Konkurs podczas Festiwalu Siły Marzeń 2022

 

Cieszymy się z naszego spotkania na Festiwaly Siły Marzeń! :) Przed Tobą szansa na wygranie kasy i spełnienie swoich pragnień. Co trzeba zrobić?

  1. Pobierz kartę konkursową ze stoiska Katalogu Marzeń.
  2. Wykonaj zadanie opisane na karcie.
  3. Oderwij część konkursową ulotki i wrzuć ją w przeznaczonym miejscu przy stoisku Katalogu Marzeń w sobotę 1 października 2022 do godziny 16:00.

Wyniki ogłosimy jeszcze podczas wydarzenia!

Nagrody:

  1. Gift Voucher 200 zł
  2. Gift Voucher 150 zł
  3. Gift Voycher 100 zł

Regulamin konkursu ⬇️⬇️⬇️

§1. Zasady ogólne

1. Organizatorem Konkursu "Festiwal Siły Marzeń x Katalog Marzeń" (dalej konkurs) jest serwis KatalogMarzen.pl. Organizator ogłasza Konkurs do publicznej wiadomości na prowadzonym przez siebie fanpage na portalu społecznościowym LinkedIn.com.
2. Dane organizatora konkursu: KatalogMarzeń.pl, ul. Kijowska 5, 03-738 Warszawa.
3. Informacje dostarczone przez Uczestnika Konkursu mogą być wykorzystane na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.
4. Konkurs rozpoczyna się i kończy w dniu: 01.10.2022 roku.
5. Udział w konkursie jest dobrowolny i przeznaczony dla uczestników wydarzenia Festiwal Siły Marzeń w Warszawie.

6. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz zgodą na dołączenie do newslettera Katalogu Marzeń.

§ 2. Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. W Konkursie mogą Uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, z wyjątkiem pracowników Organizatora oraz najbliższych członków ich rodzin. Przez najbliższych członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby prawne ani jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
3. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wypełnić zadanie znajdujące się na karcie konkursowej i dostarczyć je do wskazanego stanowiska Katalogu Marzeń podczas Festiwalu Siły Marzeń 2022.

4. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, udzieloną w formie pisemnej i dostarczoną Organizatorowi.
5. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na otrzymywanie korespondencji e-mail.
6. Uczestnik Konkursu oświadcza, że:
a. sam wykonał pracę konkursową lub ma do niej prawa autorskie
b. posiada do pracy konkursowej przesłanej w Zgłoszeniu wyłączne prawa autorskie i majątkowe oraz
c. poprzez zgłoszenie do Konkursu nie naruszył ani nie narusza praw osób trzecich.
7. W przypadku naruszenia praw osób trzecich, Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za to naruszenie oraz za szkody poniesione przez Organizatora.
8. Uczestnik jednocześnie oświadcza, że przysługuje mu prawo do zgłoszenia pracy konkursowej w Konkursie i udzielenia zezwoleń zgodnie z Regulaminem. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich w związku ze zgłoszeniem do Konkursu i wykorzystaniem zgodnie z udzielonymi na podstawie niniejszego Regulaminu zezwoleniami.
9. Zgodnie z art. 921 § 3 kodeksu cywilnego, Organizator nabywa od Uczestników, w zamian za otrzymaną Nagrodę, bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia, własność nagrodzonych komentarzy z pracami konkursowymi oraz uzyskuje autorskie prawa majątkowe do prac nadesłanych przez Uczestników na następujących polach eksploatacji:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie egzemplarzy w dowolnej możliwej technicznie formie oraz zwielokrotnienie dowolną techniką w dowolnej ilości egzemplarzy w tym w szczególności techniką cyfrową, drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego,
b. wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy prac,
c. wykorzystanie całości i pojedynczych elementów pracy konkursowej dla potrzeb stworzenia dowolnych materiałów reklamowych oraz korzystanie z elementów w ramach materiałów reklamowych, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi w lit. a) powyżej, oraz wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
d. wprowadzenie do pamięci komputera,
e. rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet, w radiu lub telewizji,
f. wykorzystanie w różnych akcjach promocyjnych, w tym w Internecie, w szczególności w serwisie LinkedIn.com, w aplikacji Instagram oraz na stronach serwisu KatalogMarzeń.pl
g. dokonywanie i zezwalanie na dokonywanie wszelkich przeróbek, zmian, w tym w zakresie obróbki graficznej i dźwiękowej według uznania Organizatora,
h. rozporządzanie i korzystanie ze zdjęć/filmów i prac konkursowych (w szczególności na łączenie z innymi elementami w materiałach reklamowych).
10. Organizator nabywa również prawo do wykonywania zależnych praw autorskich w stosunku do nagrodzonych zdjęć i innych form prac konkursowych, na polach eksploatacji wskazanych w par. 2 ust 8. powyżej.
11. Organizator ma prawo przeniesienia uzyskanych praw na inne podmioty.
12. Uczestnik zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał uprawnień z tytułu autorskich praw osobistych w stosunku do Organizatora ani jego następców.
13. Uczestnik zobowiązuje się do niezgłaszania żadnych roszczeń względem Organizatora Konkursu z tytułu wykorzystania przez niego nadesłanego wierszyka/zdjęcia/filmu itp. zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
14. Uczestnik zobowiązuje się zgłaszać jedynie takie materiały, których wykorzystanie przez Organizatora jest zgodne z obowiązującymi przepisami i nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności autorskich praw majątkowych ani autorskich praw osobistych.
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za spory wynikłe z tytułu praw osób trzecich, w tym szczególności praw autorskich, co do zamieszczonych w zgłoszonym materiale oraz za skutki ewentualnego wykorzystania zdjęcia/innej formy pracy konkursowej przez osoby trzecie. Za treści zamieszczanych materiałów odpowiada wyłącznie Uczestnik, który go nadeśle.

