Regulamin

REGULAMIN AKCJI „CHCĘ TO PRZEŻYĆ”

EDYCJA III  (MARZEC 2019)

 1. DEFINICJE

Akcja: przedmiotowy konkurs, organizowany i prowadzony na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie

Formularz: formularz służący wyłonieniu Uczestników

Nagroda: Voucher, bez względu na jego wartość

Nagroda główna: roczny abonament na Vouchery o łącznej wartości 2 400 (dwa tysiące czterysta) złotych

Nagrody dodatkowe: półroczny abonament na Vouchery o łącznej wartości 1 200 (tysiąc dwieście) złotych za zajęcie drugiego miejsca, kwartalny abonament na Vouchery o łącznej wartość 600 (sześćset) złotych za zajęcie trzeciego miejsca, nagroda publiczności za zdobycie największej liczby głosów internautów- Pakiet Marzeń Przygoda o wartości 299 zł.

Dzika karta - gwarantowane miejsce w każdym etapie Akcji dla jednej wybranej przez Jury osoby.

Organizator: Joanna Zubik-Borucka, prowadząca działalność gospodarczą pod w Warszawie przy ul. Konduktorskiej nr 4, lok. 34, NIP: 1250102601 oraz Tomasz Zubik, prowadzący działalność gospodarczą w Warszawie przy ul. Konduktorskiej nr 4, lok. 34, NIP: 1250586119, prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą KatalogMarzeń.pl Joanna Zubik - Borucka, Tomasz Zubik spółka cywilna, NIP: 5213537169 REGON: 141935425, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki; adres e-mail Organizatora: chcetoprzezyc@katalogmarzen.pl

Profil (Konto): usługa świadczona drogą elektroniczną w ramach Serwisu w celu m.in. prowadzenia komunikacji z Organizatorem; modyfikowalny element Serwisu, tworzony po dokonaniu Rejestracji przez potencjalnego Uczestnika, w którym zebrane są informacje i Relacje; założenie Profilu nie oznacza uzyskanie statusu Uczestnika

Regulamin: niniejszy Regulamin Akcji „Chcę To Przeżyć”

Rejestracja: usługa świadczona drogą elektroniczną w ramach Serwisu; procedura dokonywana przez potencjalnego Uczestnika w celu założenia Konta oraz ewentualnego dodania Relacji

Relacja: fotografie, video, posty przedstawiające w jaki sposób Uczestnik wykorzystał Nagrodę, umieszczone jako „publiczne” w ramach mediów społecznościowych opatrzone hasztagiem #chcętoprzeżyć oraz #katalogmarzen, oraz opublikowane na blogu Uczestnika

Serwis: serwis internetowy dostępny pod adresem https://katalogmarzen.pl/chcetoprzezyc/

Uczestnik: osoba, która przesłała Formularz oraz została wybrana przez Organizatora, a także spełniła wszystkie warunki określone niniejszym Regulaminem i posiada pełną zdolność do czynności prawnych; Uczestnikami nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie najbliższej rodziny wcześniej wymienionych osób (małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo), jak również osoby zatrudnione przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą tożsamą albo analogiczną do działalności Organizatora

1.1 Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest Regulamin korzystania z serwisu www.katalogmarzen.pl dostępny pod adresem https://katalogmarzen.pl/pl/regulamin

1.2 Wszystkim pojęciom pisanym z wielkich liter, używanym w niniejszym Regulaminie, nadaje się brzmienie zgodne z Regulaminem korzystania z serwisu Katalog Marzen, chyba że niniejszy Regulamin wprost definiuje inne znaczenie używanego pojęcia.

