WEŹ UDZIAŁ TO TAKIE PROSTE!

- Wejdź na nasz profil na Tik Toku 
- Znajdź konkursowy film
- Rozwiń komentarz z zadaniem
- Odpowiedz mieszcząc się w 150 znakach
- Swoją odpowiedź uzasadnij
- Dodaj komentarz
- Poczekaj na ogłoszenie wyników 
- Wygraj...


REGULAMIN KONKURSU „SEKRETNY KONKURS NA TIK TOKU”

 1. Regulamin:
  §1. Zasady ogólne
  1. Organizatorem Konkursu jest serwis KatalogMarzen.pl. Organizator ogłasza Konkurs do publicznej wiadomości na łamach strony www.katalogmarzen.pl.
  2. Dane organizatora konkursu oraz fundatora nagród: KatalogMarzeń.pl, ul. Kijowska 5, 03-738 Warszawa 
  3. Informacje dostarczone przez Uczestnika Konkursu mogą być wykorzystane na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym, w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.
  4. Konkurs rozpoczyna się w dniu: 16 kwietnia 2021 roku
  5. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
  6. Konkurs trwa od: 16.04.2021 do 30.04.2021 roku
  7. Czas zgłoszenia do każdego poszczególnego zadania konkursowego trwa 24 godziny od jego publikacji.
  8. Zwycięzca danego dnia zostanie wybrany spośród zgłoszonych w przeciągu 72 godzin od zamknięcia możliwości zgłoszenia.
  9. Organizator zastrzega sobie możliwość niewybrania zwycięzcy w danym dniu, jeśli nadesłane zgłoszenia nie będą spełniać wymagań konkursu. W takim przypadku nagroda przejdzie na kolejny dzień.

§ 2. Warunki uczestnictwa w konkursie 

 1. W Konkursie mogą Uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, z wyjątkiem pracowników Organizatora oraz najbliższych członków ich rodzin. Przez najbliższych członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
  2. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby prawne ani jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
  3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie za zgodą opiekuna.
  4. Uczestnicy Konkursu mają za zadanie w trakcie jego trwania umieścić komentarz bezpośrednio pod opisanym zadaniem konkursowym, w maksymalnej długości 150 znaków. Pełne zgłoszenie konkursowe zawiera nazwę ulubionego serialu i krótkie wyjaśnienie, dlaczego to właśnie on, uznany jest przez uczestnika za ulubiony.
  5. Uczestnik Konkursu oświadcza, że:
  a. samodzielnie stworzył komentarz
  b. poprzez zgłoszenie do Konkursu nie naruszył ani nie narusza praw osób trzecich.
  6. W przypadku naruszenia praw osób trzecich Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za to naruszenie oraz za szkody poniesione przez Organizatora.
  7. Uczestnik zobowiązuje się do niezgłaszania żadnych roszczeń względem Organizatora Konkursu z tytułu wykorzystania przez niego nadesłanego komentarza zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
  8. Uczestnik zobowiązuje się zgłaszać jedynie takie materiały, których wykorzystanie przez Organizatora jest zgodne z obowiązującymi przepisami i nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności autorskich praw majątkowych ani autorskich praw osobistych.
  9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za spory wynikłe z tytułu praw osób trzecich, w tym szczególności praw autorskich, co do zamieszczonych w zgłoszonym

§3. Kryterium wyboru Zwycięzcy Konkursu

1. Zwycięzcą Konkursu zostają 3 osoby wybrane przez jury w czasie nie większym niż 72h od zamknięcia zgłoszeń. Zwycięzca konkursu musi spełnić wszystkie zasady konkursu zawarte w §2
2. Jury będzie się składać z 2 osób wskazanych przez Organizatora konkursu.
3. Jury będzie oceniać kreatywność oraz oryginalność komentarzy umieszczonych pod zadaniem.

§ 4. Nagrody
1. Zwycięzcy w Konkursie, otrzymają kolejno:
Miejsce pierwsze Voucher na 3 filmy na platformie VOD
Miejsce drugie Voucher na 2 filmy na platformie VOD
Miejsce trzecie Voucher na 1 film na platformie VOD

Voucher zostanie wysłany do zwycięzcy w wersji elektronicznej (plik PDF) przesyłanej na adres email podany przez Użytkownika
2. W przypadku, gdy kontakt z Laureatem jest niemożliwy lub utrudniony z przyczyn niezależnych od Organizatora Konkursu, nagroda przepada. W takim przypadku Organizator Konkursu może dokonać ponownego wyboru Laureata. Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio do nowo wybranego Laureata. W przypadku braku odbioru nagrody przez Laureata Konkursu w ww. terminie, przyznana nagroda przepada
3. Nagrody muszą zostać zrealizowane najpóźniej do dnia zamieszczonego na voucherze i oznaczonego jako "data ważności".
4. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.

§5. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.
1. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
2. Konkurs prowadzony jest na profilu Organizatora w Serwisie społecznościowym TIK TOK
3. Konkurs ma charakter ogólnopolski.
4. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym działaniu Serwisu Społecznościowego TIK TOK.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pliki tekstowe lub graficzne, które zostały umieszczone przez Użytkownika.
7. Organizator Konkursu zastrzegają sobie prawo do usunięcia treści zamieszczonych przez Użytkownika, które są sprzeczne z treścią Regulaminu, z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszają prawa osób trzecich lub też treści obraźliwych, wulgarnych, zawierających groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierających treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny. Treści (grafika, tekst, linki) naruszające powyższe zasady będą usuwane.
8. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatorów i osób trzecich za użycie treści, grafiki i/lub linki naruszających prawa osób trzecich.
9. Teksty konkursowe nie mogą zawierać treści, które przeznaczone są wyłącznie dla osób pełnoletnich, w tym treści erotycznych, promujących alkohol lub wyroby tytoniowe.
10. Osoby przystępujące do Konkursu tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu, w zakresie koniecznym do jego prawidłowego przeprowadzenia. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania i przetwarzania informacji, które są przedmiotem Konkursu, celem realizacji procesu Konkursu (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2002r nr 101 poz. 926 z pózn. zm/”)
11. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) odrzucenia zgłoszenia przystąpienia do Konkursu w przypadku niedopełnienia warunków, wynikających z Regulaminu,
b) wykładni Regulaminu i rozstrzygania sporów przy jego stosowaniu.

2. Polityka Prywatności
§1. Ochrona prywatności
1. Organizator zobowiązują się do ścisłego przestrzegania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. "O ochronie danych osobowych" (Dz. U. Nr 133, poz 883).