile znajduje on zastosowanie w przypadku danego Vouchera, Pakietu lub Gift Vouchera. Ceny Voucherów, Pakietów i Gift Voucherów nie zawierają kosztów płatności oraz przesyłki, które są naliczane w trakcie procedury składania zamówienia zgodnie z pkt. 4.

3. Katalog Marzeń zamawia u Partnera Usługowego na rzecz Zamawiającego, Prezent znajdujący się w treści Vouchera i wybrany przez Zamawiającego spośród towarów i usług aktualnie wskazywanych na stronie internetowej Serwisu www.katalogmarzen.pl.

4. Zamówienie Vouchera lub Pakietu następuje poprzez zastosowanie się do procedur przewidzianych przez System, tj.:
a) wybranie Vouchera lub Pakietu, którego zamówieniem jest zainteresowany Zamawiający, co następuje poprzez kliknięcie przycisku "Dodaj do koszyka",
b) zaakceptowanie wybranych Voucherów lub Pakietów i podanie swoich niezbędnych danych,
c) wybranie sposobu dokonania zapłaty, jak również sposobu dostarczenia Vouchera lub Pakietu,
d) w sposób analogiczny jak w pkt. 4 a) i c) odbywa się zamówienie i dostarczenie Gift Voucherów,
e) po zakończeniu Zamawiający otrzymuje poprzez e-mail potwierdzenie dokonanego zamówienia.

5. Możliwe jest również dokonanie zamówienia Vouchera, Pakietu lub Gift Vouchera w punkcie sprzedaży bezpośredniej, w takiej sytuacji niniejszy Regulamin jest wiążący w zakresie realizacji Vouchera, Pakietu, Gift Voucheru oraz Realizacji Prezentu.

6. Zawarcie umowy następuje z momentem, w którym użytkownik naciska widoczny na ekranie - przycisk z napisem
"Potwierdź zakup", co oznacza wcześniejsze zapoznanie się i zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu. Od tego
momentu przyjmuje się, iż Zamawiający zawarł z Katalogiem Marzeń  umowę, mającą za przedmiot wydanie Obdarowanemu Vouchera, Pakietu lub Gift Vouchera i złożenie przez Katalog Marzeń zlecenia realizacji Prezentu na rzecz Obdarowanego przez Partnera Usługowego na zasadach określonych w punkcie IV.

7. W przypadku, kiedy Zamawiający dokonuje zamówienia Vouchera, Pakietu lub Gift Vouchera w punkcie sprzedaży bezpośredniej za moment zawarcia umowy uważa się moment wpłaty całości ceny

8. Warunkiem otrzymania przesyłki, o której mowa w pkt. 14 jest dokonanie zapłaty w wysokości wyliczonej przez System. Wyliczona kwota zawiera zapłatę za Voucher, Pakiet lub Gift Voucher, wybraną metodę płatności oraz dostawy. Wyliczona kwota zawiera podatek VAT.

9. W każdym wypadku zapłata wynagrodzenia wskazanego w pkt III.8 powyżej jest jedynym świadczeniem pieniężnym, do jakiego zobligowany jest Zamawiający.

10. W żadnym wypadku ani Vouchery ani Gift Vouchery ani Pakiety nie podlegają wymianie na pieniądze, uprawniają jedynie do świadczeń wskazanych w niniejszym Regulaminie, z zastrzeżeniem punktu V - 1.

11. Przekazanie zapłaty może nastąpić w następujący sposób:
- poprzez dokonanie przelewu na rachunek bankowy Katalogu Marzeń, wskazany w e-mailu potwierdzającym zamówienie w ciągu 7 dni roboczych od złożenia zamówienia (w przypadku braku płatności w tym terminie zamówienie zostanie anulowane),
- gotówką - w przypadku dostarczenia Vouchera przez kuriera za pobraniem, Pocztą Polską za pobraniem oraz w przypadku osobistego odbioru Vouchera w biurze Katalogu Marzeń. Opcja płatności gotówką w przypadku dostarczenia Vouchera przez kuriera za pobraniem oraz Pocztą Polską za pobraniem nie dotyczy Prezentów personalizowanych oraz formy dostawy "Voucher last minute",
- z wykorzystaniem wszelkich sposobów płatności akceptowanych przez serwis www.payu.pl firmy PayU S.A., jako partnera Katalogu Marzeń w ciągu 7 dni roboczych od złożenia zamówienia (w przypadku braku płatności w tym terminie zamówienie zostanie anulowane),
- w przypadku sprzedaży w punkcie sprzedaży bezpośredniej w każdej formie zapłaty akceptowanej w danym punkcie.

12. Zapłatę uznaje się za dokonaną z chwilą jej wpływu na rachunek Katalogu Marzeń w mBank S.A. o nr.: 28 1140 2017 0000 4802 1308 3115, z chwilą zaksięgowania jej przez serwis PayU, z chwilą wpłacenia jej w biurze Katalogu Marzeń, z chwilą uregulowania płatności za pobraniem kurierowi lub listonoszowi bądź z chwilą jej dokonania w punkcie sprzedaży bezpośredniej.

13. Klienci którzy dokonali zakupu w sklepach sprzedaży bezpośredniej otrzymują jako dowód zakupu i dowód daty, w jakiej została dokonana transakcja paragon niefiskalny / dokument KP. W sklepie nie ma możliwości otrzymania faktury VAT, w tym celu należy skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta pod adresem e-mail biuro@katalogmarzen.pl lub pod numerem telefonu podanym na stronie www.katalogmarzen.pl oraz przesłać do biura Katalogu Marzeń dowód zakupu otrzymany w sklepie sprzedaży bezpośredniej wraz z danymi, na jakie ma być wystawiony dokument księgowy potwierdzający zakup, w przeciągu 30 dni od zakupu.

