Zasady konkursu:

1. Odpowiedz pod postem konkursowym na pytanie: Ile sztuk Porsche 911 Carrera S Martini Racing Edition wyprodukowano na świecie?

2. Załącz zdjęcie stylówki, w której wybrałbyś się na przejażdżkę Porsche

3. Możesz oznaczyć znajomych i zachęcić ich do konkursu

4. Konkurs trwa do 25.10.2020 roku - do tego czasu możesz napisać komentarz pod postem konkursowym

5. Zwycięzców wybierzemy i ogłosimy 26 października 2020 r. na naszym profilu na Facebooku

Nagroda:

Jazda Porsche dla jednej osoby, 2 okrążenia (nagroda o wartości 349 zł)

Regulamin konkursu


§1. Zasady ogólne konkursu

1. Organizatorem Konkursu jest serwis KatalogMarzen.pl, właściciel Fanpage`a i Instagram'a, na których organizowany jest konkurs. Organizator ogłasza Konkurs do publicznej wiadomości na łamach strony www.katalogmarzen.pl oraz prowadzonego przez siebie fanpage na portalu społecznościowym Instagram.
2. Dane organizatora konkursu oraz fundatora nagród: KatalogMarzeń.pl, ul. Konduktorska 4 lok 34, 00-775 Warszawa.
3. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, współprowadzony ani administrowany przez Facebook. Informacje dostarczone przez Uczestnika Konkursu mogą być wykorzystane na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym, w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.
4. Konkurs rozpoczyna się w dniu: 16 października 2020 roku.
5. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
6. Konkurs trwa do 25 października 2020 roku do końca dnia

§ 2. Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. W Konkursie mogą Uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora oraz najbliższych członków ich rodzin. Przez najbliższych członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby prawne ani jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
3. Uczestnicy Konkursu mają za zadanie w trakcie trwania konkursu umieścić pod postem konkursowym w komentarzu mają odpowiedzieć na pytanie: Ile sztuk Porsche 911 Carrera S Martini Racing Edition wyprodukowano na świecie oraz załączyć zdjęcie "stylówki", w której wybraliby się na przejażdżkę Porsche.

4. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, udzieloną w formie pisemnej i dostarczoną Organizatorowi. Wstęp na spektakl mają osoby, które ukończyły 16 lat.

5. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na otrzymywanie korespondencji e-mail związanej z przebiegiem Konkursu.
6. Uczestnik Konkursu oświadcza, że:

a. samodzielnie zrealizował prace zgłoszone do Konkursu,
b. posiada do zgłoszenia przesłanego w Zgłoszeniu wyłączne prawa autorskie i majątkowe oraz
c. poprzez zgłoszenie do Konkursu nie naruszył ani nie narusza praw osób trzecich.
7. W przypadku naruszenia praw osób trzecich, Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za to naruszenie oraz za szkody poniesione przez Organizatora.
8. Uczestnik jednocześnie oświadcza, że przysługuje mu prawo do zgłoszenia pracy w Konkursie i udzielenia zezwoleń zgodnie z Regulaminem. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich w związku ze zgłoszeniem do Konkursu i wykorzystaniem zgodnie z udzielonymi na podstawie niniejszego Regulaminu zezwoleniami.
9. Zgodnie z art. 921 § 3 kodeksu cywilnego, Organizator nabywa od Uczestników, w zamian za otrzymaną Nagrodę, bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia, własność nagrodzonych prac oraz uzyskuje autorskie prawa majątkowe do prac nadesłanych przez Uczestników na następujących polach eksploatacji:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie egzemplarzy w dowolnej możliwej technicznie formie oraz zwielokrotnienie dowolną techniką w dowolnej ilości egzemplarzy w tym w szczególności techniką cyfrową, drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego,
b. wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy utworu,
c. wykorzystanie całości i pojedynczych elementów zgłoszenia dla potrzeb stworzenia dowolnych materiałów reklamowych oraz korzystanie z elementów w ramach materiałów reklamowych, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi w lit. a) powyżej, oraz wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
d. wprowadzenie do pamięci komputera,
e. rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet, w radiu lub telewizji,
f. wykorzystanie w różnych akcjach promocyjnych, w tym w Internecie, w szczególności w serwisie facebook.pl, w aplikacji Instagram oraz na stronach serwisu KatalogMarzeń.pl
g. dokonywanie i zezwalanie na dokonywanie wszelkich przeróbek, zmian, w tym w zakresie obróbki graficznej i dźwiękowej według uznania Organizatora,
h. rozporządzanie i korzystanie ze zgłoszeń (w szczególności na łączenie z innymi elementami w materiałach reklamowych).
10. Organizator nabywa również prawo do wykonywania zależnych praw autorskich w stosunku do nagrodzonych zgłoszeń, na polach eksploatacji wskazanych w par. 2 ust 8. powyżej.
11. Organizator ma prawo przeniesienia uzyskanych praw na inne podmioty.
12. Uczestnik zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał uprawnień z tytułu autorskich praw osobistych w stosunku do Organizatora ani jego następców.
13. Uczestnik zobowiązuje się do nie zgłaszania żadnych roszczeń względem Organizatora Konkursu z tytułu wykorzystania przez niego nadesłanego zgłoszenia zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
14. Uczestnik zobowiązuje się zgłaszać jedynie takie materiały, których wykorzystanie przez Organizatora jest zgodne z obowiązującymi przepisami i nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności autorskich praw majątkowych ani autorskich praw osobistych.
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za spory wynikłe z tytułu praw osób trzecich, w tym szczególności praw autorskich, co do zamieszczonych w zgłoszonym materiale oraz za skutki ewentualnego wykorzystania zgłoszeń przez osoby trzecie. Za treści zamieszczanych materiałów odpowiada wyłącznie Uczestnik, który go nadeśle.

