§ 1. Definicje

 1. Organizator - KatalogMarzeń.pl Joanna Zubik-Borucka, Tomasz Zubik s.c. właściciel serwisu www.katalogmarzen.pl zwany dalej Katalogiem Marzeń.
 2. Program lub Klub Marzycieli (używane zamiennie) - program lojalnościowy przeznaczony dla klientów serwisu internetowego Katalog Marzeń.
 3. Konto użytkownika – konto zarejestrowane w serwisie www.katalogmarzen.pl
 4. Uczestnik - osoba fizyczna posiadająca zarejestrowane konto użytkownika, która wyraziła zgodę na udział w programie lojalnościowym poprzez akceptację Regulaminu.
 5. Punkty lub Drimsy (stosowane zamiennie) - jednostki rozliczeniowe w Programie przyznawane Uczestnikom Programu na zasadach określonych w Regulaminie z tytułu zakupów dokonywanych przez nich w Katalogu Marzeń i innych działań wymienionych w Regulaminie.
 6. Rabat Marzyciela – rabat procentowy naliczany Uczestnikom programu w zależności od łącznej sumy wydanych w serwisie Katalogu Marzeń środków od momentu wyrażenia zgody na udział w Programie.
 7. Stan konta – bilans zgromadzonych przez Uczestnika Punktów w ramach Programu po uwzględnieniu punktów naliczonych, wykorzystanych oraz Punktów, które przepadły z uwagi na upłynięcie ich terminu ważności.
 8. Ankieta po realizacji – formularz internetowy umożliwiający wyrażanie opinii z realizacji Vouchera (zasady realizacji określone są w Regulaminie dostępnym na stronie: https://katalogmarzen.pl/pl/regulamin) wysyłany na adres mailowy podany w procesie dokonywania rezerwacji.
 9. Lista ulubionych – funkcjonalność dostępna w serwisie www.katalogmarzen.pl dla zalogowanych użytkowników polegająca na oznaczaniu i zapisywaniu dowolnych produktów na Koncie użytkownika.
 10. Pozostałe określenia stosowane z wielkiej litery mają znaczenie nadane im w Regulaminie serwisu Katalog Marzeń dostępnym pod adresem https://katalogmarzen.pl/pl/regulamin

§ 2. Postanowienia wstępne

 1. Program „Klub Marzycieli” ma na celu nagradzanie Uczestników Programu za dokonywane zakupy w serwisie internetowym Organizatora.
 2. Warunkiem udziału w Programie Lojalnościowym jest akceptacja niniejszego Regulaminu, rejestracja Konta użytkownika w serwisie Katalog Marzeń oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Dane podane przez Uczestnika podczas rejestracji oraz ewentualnej edycji Konta użytkownika trafiają do bazy danych i wraz z historią transakcji dokonywanych przez Uczestnika w Katalogu Marzeń będą przetwarzane przez Organizatora jako administratora danych w celu prowadzenia Programu zgodnie z Regulaminem, oraz wysyłania na adres e-mail komunikacji bezpośrednio związanej z udziałem w Programie, obejmującej spersonalizowane oferty przeznaczone dla Uczestników oraz inne informacje bezpośrednio związane z udziałem w Programie.
 4. Udział w Programie jest dobrowolny a uczestnik może do niego przystąpić w dowolnym momencie.
 5. Program jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Program prowadzony jest przez Organizatora.
 7. Na zasadach określonych w Regulaminie i z zastrzeżeniem określonych warunków, przystępując do Programu, Uczestnik:
 1. zbiera Punkty w Programie,
 2. może wymieniać przyznane Punkty na rabaty kwotowe,
 3. otrzymuje Rabat Marzyciela,
 4. może otrzymać inne przyznane przez Organizatora korzyści, w tym gratisy, rabaty, zniżki, obniżki, bony lub inne szczególne oferty cenowe lub produktowe.