14. Przesyłka, zawierająca Voucher, Pakiet lub Gift Voucher jest dostarczana do Zamawiającego na wskazany w zamówieniu adres wg jego wyboru w następujący sposób:
- za pośrednictwem Poczty Polskiej na podany w zamówieniu adres; wysłanie wysyłki następuje w terminie najpóźniej 3 dnia roboczego od dnia zaksięgowania wpłaconej kwoty na rachunek, o którym mowa w ust. 12, w skutek czego adresat otrzymuje przesyłkę zwykle w ciągu 3 do 5 dni roboczych, od dnia wysyłki, jednakże Katalog Marzeń nie gwarantuje dostarczenia przesyłki przez adresata w tym terminie z uwagi na fakt, iż ostateczny termin jest uzależniony od pracy poczty, za co Katalog Marzeń nie ponosi odpowiedzialności,
- kurierem na podany w zamówieniu adres, wysłanie wysyłki następuje w terminie najpóźniej 1 dnia roboczego od dnia zaksięgowania wpłaconej kwoty na rachunek, o którym mowa w ust. 12, w skutek czego adresat otrzymuje przesyłkę zwykle w ciągu 1-2 dni roboczych, od zaksięgowania wpłaconej przedpłaty na rachunku Katalogu Marzeń, jednakże Katalog Marzeń nie gwarantuje dostarczenia przesyłki do adresata w tym terminie z uwagi na fakt, iż ostateczny termin jest uzależniony od pracy firmy kurierskiej, za co Katalog Marzeń nie ponosi odpowiedzialności,
- do paczkomatu InPost wybranego w procesie zamówienia, wysłanie wysyłki następuje w terminie najpóźniej 1 dnia roboczego od dnia zaksięgowania wpłaconej kwoty na rachunek, o którym mowa w ust. 12, wskutek czego adresat otrzymuje przesyłkę zwykle w ciągu 1-2 dni roboczych, od zaksięgowania wpłaconej przedpłaty na rachunku Katalogu Marzeń, jednakże Katalog Marzeń nie gwarantuje dostarczenia przesyłki w tym terminie z uwagi na fakt, iż ostateczny termin jest uzależniony od pracy firmy InPost za co Katalog Marzeń nie ponosi odpowiedzialności,
- możliwy jest również odbiór osobisty - w biurze Katalogu Marzeń, następnego dnia roboczego, od zaksięgowania wpłaconej przedpłaty, po godzinie 10.00 oraz w przypadku sprzedaży w punkcie sprzedaży bezpośredniej,
- w przypadku wyboru opcji "Voucher last minute" jako formy dostarczenia Vouchera, Voucher jest dostarczany drogą elektroniczną,
- w przypadku sprzedaży w zewnętrznych punktach sprzedaży – Klient odbiera Prezent w punkcie sprzedaży detalicznej.

Dostawa kurierem, pocztą polską oraz do paczkomatu In-Post jest realizowana tylko na terytorium Polski.

15. Odbiór przesyłki od kuriera (w każdym przypadku) lub listonosza (w przypadku płatności za pobraniem) powinien być pokwitowany pisemnie. Z chwilą dokonania zapłaty w sposób określony w ust. 11 oraz oddania przez Katalog Marzeń przesyłki Poczcie Polskiej lub kurierowi, uważa się, że Katalog Marzeń w sposób prawidłowy wydał przesyłkę odbiorcy. Z tą samą chwilą uważa się, że przeszły na odbiorcę wszelkie korzyści i ciężary związane z przesyłką, jak również niebezpieczeństwo jej utraty lub uszkodzenia. Powyższy zapis dotyczy w szczególności Prezentów Personalizowanych.

16. Przesyłka, o której mowa w pkt 15 przesyłana jest na koszt Zamawiającego, w jeden z możliwych sposobów wskazanych przez Zamawiającego na stronach Serwisu www.katalogmarzen.pl. Koszt przesyłki jest ustalany w trakcie procesu składania zamówienia i jest uzależniony od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy.

17. Nota księgowa potwierdzająca dokonanie zapłaty jest przesyłana w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w procesie składania zamówienia

18. Katalog Marzeń nie prowadzi sprzedaży bezpośredniej w siedzibie biura.

19. W ramach prowadzonych działań promocyjnych Katalog Marzeń stosuje kody rabatowe wartościowe oraz procentowe. Użycie kodu rabatowego odbywa się na następujących zasadach:

a) kod rabatowy  działa w odniesieniu do wartości zamawianych voucherów i nie obejmuje kosztów dostawy, płatności oraz opcji dodatkowych

b) w zamówieniach w których jest wykorzystywany Gift Voucher kod rabatowy działa w odniesieniu do kwoty pozostałej do zapłaty po wykorzystaniu Gift Vouchera

c) pozostałe warunki wykorzystania kodu rabatowego są określane każdorazowo w ramach danej promocji oraz prezentowane na dedykowanej podstronie serwisu www.katalogmarzen.pl lub w kanałach komunikowania promocji. 

