Zasady konkursu

Wejdź na Fanpage Katalogu Marzeń na Facebooku lub dodaj się do grupy CHODŹMY RAZEM należącej do No Chodź, Będzie Fajnie. Opisz w komentarzu pod jednym z postów konkursowych grę, w którą najbardziej lubiłeś grać będąc dzieckiem. Wybierzemy łącznie 30 osób, z którymi spotkamy się na Pikniku Gier Podwórkowych już 30.08!

Uczcij z nami koniec wakacji i pożegnaj lato zabawą i uśmiechem!

Regulamin konkursu Gry Podwórkowe


§1. Zasady ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest firma ANETA CHMIELIŃSKA, z siedzibą przy ul. Adama
Mickiewicza 37/58, numer NIP: 5252759359, właściciel bloga, Fanpage`a, Instagram'a i grupy na Facebooku:
- www.nochodz.pl
- https://www.facebook.com/nochodzbedziefajnie
- https://www.instagram.com/nochodzbedziefajnie/
- https://www.facebook.com/groups/176272839809247
na których organizowany jest konkurs. Organizator ogłasza Konkurs do publicznej wiadomości na prowadzonym przez siebie fanpage na portalu społecznościowym Facebook.com.

2. Dane organizatora konkursu: ANETA CHMIELIŃSKA, z siedzibą przy ul. Adama Mickiewicza 37/58, numer NIP: 5252759359 oraz fundatora nagród: KatalogMarzeń.pl Joanna Zubik-Borucka, Tomasz Zubik s.c.

3. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, współprowadzony ani administrowany przez Facebook. Informacje dostarczone przez Uczestnika Konkursu mogą być wykorzystane na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym, w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.

4. Konkurs rozpoczyna się w dniu: 19.08.2019

5. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

6. Konkurs trwa do 21.08.2019, do godziny 23.59

§ 2. Warunki uczestnictwa w konkursie

1. W Konkursie mogą Uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora oraz najbliższych członków ich rodzin. Przez najbliższych członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby prawne ani jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

3. Uczestnicy Konkursu mają za zadanie w trakcie trwania konkursu napisać komentarz, w którym opisują swoją ulubioną grę podwórkową z dzieciństwie i zamieścić go pod postem konkursowym na Facebooku na grupie Chodźmy Razem Warszawa lub na stronie Facebook Katalogu Marzeń.
Technika dowolna - może to być zwykły komentarz, zdjęcie, grafika, filmik, kolaż, praca plastyczne itp.

3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, udzieloną w formie pisemnej i dostarczoną Organizatorowi.

4. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na otrzymywanie
korespondencji e-mail związanej z przebiegiem Konkursu.

5. Uczestnik Konkursu oświadcza, że:
a. samodzielnie wykonał zadanie zgłoszone do Konkursu,
b. posiada do zadania przesłanego w Zgłoszeniu wyłączne prawa autorskie i majątkowe
oraz
c. poprzez zgłoszenie do Konkursu nie naruszył ani nie narusza praw osób trzecich.

6. W przypadku naruszenia praw osób trzecich, Uczestnik ponosi pełną i wyłączną
odpowiedzialność za to naruszenie oraz za szkody poniesione przez Organizatora.

7. Uczestnik jednocześnie oświadcza, że przysługuje mu prawo do zgłoszenia swojego opisu gry podwórkowej w komentarzu konkursowym i udzielenia zezwoleń zgodnie z Regulaminem. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich w związku ze zgłoszeniem do Konkursu i wykorzystaniem zgodnie z udzielonymi na podstawie niniejszego Regulaminu zezwoleniami.

8. Zgodnie z art. 921 § 3 kodeksu cywilnego, Organizator nabywa od Uczestników, w zamian za otrzymaną Nagrodę, bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia, własność opisów gier podanych w komentarzach oraz uzyskuje autorskie prawa majątkowe do prac nadesłanych przez Uczestników na następujących polach eksploatacji:

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie egzemplarzy w dowolnej możliwej technicznie formie oraz zwielokrotnienie dowolną techniką w dowolnej ilości egzemplarzy w tym w szczególności techniką cyfrową, drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego,
b. wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy utworu,
c. wykorzystanie całości i pojedynczych elementów komentarzy dla potrzeb stworzenia
dowolnych materiałów reklamowych oraz korzystanie z elementów w ramach materiałów
reklamowych, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi w lit. a)
powyżej, oraz wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie, a także publiczne udostępnianie
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym,
d. wprowadzenie do pamięci komputera,
e. rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet, w radiu lub telewizji, f. wykorzystanie
w różnych akcjach promocyjnych, w tym w Internecie, w szczególności w serwisie
facebook.pl, w aplikacji Instagram oraz na stronach serwisu KatalogMarzeń.pl 
g. dokonywanie i zezwalanie na dokonywanie wszelkich przeróbek, zmian, w tym w zakresie
obróbki graficznej i dźwiękowej według uznania Organizatora,
h. rozporządzanie i korzystanie z komentarzy konkursowych (w szczególności na łączenie z innymi elementami w materiałach reklamowych).