2. CEL AKCJI

2.1 Celem Akcji jest promocja aktywnego stylu życia oraz promocja oferty Katalogu Marzeń poprzez wyłonienie i promocję autorów najlepszych Relacji

3. TERMIN I ZASIĘG TERYTORIALNY PROWADZENIA AKCJI

3.1 Akcja (III edycja) odbywa się w dniach od 20 marca 2019 r. do 30 września 2019.

3.2 Akcja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski..

4. REJESTRACJA KONTA I UDZIAŁ W AKCJI

4.1 Konkurs kierowany jest do nieograniczonego kręgu osób, z zastrzeżeniem, iż Uczestnikami Akcji mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, zamieszkałe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

4.2 Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne i nieodpłatne. Niezbędne jest jednak, aby Uczestnik posiadał dostęp do Internetu, urządzenie z możliwością wyświetlenia i wysłania Formularza i następnie Relacji oraz aktywną pocztę e-mail. Jeżeli Regulamin nie stanowi inaczej, wszelkie czynności określone niniejszym Regulaminem odbywają się za pośrednictwem Serwisu.

4.3 Aby wziąć udział w Akcji, Uczestnik musi zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin. Jeżeli potencjalny Uczestnik nie akceptuje niniejszego Regulaminu, nie może brać udziału w Akcji.

4.4 W celu założenia Konta należy dokonać uprzednio procedury Rejestracji. Rejestracja dokonywana jest za pośrednictwem interaktywnego formularza przez potencjalnego Uczestnika, który wypełniając go stosuje się do komunikatów. Potencjalny Uczestnik zobowiązany jest podać swoje prawdziwe dane oraz uzupełnić pola oznaczone jako obligatoryjne. Z chwilą potwierdzenia dokonania Rejestracji zostaje między potencjalnym Uczestnikiem a Organizatorem zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną prowadzenia Konta na czas określony czasem trwania konkursu. Każda osoba może wypowiedzieć umowę prowadzenia Konta w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, poprzez wysłanie takiego oświadczenia woli Organizatorowi. Wypowiedzenie jest skuteczne z chwilą jego otrzymania przez Organizatora.

4.5 Uczestnik może posiadać tylko jedno Konto.

4.6 Uczestnika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, określone w punkcie 8.2.

4.7 Właściciel Konta, aby stać się Uczestnikiem przesyła Organizatorowi prawidłowo uzupełniony Formularz, inaczej nie zostanie on uwzględniony. Przez prawidłowo wypełniony Formularz należy rozumieć Formularz wypełniony we wszystkich polach wskazanych jako obligatoryjne wraz z podaniem co najmniej jednego profilu utworzonego na jednym z następujących serwisów internetowych: Facebook.com, Instagram.com, YouTube.com, Wykop.pl, Blogspot.com lub z podaniem adres strony www, której jest właścicielem i administratorem.

4.8 Organizator ocenia Formularze zgodnie z kryteriami, o których mowa w pkt 8 Regulaminu. Spośród przesłanych Formularzy Organizator wybierze do 600 (sześciuset) osób, które zostaną Uczestnikami oraz którym w ramach Konta zostaną udostępnione nieodpłatne Vouchery.

4.9 W przypadku posiadania przez Organizatora uzasadnionych wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez potencjalnego Uczestnika danych, Organizator zwróci się do takiej osoby z prośbą o weryfikacje wskazanych danych. Jeżeli osoba nie dostarczy informacji potrzebnych do zweryfikowania danych, Organizator nie udzieli takiej osobie statusu Uczestnika.

4.10 Zatwierdzenie lub brak zatwierdzenia Formularza przez Organizatora wskazywane są przez zmianę statusu w profilu danej osoby. Osoba lub Uczestnik zostaną również powiadomieni o decyzji Organizatora poprzez wiadomość e-mail wysyłaną na adres podany w Formularzu.

4.11 Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Akcji w każdym czasie jej trwania poprzez wysłanie takiego oświadczenia na adres e-mail Organizatora wskazany w Regulaminie bądź przez złożenie Organizatorowi pisemnego oświadczenia. Rezygnacja jest skuteczna z chwilą doręczenia takiego e-maila lub pisemnego oświadczenia.