IV. Realizacja Vouchera i Prezentu

1. Obdarowany może zrealizować otrzymany Voucher, Pakiet w ciągu jego Terminu Ważności. W tym celu po wręczeniu Obdarowanemu przez Zamawiającego Vouchera lub Pakietu, Obdarowany musi się skontaktować odpowiednio wcześniej, nie później jednak niż 30 dni przed upływem Terminu Ważności Vouchera lub w przypadku Voucherów Sezonowych (których dostępność jest ograniczona do konkretnych miesięcy w roku) na 30 dni przed zakończeniem okresu dostępności takiego Vouchera (informacja o dostępności jest zamieszczona na Voucherze) z Centrum Obsługi Klienta Serwisu www.katalogmarzen.pl za pośrednictwem strony www.katalogmarzen.pl/rezerwacja, celem ustalenia szczegółów Realizacji Prezentu, w szczególności miejsca i czasu realizacji. W przypadku kiedy Obdarowany skontaktuje się z Centrum Obsługi Klientów w trakcie Terminu Ważności ale później niż na 30 dni przed upływem Terminu Ważności lub końcem okresu dostępności Voucherów Sezonowych, Katalog Marzeń zobowiązuje się dołożyć starań, aby do realizacji Vouchera doszło, ale nie gwarantuje tego.

2. W celu zmiany terminu Realizacji Prezentu na inny termin, Obdarowany zobowiązany jest skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta Serwisu www.katalogmarzen.pl odpowiednio wcześniej, ale nie później niż trzy dni robocze przed ustalonym terminem. Takiej zmiany można dokonać nie więcej niż 2 (dwa) razy. W wyjątkowych przypadkach zmiana terminu Realizacji Prezentu wymaga skontaktowania się z Centrum Obsługi Klientów z większym wyprzedzeniem niż 3 dni robocze. W takich sytuacjach jest to zawsze zaznaczone w opisie na Voucherze oraz Voucherze Last Minute.

3. Warunkiem koniecznym do umówienia terminu Realizacji Prezentu jest zapłata całości ceny za zamówione Vouchery lub Pakiety.

4. W odniesieniu do Prezentów, których realizacja odbywa się poza granicami Polski, składane rezerwacje są ostatecznie i nie ma możliwości dokonywania żadnych zmian terminów.

5. Katalog Marzeń zobowiązuje się dołożyć starań, aby Realizacja Prezentu nastąpiła w terminie jak najbardziej dogodnym dla Obdarowanego, nie mniej nie jest w stanie zagwarantować Realizacji Prezentu w konkretnym dniu. W szczególności w przypadku nie zebrania wymaganej wielkości grupy uczestników na dzień Realizacji Prezentu Partner

Usługowy ma możliwość zmiany terminu Realizacji Prezentu, przy czym Katalog Marzeń poinformuje o tym Obdarowanego najpóźniej na 3 dni robocze przed ustalonym uprzednio terminem.

6. Niezrealizowanie Vouchera, Pakietu lub Gift Vouchera w Terminie Ważności oznacza rezygnację Zamawiającego oraz Obdarowanego z Realizacji Vouchera, Pakietu, Gift Vouchera oraz Realizacji Prezentu oraz wygaśnięcie wszelkich praw związanych z zawartą umową, w szczególności powoduje brak możliwości Realizacji Vouchera, Pakietu, Gift Vouchera oraz Realizacji Prezentu przez Obdarowanego i z tego tytułu nie przysługują ani Obdarowanemu ani Zamawiającemu żadne roszczenia, w szczególności roszczenie o zwrot zapłaconej kwoty zapłaty. Kwota ta stanowi zryczałtowane wynagrodzenie za nabycie Vouchera, Pakietu, Gift Vouchera oraz utrzymywanie Partnera Usługowego w gotowości do zawarcia umowy na Realizację Prezentu i Realizacji Prezentu oraz poniesionych w tym celu kosztów.

7. Obdarowany może dokonać wymiany otrzymanego Vouchera w stosunku do którego nie dokonano rezerwacji na inny, przed upływem Terminu Ważności Vouchera, pokrywając jedynie koszty związane z ewentualną przesyłką w przypadku wyboru przesyłki innej niż Last Minute. Wymiany takiej Obdarowany może dokonać tylko jednokrotnie i odbywa się ona na następujących zasadach:
a) wymiana na droższy Voucher może nastąpić wyłącznie po dokonaniu stosownej dopłaty,
b) wymiana na Voucher o tej samej wartości co otrzymany Voucher następuje bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów,
c) wymiana na Voucher o niższej wartości od otrzymanego Vouchera powoduje, iż Obdarowanemu, ani Zamawiającemu nie należy się zwrot różnicy w stosunku do dokonanej zapłaty.
Nowy Voucher będzie miał taki sam termin ważności jak Voucher podlegający wymianie. W przypadku Pakietów istnieje możliwość wymiany Pakietu jedynie na inny Pakiet na zasadach analogicznych jak w przypadku Voucherów (zasady wskazane w punktach a-c). Możliwość wymiany nie przysługuje dla Voucherów oferowanych w danym momencie w cenie promocyjnej. Wymienione Vouchery i Pakiety są przesyłane Obdarowanemu w formie przesyłki Last Minute (voucher PDF przesyłany mailem). Wymianie nie podlegają vouchery, które zostały zakupione przez Zamawiającego w oparciu o fakturę VAT.

