Katalog Marzeń i Fundację Biało-Czerwone Skrzydła łączy wiele wartości. Dla nas marzenia nie mają horyzontów! Przygotowaliśmy dla Was wspaniały konkurs!

Zasady konkursu:

odpowiedz na pytanie konkursowe w poście tutaj

- polubienie fanpage Katalogu Marzeń i Fundacji Biało-Czerwone Skrzydła zwiększy Twoje szanse

Nagroda:

- Cały dzień spędzony z Mistrzami Świata w lataniu na Aero Camp w Mielcu!

- Lot akrobacyjny samolotem 300L osiągającym przeciążenia nawet do 8G

- Bezpłatny udział w tym evencie 19 maja i towarzyszenie osobom biorącym udział w zajęciach

- Zwiedzanie hangaru w Mielcu

- Wspólny obiad

- Zdjęcie i spotkanie z mistrzami świata

 

Regulamin konkursu "Dzień z Mistrzami Świata"

§1. Zasady ogólne

1. Organizatorem Konkursu "Dzień z Mistrzami Świata" (dalej konkurs) jest serwis KatalogMarzen.pl, właściciel Fanpage`a i Instagram'a, na których organizowany jest konkurs. Organizator ogłasza Konkurs do publicznej wiadomości na prowadzonym przez siebie fanpage na portalu społecznościowym Facebook.com i profilu na Instagramie.
2. Dane organizatora konkursu oraz fundatora nagród: KatalogMarzeń.pl, ul. Kijowska 5, 03-793 warszawa
3. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, współprowadzony ani administrowany przez Facebook. Informacje dostarczone przez Uczestnika Konkursu mogą być wykorzystane na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym, w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.
4. Konkurs rozpoczyna się w dniu: 11 maja 2023 roku.
5. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
6. Konkurs trwa do 15 maja 2023 roku, wyniki ogłosimy 16 maja 2023.


§ 2. Warunki uczestnictwa w konkursie 


1. W Konkursie mogą Uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora oraz najbliższych członków ich rodzin. Przez najbliższych członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby prawne ani jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
3. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wybrać dowolne marzenie z oferty Katalogu Marzeń i pod jednym ze wskazanych postów na Facebooku lub Instagramie odpowiedzieć zadane pytanie. Należy polubić fanpage Katalogu Marzeń i Fundacji Biało-Czerwone Skrzydła, oraz zachęcić do udziału znajomych. 
3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, udzieloną w formie pisemnej i dostarczoną Organizatorowi.
4. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na otrzymywanie korespondencji e-mail związanej z przebiegiem Konkursu.
5. Uczestnik Konkursu oświadcza, że:
a. ma prawa autorskie do odpowiedzi
b. posiada do zdjęcia/filmu przesłanego w Zgłoszeniu (jeśli wykorzystuje film lub zdjęcie) wyłączne prawa autorskie i majątkowe oraz
c. poprzez zgłoszenie do Konkursu nie naruszył ani nie narusza praw osób trzecich.
6. W przypadku naruszenia praw osób trzecich, Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za to naruszenie oraz za szkody poniesione przez Organizatora.
7. Zgodnie z art. 921 § 3 kodeksu cywilnego, Organizator nabywa od Uczestników, w zamian za otrzymaną Nagrodę, bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia, własność nagrodzonych komentarzy lub zdjęć oraz uzyskuje autorskie prawa majątkowe do prac nadesłanych przez Uczestników na następujących polach eksploatacji:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie egzemplarzy w dowolnej możliwej technicznie formie oraz zwielokrotnienie dowolną techniką w dowolnej ilości egzemplarzy w tym w szczególności techniką cyfrową, drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego,
b. wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy utworu,
c. wykorzystanie całości i pojedynczych elementów zdjęć/filmu dla potrzeb stworzenia dowolnych materiałów reklamowych oraz korzystanie z elementów w ramach materiałów reklamowych, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi w lit. a) powyżej, oraz wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
d. wprowadzenie do pamięci komputera,
e. rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet, w radiu lub telewizji,
f. wykorzystanie w różnych akcjach promocyjnych, w tym w Internecie, w szczególności w serwisie facebook.pl, w aplikacji Instagram oraz na stronach serwisu KatalogMarzeń.pl
g. dokonywanie i zezwalanie na dokonywanie wszelkich przeróbek, zmian, w tym w zakresie obróbki graficznej i dźwiękowej według uznania Organizatora,
h. rozporządzanie i korzystanie ze zdjęć/filmów (w szczególności na łączenie z innymi elementami w materiałach reklamowych).
9. Organizator nabywa również prawo do wykonywania zależnych praw autorskich w stosunku do nagrodzonych wypowiedzi, na polach eksploatacji wskazanych w par. 2 ust 8. powyżej.
10. Organizator ma prawo przeniesienia uzyskanych praw na inne podmioty.
11. Uczestnik zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał uprawnień z tytułu autorskich praw osobistych w stosunku do Organizatora ani jego następców.
12. Uczestnik zobowiązuje się do nie zgłaszania żadnych roszczeń względem Organizatora Konkursu z tytułu wykorzystania przez niego nadesłanego wierszyka/zdjęcia/filmu itp. zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
13. Uczestnik zobowiązuje się zgłaszać jedynie takie materiały, których wykorzystanie przez Organizatora jest zgodne z obowiązującymi przepisami i nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności autorskich praw majątkowych ani autorskich praw osobistych.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za spory wynikłe z tytułu praw osób trzecich, w tym szczególności praw autorskich, co do zamieszczonych w zgłoszonym materiale oraz za skutki ewentualnego wykorzystania zdjęcia/filmu przez osoby trzecie. Za treści zamieszczanych materiałów odpowiada wyłącznie Uczestnik, który go nadeśle.