4.12 Rezygnacja z udziału w Akcji nie wiąże się ze zrzeczeniem przez Organizatora przeniesionych na niego praw autorskich określonych w punkcie 11, chyba że Strony zadecydują inaczej.

5. PROCEDURA WYBORU

5.1 Zgłoszenia do Akcji poprzez wysłanie Formularza Organizatorowi można dokonać w terminie od dnia 20 marca 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r., do godz. 23.59. Formularze dostarczone po tym terminie, nie zostaną uwzględnione.

5.2 Skuteczne zgłoszenie się do uczestnictwa w Akcji następuje z chwilą wysłania przez daną osobę uzupełnionego Formularza do Organizatora, poprzez aktywowanie przycisku dostępnego pod Formularzem. Skuteczne zgłoszenie udziału w Akcji zostanie potwierdzone poprzez ukazanie się, bezpośrednio po dokonaniu zgłoszenia przez Uczestnika, komunikatu, informującego o przyjęciu zgłoszenia w formie Formularza oraz poprzez wysłanie potwierdzenia drogą mailową do Uczestnika na wskazany przez niego w Formularzu adres email.

5.3 Jedna z osób, które zgłoszą się do akcji otrzyma tzw. Dziką kartę. Dzika karta to gwarantowane miejsce w każdym etapie Akcji dla jednej wybranej przez Jury osoby. Aby walczyć o Dziką Kartę, należy poprawnie przesłać zgłoszenie, uzupełnić podstawowe dane, oraz podać link minimum do swojego profilu na Facebooku i Instagramie, przekonująco odpowiedzieć na pytanie w formularzu oraz wyróżnić się na tle pozostałych zgłoszeń. Najbardziej zaangażowana osoba dowie się o tym, że dostała Dziką Kartę dzień przed ogłoszeniem oficjalnych wyników. Otrzymanie Dzikiej karty nie jest równoznaczne ze zwolnieniem z relacjonowania testowanych atrakcji. W każdym etapie uczestnik posiadający Dziką kartę zobowiązany będzie zdawać relację. W przeciwnym razie zastrzegamy sobie prawo do cofnięcia Dzikiej Karty.

5.4 Akcja podzielona jest na trzy etapy, szczegółowy harmonogram poszczególnych etapów zostanie opublikowany w Serwisie.

I. Etap - w tym etapie weźmie udział do 600 (sześciuset) Uczestników. Każdy Uczestnik wybiera Voucher spośród dostępnych na jego Koncie, realizuje go oraz tworzy Relację lub Relacje, a następnie dokonuje jej lub ich Zgłoszenia; Komisja zgodnie z kryteriami wskazami w pkt 8 Regulaminu, wybierze do 200 (dwustu) Uczestników, którzy wezmą udział w II Etapie.

II. Etap –w tym etapie Uczestnik wybiera Voucher spośród dostępnych na jego Koncie, realizuje go oraz tworzy Relację lub Relacje, a następnie dokonuje jej lub ich Zgłoszenia; Komisja zgodnie z kryteriami wskazami w pkt 8 Regulaminu, wybierze do 20 (dwudziestu) Uczestników, którzy wezmą udział w III Etapie.

III. Etap –w tym etapie Uczestnik wybiera Voucher spośród dostępnych na jego Koncie, realizuje go oraz tworzy Relację lub Relacje, a następnie dokonuje jej lub ich Zgłoszenia; Komisja zgodnie z kryteriami wskazami w pkt 8 Regulaminu, wybierze laureata Nagrody głównej.

5.5 Zgłoszenie, aby zostać uwzględnione w ramach danego etapu, musi zostać wysłane najpóźniej do godz. 23.59 dnia wskazanego jako końcowy dla danego etapu.

6. NAGRODY

6.1 Liczba Nagród przyznawanych w ramach Akcji jest ograniczona i wynosi 874 (osiemset dwadzieścia trzy) Nagrody. Liczba Nagród głównych przyznawanych w ramach Akcji również jest ograniczona i wynosi 1 (jedną) Nagrodę główną.