8. Nie ma możliwości wymiany Gift Vouchera na kolejny Gift Voucher. Wymiana Gift Voucherów na Vouchery lub Pakiety możliwa jest w Terminie Ważności Gift Vouchera. Wymiana ta może zostać dokonana w następujący sposób:
a) bezpośrednio przy użyciu Serwisu www.katalogmarzen.pl poprzez wpisanie kodu Gift Vouchera w czasie procesu jego zamiany na Voucher lub Pakiet, wówczas wysokość zapłaty za wybrany Prezent automatycznie zostaje obniżona o wartość Gift Vouchera,
b) osobiście w biurze Katalogu Marzeń

9. Wymiany Gift Vouchera na Voucher Obdarowany może dokonać tylko jednokrotnie i odbywa się ona na następujących zasadach:
a) na droższy Voucher lub Pakiet po dokonaniu stosownej dopłaty,
b) na Voucher lub Pakiet o tej samej wartości, co otrzymany Gift Voucher - bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów,
c) na Voucher lub Pakiet o niższej wartości od otrzymanego Gift Vouchera, powoduje, iż ani Obdarowanemu ani Zamawiającemu nie należy się zwrot różnicy w stosunku do dokonanej zapłaty
d) wartość Gift Vouchera nie może zostać wykorzystana do opłacenia kosztów związanych z przesyłką ani z żadnymi opcjami dodatkowymi dostępnymi w serwisie Katalog Marzeń

10. W odniesieniu do Pakietów (takich jak przykładowo Księga Marzeń lub Pakiet Marzeń) Obdarowany dokonuje wyboru jednego Vouchera
 ze wszystkich, które zawiera Pakiet. Dokonanie takiego wyboru w czasie procesu rezerwacji oznacza, że Obdarowany
traci możliwość zrealizowania pozostałych Voucherów, jakie zawierał Pakiet. Wybór Vouchera z Pakietu jest wyborem
ostatecznym, którego można dokonać jeden raz (postanowienia punktu 7 nie mają zastosowania).

11. W przypadku, kiedy dojdzie do zagubienia lub zniszczenia Vouchera, Pakietu lub Gift Vouchera, a Termin Ważności Vouchera,
Pakietu lub Gift Vouchera jeszcze nie minął i nie został on jeszcze zrealizowany, możliwe jest, ale wyłącznie na wniosek Zamawiającego i za okazaniem dowodu zakupu, wystawienie duplikatu Vouchera, Pakietu lub Gift Vouchera. Duplikat jest wystawiany  w formie pliku pdf i jest wysyłany na adres e-mail, z którego zostało założone zamówienie w ramach którego zostały nabyty Voucher, Pakiet lub Gift Voucher 

12. W przypadku Gift Voucherów zakupionych w serwisie Katalog Marzeń możliwa jest wymiana kilku Gift Voucherów na Voucher na zasadach przedstawionych w punkcie 9. W przypadku Gift Voucherów uzyskanych w ramach różnego rodzaju akcji promocyjnych realizowanych bezpośrednio przez Katalog Marzeń lub we współpracy z innymi podmiotami nie ma możliwości wymiany kilku Gift Voucherów na zasadach przedstawionych w punkcie 9. Postanowienie powyższe dotyczy zarówno akcji promocyjnych własnych organizowanych przez Katalog Marzeń, jak i akcji promocyjnych innych firm, w których to akcjach Katalog Marzeń występuje jako partner.

13. Poza innymi warunkami wskazanymi w niniejszym Regulaminie, warunkiem skutecznej realizacji Vouchera jest ustalenie stosownych szczegółów realizacji z Centrum Obsługi Klienta Serwisu www.katalogmarzen.pl potwierdzone wiadomością e-mail od Centrum Obsługi Klienta Serwisu www.katalogmarzen.pl zawierającą termin, miejsce realizacji i dane Partnera Usługowego realizującego Voucher oraz przedstawienie Partnerowi Usługowemu wypełnionego Vouchera przez Obdarowanego. W przypadku Vouchera otrzymanego drogą elektroniczną (opcja dostawy "Voucher last minute") konieczne jest przedstawienie Partnerowi Usługowemu wydruku Vouchera wypełnionego wymaganymi danymi.

14. Obdarowany w przypadku zamiaru realizacji Prezentu u Partnera Usługowego ma obowiązek zawrzeć z Partnerem Usługowym umowę, co może oznaczać konieczność stosowania się do instrukcji, zaleceń, regulaminów, wskazówek i poleceń Partnera Usługowego. O ile przepisy prawa nie wprowadzają w tym zakresie surowszych wymagań umowa taka może zostać zawarta również ustnie lub w sposób dorozumiany (w szczególności poprzez wręczenie przez Obdarowanego podpisanego Vouchera Partnerowi Usługowemu i przystąpienie przez Partnera Usługowego do Realizacji Prezentu). Zwracamy uwagę, że w związku z charakterem niektórych świadczeń, Partnerzy Usługowi roszczą sobie prawo do uzyskania od Obdarowanego oświadczenia o wzięciu na siebie odpowiedzialności lub o wpłaceniu kaucji.

15. Zaleca się aby przed przystąpieniem do Realizacji Prezentu Obdarowany upewnił się że w przypadku Prezentów, z których skorzystanie może zależeć od stanu zdrowia lub ogólnej kondycji psychofizycznej Obdarowanego, Obdarowany może skorzystać z wybranego Prezentu, a samo skorzystanie z Prezentu nie będzie narażało Obdarowanego na ryzyko naruszenia jego stanu zdrowia lub ogólnej kondycji psychofizycznej

Postanowienia poniższych punktów IV.16-IV.22 znajdują zastosowanie, o ile Obdarowany i Partner Usługowy nie postanowią inaczej w umowie na realizację Prezentu (co może mieć miejsce wyłącznie w przypadkach gdy takie ustalenia nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa), o czym powinni zawiadomić Katalog Marzeń przed Realizacją Prezentu. Takie postanowienia Obdarowanego i Partnera Usługowego nie mogą zwiększać odpowiedzialności Katalogu Marzeń ani nakładać na Katalog Marzeń dodatkowych zobowiązań. Katalog Marzeń rekomenduje stosowanie się do poniższych postanowień.