§3. Kryterium wyboru Zwycięzcy Konkursu

1. Zwycięzcą Konkursu zostaje jedna osoba wybrana przez jury, zwycięzca konkursu musi spełnić wszystkie zasady konkursu zawarte w §2
2. Jury będzie się składać z 3 osób wskazanych przez Organizatora konkursu.
3. Jury będzie oceniać kreatywność oraz oryginalność prac umieszczonych w komentarzu pod postem konkursowym na profilu Katalogu Marzeń w serwisie Facebook. 
4. Prace konkursowe można zgłaszać do 25.10.2020
5. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi 26.10.2020 roku na profilach Katalogu Marzeń w serwisie społecznościowym Facebook i Instagram.

§ 4. Nagrody

1. Zwycięzca w Konkursie, otrzyma voucher na jazdę Porsche dla jednej osoby (2 okrążenia)
2. W przypadku, gdy Laureat nie wybierze nagrody w przeciągu 7 dni roboczych od ogłoszenia wyników lub też kontakt z Laureatem jest niemożliwy lub utrudniony z przyczyn niezależnych od Organizatora Konkursu, nagroda przepada. W takim przypadku Organizator Konkursu może dokonać ponownego wyboru Laureata. Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio do nowo wybranego Laureata.W przypadku braku odbioru nagrody przez Laureata Konkursu w ww. terminie, przyznana nagroda przepada
3. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny, nie jest możliwa wymiana biletów na spektakl w innym terminie ani w innym miejscu.

§5. Postanowienia końcowe i informacje techniczne

1. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
2. Konkurs prowadzony jest na profilu Organizatora w Serwisie społecznościowym Facebook.
3. Konkurs ma charakter ogólnopolski.
4. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym działaniu Serwisu Społecznościowego Facebook i Instagram.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pliki tekstowe lub graficzne, które zostały umieszczone przez Użytkownika.
7. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do usunięcia treści zamieszczonych przez Użytkownika, które są sprzeczne z treścią Regulaminu, z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszają prawa osób trzecich lub też treści obraźliwych, wulgarnych, zawierających groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierających treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny. Treści (grafika, tekst, linki) naruszające powyższe zasady będą usuwane.
8. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatorów i osób trzecich za użycie treści, grafiki i/lub linki naruszających prawa osób trzecich.
9. Teksty konkursowe nie mogą zawierać treści, które przeznaczone są wyłącznie dla osób pełnoletnich, w tym treści erotycznych, promujących alkohol lub wyroby tytoniowe.
10. Osoby przystępujące do Konkursu tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu, w zakresie koniecznym do jego prawidłowego przeprowadzenia. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania i przetwarzania informacji, które są przedmiotem Konkursu, celem realizacji procesu Konkursu (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2002r nr 101 poz. 926 z pózn. zm/”)
11. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) odrzucenia zgłoszenia przystąpienia do Konkursu w przypadku niedopełnienia warunków, wynikających z Regulaminu,
b) wykładni Regulaminu i rozstrzygania sporów przy jego stosowaniu.

2. Polityka Prywatności

§1. Ochrona prywatności

1. Organizator zobowiązują się do ścisłego przestrzegania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. "O ochronie danych osobowych" (Dz. U. Nr 133, poz 883).