6.2 W ramach:

I. Etapu przyznawane są Nagrody o wartości do 100 zł brutto  

II. Etapu przyznawane są Nagrody o wartości do 250zł brutto

III. Etapu przyznawane są Nagrody o wartości do 800 zł brutto

6.3 Laureat Nagrody głównej może wybrać Voucher o maksymalnej wartości w wysokości 200 (dwieście) złotych raz w miesiącu kalendarzowym przez 12 miesięcy.

 

6.4 Organizator przewidział możliwość przyznania także Nagród dodatkowych: dwóch Wyróżnień dla Uczestników, których relacje szczególnie podbiły serca Komisji oraz nagrody publiczności, za największą ilość głosów podczas głosowania w 3 etapie Akcji.
Wartość Nagród dodatkowych:

 • I Wyróżnienie - półroczny abonament na spełnianie marzeń = 1 200zł (po 200 zł miesięcznie)
 • II Wyróżnienie - kwartalny abonament na spełnianie marzeń = 600 zł (po 200 zł miesięcznie)
 • Nagroda publiczności  - Pakiet Marzeń Przygoda o wartości 299 zł

6.5 Nagrody, Nagrody dodatkowe i Nagroda główna nie podlegają wymianie lub zamianie na inne lub na ekwiwalent pieniężny. Laureat Nagrody, Nagrody dodatkowej lub Nagrody głównej nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią.

6.6 Obok Nagrody głównej, zwycięzca Akcji uprawniony jest do nagrody dodatkowej w wysokości kwoty niezbędnej do zapłaty tytułem podatku od uzyskanej Nagrody, którą to nagrodę dodatkową Organizator przeznaczy na sfinansowanie podatku od Nagrody, do której zwycięzca w Akcji nabył prawo.

6.7 Uczestnik, wybiera Voucher w ramach Nagrody spośród dostępnych w jego Profilu. Po wybraniu Vouchera przez Uczestnika, Organizator do 7 (siedmiu) dni wyśle na adres e-mail podany w Profilu Voucher z kodem rezerwacyjnym. Żeby skorzystać z kodu rezerwacyjnego, czyli zarezerwować Nagrodę, należy wejść na stronę www.KatalogMarzen.pl, aktywować zakładkę „Dostałeś prezent – rezerwuj!” i postępować zgodnie z dalszymi wskazówkami. 

6.8 Uczestnik realizuje Nagrodę na podstawie imiennego Vouchera, a prawo do realizacji Vouchera przysługuje wyłącznie Uczestnikowi.

6.9 Laureat Nagrody głównej jest zobowiązany potwierdzić swój udział w Akcji oraz swoje dane osobowe najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od momentu poinformowania go przez Organizatora o fakcie, że został laureatem. Dodatkowo zwycięzca, aby odebrać Nagrodę główną będzie zobowiązany do udostępnienia Organizatorowi swoich danych: Imię, Nazwisko, e-mail na który zostanie wysłana nagroda oraz dane niezbędne do prawidłowego rozliczenia podatkowego wygranej, w tym nr PESEL, adres zameldowania, odpowiedni Urząd Skarbowy.

7. KOMISJA

7.1 Wyboru zwycięzców każdego etapu dokonuje Komisja powołana przez Organizatora i składająca się z co najmniej 3 (trzech) osób.

7.2 Komisja dokonuje wyboru zwycięzców Nagród, Nagród dodatkowych i Nagrody głównej według kryteriów określonych w pkt 8 Regulaminu.

7.3 Komisja wyłania zwycięzców na posiedzeniu tajnym.

7.4 Decyzje Komisji dotyczące przyznania Nagrody, Nagród dodatkowych oraz Nagrody głównej zapadają większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Komisji.