16. W odniesieniu do Prezentów, których realizacja może zależeć od określonego wieku Obdarowanego lub posiadania określonych uprawnień jak np. prawo jazdy, Partner Usługowy ma prawo sprawdzić te okoliczności, a Obdarowany ma obowiązek okazać stosowne dokumenty. Odmowa okazania w/w dokumentów stanowi dla Partnera Usługowego podstawę odmowy Realizacji Prezentu, bez prawa Obdarowanego lub Zamawiającego podnoszenia roszczeń względem Katalog Marzeń oraz Partnera Usługowego.

17. W wypadku Realizacji Prezentów z ograniczeniami wiekowymi (o czym Zamawiający jest poinformowany w opisie Prezentu, a Obdarowany w Voucherze) osoby niespełniające kryterium wieku dla danego Prezentu muszą przybyć na miejsce Realizacji Prezentu w obecności przedstawicieli ustawowych (np. rodziców, opiekunów) lub okazać Partnerowi Usługowemu pisemną zgodę przedstawicieli ustawowych wraz z ich numerami telefonów kontaktowych. Katalog Marzeń oraz Partner Usługowy mają prawo żądać okazania dokumentu potwierdzającego wiek Obdarowanego, jak również skontaktować się z przedstawicielami ustawowymi Obdarowanego w celu potwierdzenia zgody na skorzystanie z Prezentu. W przypadku powzięcia przez Katalog Marzeń lub Partnera Usługowego uzasadnionych wątpliwości, co do prawdziwości zgody przedstawiciela ustawowego lub podanych danych kontaktowych tych przedstawicieli, Parter Usługowy może powstrzymać się od Realizacji Prezentu na czas wykazania przez Obdarowanego prawdziwości udzielonej przez właściwego przedstawiciela ustawowego zgody, zaś Zamawiającemu, ani Obdarowanemu nie będą przysługiwały z tego tytułu względem Katalog Marzeń oraz Partnera Usługowego żadne roszczenia.

18. Partner Usługowy może odmówić realizacji Prezentu jeżeli Obdarowany nie stosuje się do jego poleceń lub jeżeli znajduje się w stanie po użyciu alkoholu, środków odurzających lub z uwagi na stan zdrowia (dotyczy także okresu ciąży) lub kondycję psychofizyczną Obdarowanego.

19. Nie stawienie się Obdarowanego na miejsce Realizacji Prezentu lub jego spóźnienie się dłuższe niż 15 min. powoduje utratę uprawnień do Realizacji Prezentu, bez prawa Obdarowanego lub Zamawiającego żądania zwrotu uiszczonej zapłaty. Uiszczona dotychczas przez Zamawiającego kwota zapłaty stanowi zryczałtowane wynagrodzenie za nabycie Vouchera, Pakietu lub Gift Vouchera oraz utrzymywanie Partnera Usługowego w gotowości do zawarcia umowy na Realizację Prezentu i Realizacji Prezentu oraz poniesionych w tym celu kosztów.

20. W przypadku Prezentów, których realizacja może zależeć od warunków pogodowych lub innych zmiennych czynników,
Partner Usługowy może odmówić Realizacji Prezentu, w sytuacji, kiedy według jego oceny mogłoby to zagrażać zdrowiu lub życiu Obdarowanego lub narazić Obdarowanego na szkodę majątkową. Wówczas Obdarowany ustala nowy termin Realizacji Prezentu bezpośrednio z Partnerem Usługowym, o czym jest obowiązany zawiadomić Katalog Marzeń, albo ustalenie nowego terminu realizacji Prezentu następuje za pośrednictwem Centrum Obsługi Klienta Serwisu  www.katalogmarzen.pl. W takiej sytuacji Katalog Marzeń nie pokrywa kosztów, jakie poniósł Obdarowany, związanych z Realizacją Prezentu, zwłaszcza takich jak koszty transportu i zakwaterowania.

21. Postanowienia punktu 20 stosuje się odpowiednio do sytuacji kiedy do niezrealizowania Prezentu doszło z przyczyn technicznych niezależnych od Partnera Usługowego i Katalogu Marzeń, takich jak w szczególności awarie maszyn i urządzeń.

22. W sytuacjach wyjątkowych, w szczególności w przypadkach losowych, niezależnych od Partnera Usługowego, w tym m.in. w przypadku choroby personelu Partnera Usługowego, Katalog Marzeń ma prawo do zaproponowania innego terminu Realizacji Prezentu lub, jeśli nie jest to możliwe w wybranym terminie, do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy, Katalog Marzeń będzie zobowiązany do zwrotu Obdarowanemu kwoty zapłaty uiszczonej przez Zamawiającego.

23. W przypadku niektórych Prezentów Personalizowanych zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności towaru u dostawców Serwisu www.katalogmarzen.pl. W przypadku braku części zamówionych towarów Zamawiający jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). Czas realizacji Prezentów Personalizowanych jest podany przy ich opisie. Za czas realizacji rozumie się czas od chwili zawarcia umowy do chwili wysłania zamówionego towaru przez Katalog Marzeń. Zamówienie na towary, które mają podane różne czasy wysyłki, realizowane jest po upływie czasu najdłuższego z podanych. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany na stronie internetowej, Centrum Obsługi Klienta Serwisu www.katalogmarzen.pl skontaktuje się z Zamawiającym, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia. Podany czas realizacji zamówienia nie uwzględnia dni wolnych od pracy.

24. Po wykonaniu Prezentu Personalizowanego z wykorzystaniem zdjęć przesłanych przez Zamawiającego, wszystkie przesłane pliki zawierające zdjęcia zostaną usunięte z systemów Katalog Marzeń.

