o prezentach

Regulamin konkursu "Najbardziej kobiecy prezent"

Data aktualizacji: 2020-09-07

Marzyciele, przygotowaliśmy dla Was na Facebooku Katalogu Marzeń konkurs z okazji Dnia Kobiet. Pomóżcie nam wybrać najbardziej kobiecy prezent w Katalogu Marzeń i zgarnijcie:

Nagroda główna — Pakiet Marzeń Chwile Przyjemności o wartości 99 zł. W ramach pakietu zwycięzca może wybrać jedną spośród kilkudziesięciu atrakcji takich jak: gokarty dla dwojga, degustacja win, masaż czekoladowy, manicure SPA, poznaj strzelanie, masaż gorącymi kamieniami, escape room — pokój zagadek i wiele, wiele innych, pełna lista atrakcji dostępna jest tutaj: Pakiet Chwile Przyjemności.

Nagrody pocieszenia (łącznie dwa vouchery) - Gift Vouchery o wartości 50 zł do wykorzystania w serwisie Katalog Marzeń

Regulamin konkursu „Najbardziej kobiecy prezent”

1. Regulamin

§ 1 Zasady ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest serwis Katalog Marzeń, właściciel Fanpage`a, na którym organizowany jest konkurs w dniach 01-08.03.2017 r. Organizator ogłasza Konkurs do publicznej wiadomości, bądź do wiadomości swoich „fanów” na portalu „Facebook”.
 2. Dane organizatora konkursu: KatalogMarzeń.pl Joanna Zubik-Borucka, Tomasz Zubik s.c., ul. Konduktorska 4 lok 34, 00-775 Warszawa.
 3. Fundatorem nagród jest: KatalogMarzeń.pl Joanna Zubik-Borucka, Tomasz Zubik s.c.,, ul. Konduktorska 4 lok 34, 00-775 Warszawa.
 4. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, współprowadzony ani administrowany przez Facebook. Informacje dostarczone przez Uczestnika Konkursu mogą być wykorzystane na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym, w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.

§ 2 Zasady Konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu: 01.03.2017 r.
 2. Przedmiotem Konkursu jest dokończenie zdania „Najbardziej kobiecy prezent w Katalogu Marzeń to…” oraz uzasadnienie odpowiedzi. Odpowiedź może mieć dowolną liczbę wyrazów i należy ją umieścić w komentarzu do postu z informacją o konkursie na portalu Facebook oraz dodać znaczniki #dzienkobiet i #katalogmarzen
 3. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 4. W Konkursie może wziąć udział dowolna osoba, która ukończyła 18 lat, posiada swój profil osobowy na portalu Facebook.com oraz polubiła Fanpage serwisu Katalog Marzeń
 5. Prawdziwe dane profilu osobowego są warunkiem otrzymania ewentualnej nagrody. Jeżeli Organizatorzy będą mieć podejrzenia o używanie konta fikcyjnego przez użytkownika, zastrzegają sobie prawo do weryfikacji zwycięzców konkursu na podstawie dowodu osobistego.
 6. Konkurs kończy się z dniem 08.03.2017
 7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do dnia 08.03.2017
 8. Udział w konkursie nie wyklucza możliwości brania udziału w innych konkursach organizowanych w tym czasie przez Organizatora.
 9. Z konkursu zostaną wykluczone osoby, które zamieszczą treści znalezione w Internecie, tzn. skopiują teksty cudzego autorstwa
 10. Zgodnie z art. 921 § 3 kodeksu cywilnego, Organizator nabywa od Uczestników, w zamian za otrzymaną Nagrodę, bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia, własność nagrodzonych tekstów oraz uzyskuje autorskie prawa majątkowe do prac nadesłanych przez Uczestników na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie egzemplarzy w dowolnej możliwej technicznie formie oraz zwielokrotnienie dowolną techniką w dowolnej ilości egzemplarzy w tym w szczególności techniką cyfrową, drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego,
  2. wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy utworu,
  3. wykorzystanie całości i pojedynczych elementów tekstu dla potrzeb stworzenia dowolnych materiałów reklamowych oraz korzystanie z elementów w ramach materiałów reklamowych, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi w lit. a) powyżej, oraz wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
  4. wprowadzenie do pamięci komputera,
  5. rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet, w radiu lub telewizji,
  6. wykorzystanie w różnych akcjach promocyjnych, w tym w Internecie, w szczególności w serwisie facebook.pl, youtube.pl oraz na stronach serwisu KatalogMarzeń.pl
 11. Organizator nabywa również prawo do wykonywania zależnych praw autorskich w stosunku do nagrodzonych treści, na polach eksploatacji wskazanych w par. 2 ust 8. powyżej.
 12. Organizator ma prawo przeniesienia uzyskanych praw na inne podmioty.