§3. Kryterium wyboru Zwycięzcy Konkursu


1. Zwycięzcą Konkursu zostaje 1 osoba wybrana przez jury, zwycięzca konkursu musi spełnić wszystkie zasady konkursu zawarte w §2
2. Jury będzie się składać z 3 osób wskazanych przez Organizatora konkursu.
3. Jury będzie oceniać kreatywność oraz oryginalność prac przesłanych do Organizatora/ umieszczonych w komentarzu pod postem konkursowym w serwisie Facebook.
4. Prace konkursowe można zgłaszać do 15.05.2023 roku do godziny 23:59
5. Ogłoszenie zwycięzcy nastąpi 16.05.2023 roku na profilach Katalogu Marzeń i Fundacji Biało-Czerwone Skrzydła w serwisie społecznościowym Facebook oraz Instagram.


§ 4. Nagrody


1. Zwycięzca otrzyma możliwość darmowego udziału w evencie lotniczym na lotnisku w Mielcu oraz prowadzonych tego dnia zajęciach, wspólny obiad oraz zdjęcie z Mistrzami Świata w lotnictwie a także lot samolotem akrobacyjnym Extra 300L trwającym 10 minut. 
2. W przypadku, gdy Laureat nie poda danych do wysyłki vouchera w przeciągu 7 dni roboczych od ogłoszenia wyników lub też kontakt z Laureatem jest niemożliwy lub utrudniony z przyczyn niezależnych od Organizatora Konkursu, nagroda przepada. W takim przypadku Organizator Konkursu może dokonać ponownego wyboru Laureata. Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio do nowo wybranego Laureata. W przypadku braku odbioru nagrody przez Laureata Konkursu w ww. terminie, przyznana nagroda przepada
3. Nagrody opisane w pkt. 1 powinny zostać zrealizowane najpóźniej do dnia zamieszczonego na voucherze i oznaczonego jako "data ważności".
4. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.

5. Realizacja nagrody jest uzależniona od warunków pogodowych. Jeśli pogoda nie pozwoli na realizację vouchera tego dnia, Zwycięzcy przysługuje prawo do realizacji nagrody do końca 2023.

6. Zwycięzca sam zapewnia sobie transport na miejsce realizacji nagrody.


§5. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.


1. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
2. Konkurs prowadzony jest na profilu Organizatora w Serwisie społecznościowym Facebook i Instagram.
3. Konkurs ma charakter ogólnopolski.
4. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym działaniu Serwisu Społecznościowego Facebook.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pliki tekstowe lub graficzne, które zostały umieszczone przez Użytkownika.
7. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do usunięcia treści zamieszczonych przez Użytkownika, które są sprzeczne z treścią Regulaminu, z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszają prawa osób trzecich lub też treści obraźliwych, wulgarnych, zawierających groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierających treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny. Treści (grafika, tekst, linki) naruszające powyższe zasady będą usuwane.
8. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatorów i osób trzecich za użycie treści, grafiki i/lub linki naruszających prawa osób trzecich.
9. Teksty konkursowe nie mogą zawierać treści, które przeznaczone są wyłącznie dla osób pełnoletnich, w tym treści erotycznych, promujących alkohol lub wyroby tytoniowe.
10. Osoby przystępujące do Konkursu tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu, w zakresie koniecznym do jego prawidłowego przeprowadzenia. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania i przetwarzania informacji, które są przedmiotem Konkursu, celem realizacji procesu Konkursu (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2002r nr 101 poz. 926 z pózn. zm/”)
11. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) odrzucenia zgłoszenia przystąpienia do Konkursu w przypadku niedopełnienia warunków, wynikających z Regulaminu,
b) wykładni Regulaminu i rozstrzygania sporów przy jego stosowaniu.


2. Polityka Prywatności
§1. Ochrona prywatności

1. Organizator zobowiązują się do ścisłego przestrzegania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. "O ochronie danych osobowych" (Dz. U. Nr 133, poz 883).