25. Katalog Marzeń przyjmuje, że Zamawiający posiada prawa autorskie do wszystkich przesłanych przez siebie zdjęć. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw autorskich osób trzecich. W celu umożliwienia Realizacji Prezentu Zamawiający zobowiązuje się udzielić Katalogowi Marzeń nieodpłatnej licencji wykonawczej, z prawem do udzielenia dalszej licencji na rzecz Partnera Usługowego, do korzystania ze zdjęć, które Zamawiający przekazuje w celu Realizacji Prezentu, na polach eksploatacji umożliwiających taką realizację.

26. Katalog Marzeń nie gwarantuje 100% zgodności barw z przesłanymi plikami zdjęciowymi.

V. Prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy

1. Z zastrzeżeniem punktu 3, 4, 5 i 6, w każdym wypadku, w ciągu 60 dni od dnia zawarcia umowy objętej niniejszym Regulaminem, Zamawiający może od takiej umowy odstąpić i zrezygnować z nabycia Vouchera, Pakietu lub Gift Vouchera bez podania przyczyn, zawiadamiając o tym Katalog Marzeń w formie pisemnej. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Zamawiający może skorzystać określone są w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

2. Za oświadczenie woli skutkujące odstąpieniem przez Zamawiającego od umowy przyjmuje się także, niedokonanie jakiejkolwiek wpłaty lub dokonanie wpłaty w niższej niż podana wysokości na konto bankowe Katalogu Marzeń w terminie 7 dni roboczych od momentu dokonania zamówienia Vouchera, Pakietu lub Gift Vouchera.

3. Prawo do odstąpienia od umowy na zlecenie wykonania usługi bądź dostarczenie towaru przysługuje wyłącznie osobie będącej konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) kodeksu cywilnego.

4. W przypadku zamówień na Prezenty Personalizowane nie jest możliwa rezygnacja z zamówienia.

5. Odstępnie od umowy w terminie 60 dni nie jest możliwe jeśli Voucher, Pakiet lub Gift Voucher został zrealizowany lub jeśli został potwierdzony termin Realizacji Prezentu

6. W przypadku zakupu Vouchera lub Pakietu w punkcie sprzedaży bezpośredniej zwroty odbywają się według zasad obowiązujących dla danego punktu sprzedaży.

7. W przypadku odstąpienia od umowy nabycia Vouchera, Pakietu lub Gift Vouchera, Zamawiającemu zwracana jest dokonana zapłata w takiej samej formie, w jakiej została ona dokonana, to znaczy w przypadku wykorzystaniem Gift Vouchera do płatności Zamawiający otrzymuje zwrot dokonanej zapłaty w formie Gift Vouchera

VI. Prawo Katalogu Marzeń do odstąpienia od umowy

1. Katalog Marzeń zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawartej z Zamawiającym umowy w czasie Terminu Ważności Vouchera w sytuacji, kiedy Realizacja Prezentu okazałaby się niemożliwa lub łączyłaby się z rażąco wysokimi kosztami, w tym w szczególności z powodu wystąpienia siły wyższej. W takim przypadku Obdarowanemu zwracana jest cała uiszczona zapłata, o ile nie zdecyduje się on na przedstawioną mu przez Katalog Marzeń ofertę zastępczą.

2. Za przypadki siły wyższej, w szczególności uważane będą sytuacje, kiedy nie może dojść do Realizacji Prezentu lub byłoby to połączone z rażąco wysokimi kosztami, z powodów niezależnych od Katalogu Marzeń, takich jak: zaprzestanie prowadzenia działalności przez Partnera Usługowego i niemożność znalezienia na rynku innego wykonawcy, przekraczający zwykłe ryzyko biznesowe wzrost kosztów prowadzenia działalności spowodowany decyzjami organów władzy samorządowej lub centralnej, strajki, demonstracje, kataklizmy pogodowe, działalność terrorystyczna itp.

VII. Rozpatrywanie reklamacji i odpowiedzialność

1. Ewentualne reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy objętej niniejszym Regulaminem,
Zamawiający lub Obdarowany zgłasza Katalogowi Marzeń w terminie nie późniejszym niż 14 dni od chwili Realizacji Prezentu lub od momentu, kiedy miał być zrealizowany.

2. Zgłoszenie reklamacji musi nastąpić drogą elektroniczną na adres biuro@katalogmarzen.pl lub pisemną na adres
ul. Konduktorska 4 lokal 34, 00-775 Warszawa. Każda reklamacja dokonana w sposób inny, niż wskazano powyżej, nie będzie rozpatrywana i zwalnia Katalog Marzeń z wszelkiej odpowiedzialności w stosunku do Zamawiającego i Obdarowanego powstałą w skutek niezgłoszenia reklamacji w powyższy sposób Katalogowi Marzeń.

3. Pismo z reklamacją powinno zawierać następujące dane: dane Obdarowanego (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji z podaniem Numeru Rezerwacyjnego wraz z uzasadnieniem.

4. Katalog Marzeń niezwłocznie podejmuje działania w celu załatwienia reklamacji przez Partnera Usługowego, w sposób jak najbardziej korzystny dla Obdarowanego. Katalog Marzeń rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź zwrotna jest wysyłana pocztą elektroniczną

5. Katalog Marzeń ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i Obdarowanego za własne działania i zaniechania niezgodne z treścią niniejszego Regulaminu, jednakże odpowiedzialność Katalogu Marzeń zostaje ograniczona do wartości szkody poniesionej przez Zamawiającego i Obdarowanego. Zamawiający i Obdarowany przyjmują do wiadomości, iż Katalog Marzeń nie ma bezpośredniego wpływu na sposób Realizacji Prezentu przez Partnera Usługowego, nie jest podmiotem realizującym Prezent, ani producentem Prezentu. W przypadku, gdy reklamacja dotyczy działań Partnera Usługowego lub jakości dostarczonego przez niego Prezentu, Katalog Marzeń podejmuje w imieniu Zamawiającego lub Obdarowanego w stosunku do Partnera Usługowego niezbędne działania, uzgadniając je odpowiednio z Zamawiającym lub Obdarowanym.