§3 Kryterium wyboru Zwycięzców Konkursu

 1. Zwycięzcą Konkursu zostanie 1 osoba wybrana przez jury dodatkowo jury przyzna 2 nagrody pocieszenia. Zwycięzca konkursu muszą spełnić wszystkie zasady konkursu zawarte w §2.
 2. Jury będzie się składać z 3 osób wskazanych przez Organizatora konkursu.
 3. Jury będzie oceniać kreatywność oraz oryginalność stworzonego opowiadania

§ 4 Nagrody

 1. Zdobywca pierwszego miejsca w Konkursie, otrzyma voucher Księga Marzeń Chwile Przyjemności
 2. Zdobywcy nagród pocieszenia (łącznie 2 osoby) otrzymają Gift Vouchery o wartości 50 zł do wykorzystania w serwisie Katalog Marzeń typu promocyjnego (nie można wymienić promocyjnego vouchera na inny) w formie last minute
 3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo przyznania nagród ex-aequo
 4. W przypadku, gdy Laureat nie odbierze nagrody w przeciągu 7 dni roboczych od ogłoszenia wyników lub też kontakt z Laureatem jest niemożliwy lub utrudniony z przyczyn niezależnych od Organizatora Konkursu, nagroda przepada. W takim przypadku Organizator Konkursu może dokonać ponownego wyboru Laureata. Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio do nowo wybranego Laureata, z tym zastrzeżeniem, że ustala się ostateczny termin wydania nagrody na dzień 31 marca 2017. W przypadku braku odbioru nagrody przez Laureata Konkursu w ww. terminie, przyznana nagroda przepada.
 5. Nagrody opisane w pkt. 1, powinny zostać zrealizowane najpóźniej do dnia zamieszczonego na voucherze.
 6. Niezależnie od nagrody, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu – Organizatorowi przysługuje prawo do ustanowienia innych dodatkowych nagród według wyłącznego ich uznania i własnych kryteriów.
 7. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.

§5 Postanowienia końcowe i informacje techniczne

 1. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 2. Konkurs prowadzony jest na profilu Organizatora w Serwisie społecznościowym Facebook.
 3. Konkurs ma charakter ogólnopolski.
 4. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
 5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym działaniu Serwisu Społecznościowego Facebook.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pliki tekstowe lub graficzne, które zostały umieszczone przez Użytkownika.
 7. Organizator nie archiwizuje i nie administruje plikami graficznymi oraz informacjami tekstowymi wprowadzanymi do aplikacji przez Użytkowników.
 8. Organizator Konkursu zastrzegają sobie prawo do usunięcia treści zamieszczonych przez Użytkownika, które są sprzeczne z treścią Regulaminu profilu, z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszają prawa osób trzecich lub też treści obraźliwych, wulgarnych, zawierających groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierających treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny. Treści (grafika, tekst, linki) naruszające powyższe zasady będą usuwane.
 9. Użytkownik oświadcza, że treści zamieszczane w ramach konkursu nie naruszają praw osób trzecich, w tym w szczególności autorskich praw majątkowych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z dnia 17 maja 2006r. Dz. U. Nr 90, poz. 631 ze zm.).
 10. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatorów i osób trzecich za użycie treści, grafiki i/lub linki naruszających prawa osób trzecich.
 11. Teksty oraz grafiki konkursowe nie mogą zawierać treści, które przeznaczone są wyłącznie dla osób pełnoletnich, w tym treści erotycznych, promujących alkohol lub wyroby tytoniowe.
 12. Osoby przystępujące do Konkursu tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu, w zakresie koniecznym do jego prawidłowego przeprowadzenia. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania i przetwarzania treści prac konkursowych w swoich kanałach komunikacji.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do: 
 14. odrzucenia zgłoszenia przystąpienia do Konkursu w przypadku niedopełnienia warunków, wynikających z Regulaminu,
 15. wykładni Regulaminu i rozstrzygania sporów przy jego stosowaniu.

2. Polityka Prywatności

§1. Ochrona prywatności

 1. Organizator zobowiązują się do ścisłego przestrzegania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. "O ochronie danych osobowych" (Dz. U. Nr 133, poz 883). 

 

Data publikacji: 2017-03-01

OBSERWUJ NAS
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA
Korzystaj z promocji i nowości!
Marzyciele! Aby spełnianie marzeń uczynić jeszcze prostszym, używamy plików cookies w celach statystycznych i marketingowych :) Więcej w Polityce Prywatności.