Drogi Partnerze, zapraszamy do zabawy!

Przygotuj zdrapkę, którą dołączyliśmy do Twojej umowy. Zdrap jedno wybrane pole i odkryj niespodziankę, która się pod nim znajduje. Następnie odeślij nam zdrapkę razem z podpisaną umową. Wtedy zrealizujemy Twoją nagrodę ze zdrapki. Pamiętaj, można zdrapać wyłącznie jedno pole! 

Mamy nadzieję, że sprawiliśmy Ci radość :) Cieszymy się bardzo na nadchodzącą współpracę i wysyłamy dużo uśmiechów!

dream team katalog marzeń

 

Formalny regulamin akcji :)

§1. Zasady ogólne

1. Organizatorem Akcji "Zdrapka partnerska" (dalej akcja) jest serwis KatalogMarzen.pl. Organizator ogłasza Akcję dla Partnerów, którzy podpisują umowę partnerską z Katalogiem Marzeń.
2. Dane organizatora akcji: KatalogMarzeń.pl, ul. Kijowska 5, 03-738 Warszawa.
3. Informacje dostarczone przez Uczestnika Akcji mogą być wykorzystane na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia Akcji, w tym w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.
4. Akcja rozpoczyna się w dniu: 01.01.2022 roku.
5. Udział w akcji jest bezpłatny i dobrowolny.
6. Akcja nie ma daty zakończenia, udział bierze każdy, kto otrzymał zdrapkę od Organizatora i spełni warunki Akcji.

§ 2. Warunki uczestnictwa w akcji

1. W Akcji mogą Uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, Partnerzy posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora oraz najbliższych członków ich rodzin. Przez najbliższych członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
2. W Akcji nie mogą brać udziału osoby prawne ani jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
3. Uczestnicy Akcji mają za zadanie zdrapać jedno wybrane pole ze zdrapki i odesłać kartę do Organizatora wraz z podpisaną umową o współpracy.
3. Osoby niepełnoletnie nie mogą brać udziału w Akcji.
4. Zgłoszenie udziału w Akcji oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na otrzymywanie korespondencji e-mail związanej z przebiegiem Akcji.
5. Uczestnik zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał uprawnień z tytułu autorskich praw osobistych w stosunku do Organizatora ani jego następców.
6. Uczestnik zobowiązuje się do niezgłaszania żadnych roszczeń względem Organizatora Akcji z tytułu wykorzystania zdrapki zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 

§3. Kryterium wyboru Nagrodzonych

1. Nagrodzone zostaną osoby, które odeślą zdrapkę z odkrytym wyłącznie jednym polem oraz z podpisaną umową partnerską w załączeniu.
2. Zdrapkę wraz z podpisaną umową należy odesłać na wskazany adres w ciągu dwóch miesięcy od otrzymania.
3. Potwierdzenie otrzymania Nagrody każdy Nagrodzony otrzyma od dedykowanego przedstawiciela Katalogu Marzeń droga elektroniczną lub telefoniczną.

§ 4. Nagrody

1. Zdrapka kryje 8 możliwych nagród:

  1. Tygodniowa seria motywacji od dedykowanego Opiekuna z ramie Katalogu Marzeń: Wskazany Opiekun Partnera dostarcza Nagrodzonemu materiały o charakterze motywacyjnym przez 5 dni roboczych drogą mailową.
  2. Video-niespodzianka: Opiekun Partnera przygotowuje dla niego dedykowany film
  3. Trzy dni inspiracji SMS: Wskazany Opiekun Partnera dostarcza Nagrodzonemu materiały o charakterze inspiracyjnym przez 3 dni robocze z użyciem SMS.
  4. Paczka-Niespodzianka: Nagrodzony otrzyma przesyłkę-niespodziankę na adres wskazany w Umowie Partnerskiej jako adres korespondencyjny.
  5. Przywitanie na FB&Insta: Katalog Marzeń zobowiązuje się do przygotowania co najmniej 1 postu promującego usługi Nagrodzonego Partnera na koncie Facebook Katalogu Marzeń oraz co najmniej 1 wzmianki na stories na koncie Instagram Katalogu Marzeń @katalogmarzen.pl
  6. Artykuł blogowy: Katalog Marzeń zobowiązuje się do przygotowania artykułu promującego ofertę Nagrodzonego Partnera na www.katalogmarzen.pl/pl/blog
  7. Tydzień na stronie głównej KM!:  Katalog Marzeń zobowiązuje się do wyświetlania w wybranym przez siebie terminie 1 grafiki promującej usługę Partnera w sliderze na stronie głównej www.katalogmarzen.pl przez 7 dni. Grafika będzie przedstawiała wybraną atrakcję oferowaną przez Partnera, na grafice znajdzie się również nazwa atrakcji, bez nazwy Partnera. Grafika będzie linkować do oferty Partnera.
  8. Przejęcie Insta KM na 1 dzień: Nagrodzony Partner może przygotować dowolne materiały promujące realizowane atrakcje i swoją działalność, Katalog Marzeń zobowiązuje się do publikacji przygotowanego materiału w uzgodnionym przez strony terminie na koncie Instagram @katalogmarzen.pl w Stories

2. W przypadku, gdy Nagrodzony nie odeśle zdrapki wraz z podpisaną Umową Partnerską, nie poda danych do wysyłki nagrody w przeciągu 7 dni roboczych od ogłoszenia wyników lub też kontakt z Laureatem jest niemożliwy lub utrudniony z przyczyn niezależnych od Organizatora Akcji, nagroda przepada. 
3. Nagrody w postaci voucherów na atrakcje Katalogu Marzeń powinny zostać zrealizowane najpóźniej do dnia zamieszczonego na voucherze i oznaczonego jako "data ważności".
4. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.

§5. Postanowienia końcowe i informacje techniczne

1. Akcja nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
2. Akcja jest skierowana do Partnerów Katalogu Marzeń.
3. Akcja ma charakter ogólnopolski.
4. Z udziału Akcji wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
10. Osoby przystępujące do Akcji tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Akcji swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby Akcji, w zakresie koniecznym do jego prawidłowego przeprowadzenia. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania i przetwarzania informacji, które są przedmiotem Akcji, celem realizacji procesu Akcji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2002r nr 101 poz. 926 z pózn. zm/”)
11. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) odrzucenia zgłoszenia przystąpienia do Akcji w przypadku niedopełnienia warunków, wynikających z Regulaminu,
b) wykładni Regulaminu i rozstrzygania sporów przy jego stosowaniu

§6. Ochrona prywatności

1. Organizator zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. "O ochronie danych osobowych" (Dz. U. Nr 133, poz 883).

 

 

Zdrapka Katalog Marzeń