6. Katalog Marzeń nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeżeli w posiadanie Vouchera, Pakietu lub Gift Vouchera wejdzie i zrealizuje go osoba nieuprawniona, chyba, że Katalog Marzeń zostanie powiadomiony o fakcie utraty Vouchera, Pakietu lub Gift Vouchera w terminie umożliwiającym powiadomienie właściwego Partnera Usługowego o takim fakcie. W przeciwnym wypadku Realizację Prezentu na rzecz osoby nieuprawnionej traktuje się jako realizację na rzecz Obdarowanego.

7. Katalog Marzeń. zaleca wszystkim Obdarowanym, którzy otrzymali Voucher dotyczący Prezentów, które mogłyby okazać się niebezpieczne dla ich zdrowia lub życia, aby zawierali z wybranymi przez siebie Towarzystwami Ubezpieczeniowymi stosowne umowy ubezpieczenia. Katalog Marzeń oświadcza, że Obdarowani nie są objęci żadnym ubezpieczeniem na czas i okoliczność Realizacji Prezentu. Katalog Marzeń zaleca również, by Obdarowani przed Realizacją Prezentu upewnili się u Partnera Usługowego, czy bezpieczeństwo Obdarowanych przy Realizacji Prezentu nie zależy od określonego stanu zdrowia lub kondycji psychofizycznej Obdarowanych lub od zachowania przez Obdarowanych innych aktów staranności.

8. W sytuacji kiedy z uwagi na niedostępność pierwotnie zakupionego Prezentu Katalog Marzeń lub Partner Usługowy zaproponuje Obdarowanemu wymianę Prezentu na inną usługę (która z zachowaniem postanowień niniejszego Regulaminu może być realizowana przez innego Partnera Usługowego) i Obdarowany zaakceptuje propozycję wymiany i zrealizuje usługę, na którą Prezent został wymieniony, nie będą honorowane reklamacje dotyczące faktu wymiany Prezentu.

9. Katalog Marzeń rezerwuje sobie prawo do zawieszania wykonywania zamówień i dostaw w przypadku niezapłacenia lub odmowy autoryzacji wypłacenia kartą płatniczą ze strony oficjalnie uwierzytelnionej jednostki bankowej. Katalog Marzeń nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nadużycia lub wykorzystanie niezgodnego z prawem jakiegokolwiek środka płatności (np. posłużenie się skradzioną kartą).

10. W przypadku uznania reklamacji jako zasadnej Katalog Marzeń dokonuje zwrotu części lub całości ceny Vouchera (w zależności od wyniku reklamacji) przy czym Zamawiającemu lub Obdarowanemu zwracana jest dokonana zapłata w takiej samej formie, w jakiej została ona dokonana przez Zamawiającego, to znaczy w przypadku wykorzystaniem Gift Vouchera lub kodów rabatowych do płatności Obdarowany otrzymuje zwrot w formie Gift Vouchera lub kodu rabatowego. Zwrot dokonywany w formie pieniężnej następuje maksymalnie w ciągu 14 dni od daty rozstrzygnięcia reklamacji w postaci przelewu bankowego.

VIII. Ochrona danych osobowych i administrowanie danymi osobowymi

1. Administratorem danych w rozumieniu Rozporządzenia (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016  ( dalej  Rozporządzenie) o ochronie danych.  jest Katalog Marzeń.

2. Dane osobowe Zamawiającego z zastrzeżeniem pkt 4, nie będą przekazywane innym osobom bez ich wiedzy i zgody, za wyjątkiem sytuacji, w której przekazanie takich danych będzie niezbędne do realizacji umowy w szczególności firmie realizującej przesyłkę tj. (w zależności od wyboru dokonanego przez Zamawiającego w procesie składania zamówienia). Akceptacja niniejszego Regulaminu stanowi wyraźną zgodę Zamawiającego na przekazanie swoich danych osobowych Katalogowi Marzeń wyłącznie w celu wykonania umowy objętej niniejszym Regulaminem. 

3. Dane osobowe Obdarowanego będą przekazane Partnerowi Usługowemu w celu Realizacji Prezentu. Akceptacja niniejszego Regulaminu stanowi wyraźną zgodę Obdarowanego na przekazanie swoich danych osobowych Katalogowi Marzeń oraz Partnerowi Usługowemu wyłącznie w celu wykonania umowy objętej niniejszym Regulaminem i realizacji Prezentu przez Partnera Usługowego, bez prawa do dalszego wykorzystania.

4. Zamawiający dokonujący zakupu w serwisie Katalog Marzeń może wyrazić  zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do Ceneo.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000634928, kapitał zakładowy: 5 000 000 złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 525-26-74-781, REGON 365338986 danych osobowych Zamawiającego w celu wysłania Zamawiającemu na adres email ankiety z prośbą o opinię na temat dokonanej transakcji w Sklepie Katalog Marzeń (zgodnie z rozporządzeniem).

5. Wykorzystanie przez Katalog Marzeń zgromadzonych danych w celach innych niż określone w pkt. 2 oraz 3, w szczególności w celach reklamy i marketingu produktów i usług podmiotów trzecich, wymaga uzyskania na to  uprzedniej zgody Zamawiającego i Obdarowanego.