§ 3. Zasady naliczania i wymiany Punktów

 1. Zbieranie Punktów odbywa się na następujących zasadach:
 1. Za każde wydane w serwisie 10 zł brutto Uczestnikowi naliczony zostanie 1 Punkt
 2. Za każdą wypełnioną w serwisie Ankietę po realizacji uczestnikowi naliczonych zostanie 10 Punktów. Za ankietę dotyczącą realizacji danego Vouchera Punkty zostaną naliczone tylko jeden raz.
 3. Za stworzenie Listy ulubionych użytkownikowi naliczonych zostanie 25 Punktów pod warunkiem, że lista składać się będzie z minimum 5 produktów. Za stworzenie listy ulubionych Punkty zostaną naliczone tylko jeden raz, za usunięcie i ponowne stworzenie listy ulubionych nie będą przysługiwały nowe Punkty.
 1. Zbieranie Punktów przez Uczestnika programu rozpoczyna się w momencie wyrażenia zgody na udział w programie lojalnościowym. Zgodę można wyrazić w dowolnym momencie na koncie użytkownika lub w trakcje jego rejestracji.
 2. Punkty nie są naliczane dla zamówień złożonych przed przystąpieniem Uczestnika do programu lojalnościowego.
 3. Punkty o których mowa w pkt. 1 podpunkt a. naliczane są po 65 dniach od dnia złożenia zamówienia pod warunkiem, że zamówienie to zostało opłacone i nie zostało anulowane przez Użytkownika. Pozostałe Punkty, o których mowa w Punkcie 1. podpunkty b oraz c zostaną naliczone w ciągu 24 godzin.
 4. Naliczone Punkty Użytkownik może wymienić na rabat. Przelicznik wymiany Punktów na rabaty to 1 Punkt = 1 zł rabatu kwotowego.
 5. Zebrane Punkty Użytkownik może wymienić na rabat stanowiący maksymalnie 50% nowego zamówienia z zastrzeżeniem punktu 11 oraz 12 w par. 3.
 6. Punkty wymienione na rabat zostaną odjęte od Stanu konta Uczestnika.
 7. Zebrane Punkty podlegają wymianie wyłącznie na rabat na kolejne zamówienie w serwisie www.katalogmarzen.pl i nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 8. Punkty, które nie zostaną wykorzystane w ciągu 12 miesięcy od dnia ich naliczenia przepadają i nie można ich wykorzystać.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do okresowego zwiększania liczby przyznawanych Punktów za dokonane zakupy o czym każdorazowo poinformuje uczestników programu drogą mailową oraz przez informację umieszczoną w serwisie www.katalogmarzen.pl
 10. Rabatów uzyskanych z wymiany Punktów nie można łączyć z innymi rabatami ani promocjami, rabaty te nie obejmują kosztów dostawy i płatności oraz opcji dodatkowych.
 11. Jeżeli Uczestnik dokonując zamówienia wykorzysta Gift Voucher to rabat uzyskany z wymiany punktów oraz Rabat Marzyciela odnoszą się wyłącznie do wartości Voucherów pozostałej po odjęciu wartości Gift Vouchera.
 12. Jeżeli Rabat uzyskany z wymiany punktów jest wykorzystywany do transakcji, w której Uczestnik kupuje kilka Voucherów, to Rabat jest proporcjonalnie dzielony pomiędzy produkty i proporcjonalnie obniża cenę każdego produktu nieprzecenionego i nieobjętego promocjami
 13. Aby wykorzystać naliczone Punkty Uczestnik podczas dokonywania zakupów, zaznacza w koszyku zakupowym opcję „Punkty z Programu Lojalnościowego" a następnie zatwierdza poprzez kliknięcie „Użyj Punktów”, co powoduje - w przypadku posiadania naliczonych Punktów koncie Użytkownika - odpowiednie zmniejszenie wartości zamówienia. Żeby skorzystać z Punktów w koszyku zakupowym Użytkownik musi być zalogowany na swoje konto.
 14. Jeżeli Punkty lub Rabat Marzyciela na koncie Uczestnika zostały naliczone lub wykorzystane niezgodnie z Regulaminem, Organizator będzie uprawniony do unieważnienia części lub całości naliczonych rabatów, o czym Użytkownik zostanie poinformowany.
 15. W przypadku zwrotu Vouchera z zamówienia, w którym nastąpiło wykorzystanie Punktów, Stan konta zostaje ponownie uznany wartością Punktów przypadającą na zwracany Voucher

§ 4. Zasady przyznawania uczestnikom „Rabatu Marzyciela”