9. Organizator nabywa również prawo do wykonywania zależnych praw autorskich w
stosunku do nagrodzonych prac, na polach eksploatacji wskazanych w par. 2 ust 8. powyżej.

10. Organizator ma prawo przeniesienia uzyskanych praw na inne podmioty.

11. Uczestnik zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał uprawnień z tytułu autorskich praw
osobistych w stosunku do Organizatora ani jego następców.

12. Uczestnik zobowiązuje się do nie zgłaszania żadnych roszczeń względem Organizatora
Konkursu z tytułu wykorzystania przez niego nadesłanego komentarza konkursowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

13. Uczestnik zobowiązuje się zgłaszać jedynie takie materiały, których wykorzystanie przez
Organizatora jest zgodne z obowiązującymi przepisami i nie narusza praw osób trzecich, a
w szczególności autorskich praw majątkowych ani autorskich praw osobistych.

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za spory wynikłe z tytułu praw osób trzecich,
w tym szczególności praw autorskich, co do zamieszczonych w zgłoszonym materiale oraz
za skutki ewentualnego wykorzystania komentarza konkursowego przez osoby trzecie. Za treści zamieszczanych materiałów odpowiada wyłącznie Uczestnik, który go nadeśle.

15. Uczestnik konkursu będzie zobowiązany do podpisania zgody na wykorzystanie jego
wizerunku podczas wydarzenia konkursowego będącego nagrodą w konkursie.

§3. Kryterium wyboru Zwycięzcy Konkursu

1. Jury Konkursu wybierze 30 osób, które spełnią warunki regulaminu
2. Jury będzie się składać z 3 osób wskazanych przez Organizatora konkursu.
3. Jury będzie oceniać kreatywność oraz oryginalność prac przesłanych do Organizatora
umieszczonych pod postem konkursowym w serwisie Facebook.
4. Prace konkursowe można zgłaszać do 21.08.2019r. do godziny 23.59.
5. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi 22.08.2019 r. roku na grupie Chodźmy Razem Warszawa oraz stronie Facebook KatalogMarzen.pl

§ 4. Nagrody

1. Zwycięzcy w Konkursie otrzymają wejściówkę na wydarzenie Piknik Gier Podwórkowych, które odbędzie się 30 sierpnia 2019 roku w parku Pole Mokotowskie.

2. W przypadku, gdy kontakt z Laureatem jest niemożliwy lub utrudniony z przyczyn
niezależnych od Organizatora Konkursu, nagroda przepada. W takim przypadku Organizator
Konkursu może dokonać ponownego wyboru Laureata. Postanowienia niniejszego
Regulaminu stosuje się odpowiednio do nowo wybranego Laureata.W przypadku braku
odbioru nagrody przez Laureata Konkursu w ww. terminie, przyznana nagroda przepada

3. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.

§5. Postanowienia końcowe i informacje techniczne

1. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i
zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i
nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej
ustawy.

2. Konkurs prowadzony jest na blogu Organizatora i w Serwisie społecznościowym
Facebook.

3. Konkurs ma charakter ogólnopolski.

4. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy
podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na
podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie,
wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym działaniu Serwisu
Społecznościowego Facebook.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pliki tekstowe lub graficzne, które zostały
umieszczone przez Użytkownika.

7. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do usunięcia treści zamieszczonych przez
Użytkownika, które są sprzeczne z treścią Regulaminu, z obowiązującym prawem, zasadami
współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszają prawa osób trzecich lub też treści
obraźliwych, wulgarnych, zawierających groźby skierowane pod adresem osób trzecich,
zawierających treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do
przemocy lub posiadające charakter pornograficzny. Treści (grafika, tekst, linki) naruszające
powyższe zasady będą usuwane.

8. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatorów i osób trzecich za
użycie treści, grafiki i/lub linki naruszających prawa osób trzecich.

9. Teksty konkursowe nie mogą zawierać treści, które przeznaczone są wyłącznie dla osób
pełnoletnich, w tym treści erotycznych, promujących alkohol lub wyroby tytoniowe.

10. Osoby przystępujące do Konkursu tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie przez
Organizatora Konkursu swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu, w
zakresie koniecznym do jego prawidłowego przeprowadzenia. Organizator zastrzega sobie
prawo do udostępniania i przetwarzania informacji, które są przedmiotem Konkursu, celem
realizacji procesu Konkursu (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych
osobowych /Dz.U. z 2002r nr 101 poz. 926 z pózn. zm/”)

11. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) odrzucenia zgłoszenia przystąpienia do Konkursu w przypadku niedopełnienia warunków,
wynikających z Regulaminu,
b) wykładni Regulaminu i rozstrzygania sporów przy jego stosowaniu.
12. Organizator zobowiązują się do ścisłego przestrzegania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.
"O ochronie danych osobowych" (Dz. U. Nr 133, poz 883).