§3. Kryterium wyboru Zwycięzcy Konkursu

1.Zwycięzcą Konkursu zostają wybrane przez jury 3 osoby, które wypełniły wszystkie pola z karty konkursowej i najciekawiej odpowiedziały na pytanie otwarte. Zwycięzca konkursu musi spełnić wszystkie zasady konkursu zawarte w §2
2. Jury będzie się składać z 3 osób wskazanych przez Organizatora konkursu.
3. Jury będzie oceniać kreatywność oraz oryginalność prac przesłanych do Organizatora
4. Prace konkursowe można zgłaszać tylko w dniu 01.10.2022
5. Ogłoszenie zwycięzców następuje bezpośrednio na wydarzeniu Festiwal Siły Marzeń oraz profilu Katalogu Marzeń w serwisie społecznościowym Facebook 01.10.2022

§ 4. Nagrody

1. W puli nagród znajdują się: Gift Voucher o wartości 200, 150 oraz 100 złotych do wykorzystania w serwisie KatalogMarzeń.pl na dowolną atrakcję z oferty.

2. Vouchery zostaną wręczone zwycięzcom podczas ogłoszenia wyników na Festiwalu Siły Marzeń i na prośbę zwycięzcy w wersji elektronicznej (plik PDF) przesłane na adres email podany przez Zainteresowanego.

3. W przypadku, gdy Laureat nie odbierze vouchera lub nie poda adresu do wysyłki w przeciągu 7 dni roboczych od ogłoszenia wyników lub też kontakt z Laureatem jest niemożliwy lub utrudniony z przyczyn niezależnych od Organizatora Konkursu, nagroda przepada. Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio do nowo wybranego Laureata. W przypadku braku odbioru nagrody przez Laureata Konkursu w ww. terminie, przyznana nagroda przepada
4. Nagrody opisane w pkt. 1 powinny zostać zrealizowane najpóźniej do dnia zamieszczonego na voucherze i oznaczonego jako "data ważności".
5. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.

§5. Postanowienia końcowe i informacje techniczne

1. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
2. Konkurs prowadzony jest podczas wydarzenia Siła Marzeń Festiwal Przygody dla uczestników tego wydarzenia.
3. Konkurs ma charakter ogólnopolski.
4. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym działaniu Serwisu Społecznościowego LinkedIn.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pliki tekstowe lub graficzne, które zostały umieszczone przez Użytkownika.
7. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do usunięcia treści zamieszczonych przez Użytkownika, które są sprzeczne z treścią Regulaminu, z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszają prawa osób trzecich lub też treści obraźliwych, wulgarnych, zawierających groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierających treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny. Treści (grafika, tekst, linki) naruszające powyższe zasady będą usuwane.
8. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatorów i osób trzecich za użycie treści, grafiki i/lub linków naruszających prawa osób trzecich.
9. Teksty konkursowe nie mogą zawierać treści, które przeznaczone są wyłącznie dla osób pełnoletnich, w tym treści erotycznych, promujących alkohol lub wyroby tytoniowe.
10. Osoby przystępujące do Konkursu tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu, w zakresie koniecznym do jego prawidłowego przeprowadzenia. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania i przetwarzania informacji, które są przedmiotem Konkursu, celem realizacji procesu Konkursu (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2002r nr 101 poz. 926 z pózn. zm/”)
11. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) odrzucenia zgłoszenia przystąpienia do Konkursu w przypadku niedopełnienia warunków, wynikających z Regulaminu,
b) wykładni Regulaminu i rozstrzygania sporów przy jego stosowaniu

§6. Ochrona prywatności

1. Organizator zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. "O ochronie danych osobowych" (Dz. U. Nr 133, poz 883)