6. Zamawiającemu oraz Obdarowanemu w każdym czasie przysługuje prawo do otrzymania kopii danych osobowych, prawo dostępu do swoich danych, poprawiania, zmienia ich i uzupełniania, prawo do wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie., złożenia wniosku o usunięcie danych pod adresem biuro@katalogmarzen.pl  Jednakże odpowiedzialność za skutki dokonanych zmian ponosi wyłącznie odpowiednio Zamawiający lub Obdarowany.

7. Zamawiający może w każdym czasie zażądać usunięcia ze zbiorów Katalogu Marzeń swoich danych osobowych, co spółka obowiązana jest uczynić niezwłocznie.

8. Katalog Marzeń oświadcza, że wszelkie dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

IX. Szczególne postanowienia dla Voucherów grupowych

1. W przypadku Prezentów grupowych (w tym w szczególności tzw. Prezentów dla Dwojga i tzw. Prezentów dla Grup), usługa Katalog Marzeń wobec Zamawiającego polega na umożliwieniu Obdarowanemu, bez dodatkowych płatności (z zastrzeżeniem postanowień pkt IV.14) zawarcia z Partnerem Usługowym umowy na Realizację Prezentu nie tylko na rzecz Obdarowanego, ale również zaproszonych przez niego osób (w przypadku Prezentu dla Dwojga jednej dodatkowej osoby, a w przypadku Prezentów dla Grup pozostałych członków grupy zgodnie ze specyfikacją określonego Prezentu), dalej zwanych „Osobami Zaproszonymi”. W takim wypadku realizacji Vouchera (w tym w szczególności rezerwacji odpowiedniego terminu realizacji Prezentu) dokonuje wyłącznie Obdarowany podając wyłącznie swoje dane. Poinformowanie Osób Zaproszonych o szczegółach realizacji Prezentu, w tym w szczególności terminie i miejscu realizacji Prezentu spoczywa wyłącznie na Obdarowanym. Katalog Marzeń nie składa wobec Osób Zaproszonych żadnych oświadczeń, ani nie zobowiązuje się w stosunku do nich do żadnych świadczeń, a Osoby Zaproszone nie uzyskują statusu Obdarowanych w rozumieniu niniejszego Regulaminu. Wymagania wynikające z charakteru danego Prezentu, w tym w szczególności dotyczące wymaganego stanu zdrowia i kondycji psychofizycznej lub wieku stosuje się odpowiednio do Osób Zaproszonych.

2. Obdarowany zobowiązuje się do przekazania osobom, które zaprosi do realizacji Prezentu opisu rekomendowanych aktów staranności otrzymanych od Katalog Marzeń w procesie rezerwacji Prezentu.
 
X. Postanowienia końcowe

1. Materiały zamieszczone w Serwisie www.katalogmarzen.pl (teksty, nazwy produktów, zdjęcia, logo itp.) nie mogą być reprodukowane, kopiowane, modyfikowane, dystrybuowane i publikowane bez pisemnego zezwolenia Katalogu Marzeń lub innego właściciela praw autorskich.

2. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek sporów związanych z umową objętą niniejszym Regulaminem Katalog Marzeń zobowiązuje się dołożyć starań do ich polubownego załatwienia, w tym także za pośrednictwem alternatywnych metod rozstrzygania sporów, np. w trybie mediacji, a jeśli okazałoby się to niemożliwe, to właściwym do ich rozpoznania będą właściwe sądy powszechne.

3. Katalog Marzeń podejmuje również współpracę z firmami, które nie są Partnerami Usługowymi, a które kooperując z Katalogiem Marzeń promują swoje usługi lub produkty. W takiej sytuacji – kooperacji z innymi podmiotami, Regulamin niniejszy jest wiążący chyba, że co innego wynika z zawartej umowy. W każdym jednak wypadku Regulamin niniejszy jest wiążący dla Obdarowanych w zakresie realizacji Vouchera, Pakietu lub Gift Vouchera, a o ile Partner usługowy i Obdarowany nie postanowią inaczej jego odpowiednie fragmenty również w zakresie Realizacji Prezentu (takie odmienne postanowienia Partnera Usługowego i Obdarowanego nie mogą zwiększać odpowiedzialności ani zobowiązań Katalogu  Marzeń).

4. Katalog Marzeń może zmienić Regulamin. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Katalog Marzeń, z zastrzeżeniem, że  zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

5. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranej umowy.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

W ciągu 60 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy otrzymane od Ciebie płatności. Poniesione przez Ciebie koszty przesyłki są zwracane w wysokości najtańszej aktualnie dostępnej w sklepie Katalog Marzeń formy dostawy. W przypadku zakupu opcji dodatkowych (takich jak np. opakowania prezentowego) warunkiem zwrotu ceny opakowania prezentowego jest odesłanie go na adres podany poniżej.  Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru i odsyłając go na adres naszej siedziby podany poniżej lub w wersji zeskanowanej na adres biuro@katalogmarzen.pl. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

Przesyłkę nadaj na adres:
Katalog Marzeń
ul. Konduktorska 4 l. 34
00-775 Warszawa
biuro@katalogmarzen.pl


 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Katalog Marzeń
ul. Konduktorska 4 l. 34
00-775 Warszawa
biuro@katalogmarzen.pl


Ja ............................................................ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży dotyczącej zamówienia nr ............................
Data złożenia zamówienia to................................................., data odbioru przesyłki to .................................................................................................

Imię i nazwisko...........................................................................................................................................
Adres............................................................................................................................................................
Numer konta bankowego do zwrotu wpłaconej ceny: ………………..…………………………………………………………..
Data..............................................................................................................................................................

Podpis ……………………………………………………………………………..........................................................................

 

Poprzednia wersja regulaminu z dnia 21-02-2018 znajduje się TUTAJ (link)