 1. Stały rabat zostanie naliczony Uczestnikowi po przekroczeniu określonej kwoty łącznych wydatków poniesionych na zamówienia zrealizowane w Katalogu Marzeń. Zamówienia te muszą być dokonywane po zalogowaniu się przez Uczestnika na Koncie Użytkownika.  
 2. Wysokość Rabatu Marzyciela przyznanego Uczestnikowi jest określona wg. poniższych progów:
 1. Po wydaniu łącznie 1000 zł brutto Rabat naliczony uczestnikowi wyniesie 5%
 2. Po wydaniu łącznie 1500 zł brutto Rabat naliczony uczestnikowi wyniesie 6%
 3. Po wydaniu łącznie 2000 zł brutto Rabat naliczony uczestnikowi wyniesie 7%
 4. Po wydaniu łącznie 2500 zł brutto Rabat naliczony uczestnikowi wyniesie 8%
 5. Po wydaniu łącznie 3000 zł brutto Rabat naliczony uczestnikowi wyniesie 10%
 1. Rabat Marzyciela zostanie przyznany uczestnikowi po 65 dniach od przekroczenia danego progu.
 2. Warunkiem uzyskania Rabatu Marzyciela jest przekroczenie ww. progów i dokonywanie zakupów będąc zalogowanym na Konto Użytkownika.
 3. Do ww. progów nie wlicza się wartość zamówień anulowanych oraz Voucherów w stosunku do których Uczestnik odstąpił od umowy.
 4. Stały rabat nie łączy się z innymi rabatami i promocjami
 5. Uczestnik w procesie realizacji zamówienia może usunąć Rabat Marzyciela z koszyka aby skorzystać z innego rabatu lub promocji.

§ 5. Dane osobowe

 1. Dane osobowe Uczestnika podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z póz. zm.). Administratorem danych jest Organizator.
 2. W podczas rejestracji Konta Uczestnik wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z Programem.
 3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich aktualizowania i poprawiania. Uczestnik ma prawo w każdym czasie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zażądać ich usunięcia przez Organizatora co wiąże się z jednoczesną rezygnacją z uczestnictwa w Programie.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Katalog Marzeń może zmienić Regulamin Programu Lojalnościowego. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Katalog Marzeń o czym Organizator poinformuje na stronie internetowej Programu dostępnej pod adresem https://katalogmarzen.pl/pl/program-lojalnosciowy. Ewentualne zmiany Regulaminu nie będą powodowały uszczuplenia praw nabytych przez Uczestnika przed wejściem w życie zmian.
 2. Program oraz jego Regulamin wchodzą w życie z dniem 20 listopada 2017 roku
 3. Organizator może zakończyć Program w każdym czasie, z ważnej przyczyny, jaką jest w szczególności:
  1. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa mająca bezpośredni wpływ na Program i skutkująca koniecznością zakończenia Programu;
  2. ekonomiczna nieopłacalność Programu;
  3. wydanie orzeczenia lub decyzji przez sąd lub organ władzy publicznej dotyczącej Programu i skutkującej koniecznością jego zakończenia;
  4. wprowadzenie w miejsce Programu innych form działalności promocyjnomarketingowej Organizatora
 4. Uczestnik może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Programie poprzez zgłoszenie takiej woli pisemnie na adres siedziby organizatora lub drogą elektroniczną na biuro@katalogmarzen.pl
 5. W przypadku decyzji o zakończeniu Programu zostaje zablokowana możliwość naliczania punktów oraz progów Rabatu Marzyciela co nie narusza uprawnienia Uczestnika do wykorzystania naliczonych punktów lub Rabatu Marzyciela w terminie 90 dni od daty zakończenia Programu.
 6. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek sporów związanych z umową objętą niniejszym Regulaminem Katalog Marzeń zobowiązuje się dołożyć starań do ich polubownego załatwienia, w tym także za pośrednictwem alternatywnych metod rozstrzygania sporów, np. w trybie mediacji, a jeśli okazałoby się to niemożliwe, to właściwym do ich rozpoznania będą właściwe sądy powszechne.
 7. Wszelkie informacje na temat Stanu konta Użytkownika i naliczonego Rabatu Marzyciela są dostępne w zakładce „Program Lojalnościowy" na Koncie użytkownika.
 8. Uczestnik jest uprawniony do składania reklamacji w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie 30 dni od momentu zaistnienia okoliczności uzasadniających jej złożenie. Reklamacja powinna zostać przesłana w formie pisemnej na adres siedziby Organizator lub elektronicznej na adres biuro@katalogmarzen.pl