7.5 Zadaniem Komisji jest ocena Relacji, wybór zwycięzcy Akcji, a także rozstrzyganie o sytuacjach spornych w ramach Akcji.

8. RELACJE I KRYTERIA ICH OCENY

8.1 Kryteriami oceny Relacji są w szczególności:

I. wysoka jakość, w tym techniczna, Relacji;

II. zaangażowanie Uczestnika w powstanie Relacji oraz całą akcję;

III. statystyki danej Relacji, w tym zasięg w sieci Internet, w szczególności w mediach społecznościowych;

IV. pomysłowość Relacji;

V. zgodność z Regulaminem i prawidłowość Zgłoszenia;

VI. wykonanie w ramach Relacji czynności i aktywności wskazanych przez Organizatora, przykładowo poprzez dodanie odpowiedniego hasztaga albo udostępnienie Relacji w ramach wskazanych platform internetowych.

VII. reakcje publiczności, która może zostać poproszona o opinię na temat relacji Uczestników

8.2 W Akcji nie mogą brać udziału Relacje:

I. niespełniające warunków Regulaminu,

II. do których Uczestnik nie posiada w pełni majątkowych i osobistych praw autorskich;

III. naruszające prawo, w tym prawa własności intelektualnej innych osób,

IV. stanowiące działanie nieuczciwej konkurencji,

V. naruszające prawa do wizerunku, godność lub dobra osobiste osób albo jednostek;

VI. zawierające treści o charakterze bezprawnym, niezgodne z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami, w tym treści dyskryminujące lub obraźliwe,

VII. objęte niepełnym Zgłoszeniem;

VIII. zgłoszone po terminie określonym w pkt 5.3 Regulaminu dla danego etapu.

8.3 Zgłoszenie zawierające powyższe treści będzie bezskuteczne.

8.4 Uczestnik nie może zgłaszać do Akcji Relacji, w których został przedstawiony wizerunek osób trzecich, które nie wyraziły zgody na rozpowszechnianie swojego wizerunku w ramach Akcji.

8.5 Uczestnik zgłaszając do Akcji Relację, oświadcza, iż wizerunek osób trzecich wykorzystany w Relacji jest przez niego rozpowszechniany za ich zgodą oraz wyrażają one zgodę na rozpowszechnianie ich wizerunku przez Organizatora poprzez rozpowszechnianie Relacji w Internecie oraz oświadcza, iż posiada wszelkie prawa autorskie do Relacji

8.6 Organizator weryfikuje Relacje pod kątem spełnienia warunków wskazanych w pkt 8.2 i 8.4. Regulaminu. Jeżeli Relacja nie spełnia warunków lub naruszy warunki, o których mowa w pkt. 8.2. i 8.4., Organizator wykluczy Relację lub Uczestnika (odpowiednio w zależności od stopnia naruszenia przez niego warunków Regulaminu) z Akcji na każdym jego etapie lub po jego zakończeniu.

8.7 Jeżeli podmiot trzeci wystąpi wobec Organizatora z roszczeniem dotyczącym praw autorskich do Regulaminu, laureat Konkursu będzie zobowiązany do zwrotu Organizatorowi wydanej mu Nagrody, oraz do naprawienia wszelkiej szkody poniesionej przez Organizatora, w szczególności w związku ze złożeniem fałszywego oświadczenia, o którym mowa w pkt 8.5 Regulaminu.

9. DANE OSOBOWE

9.1 Administratorem danych w rozumieniu Rozporządzenia (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016  ( dalej  Rozporządzenie) o ochronie danych jest Organizator. 

9.2 Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez administratora danych osobowych przy zachowaniu zasad określonych ww. Rozporządzeniu w celu przeprowadzenia Akcji, wyłonienia osób nagrodzonych i przyznawania Nagród i Nagrody głównej w Akcji.

9.3 Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie zakres danych wskazany w Formularzu.

9.4 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu uczestniczenia w Akcji. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych skutkuje automatycznym wyłączeniem Uczestnika z niniejszej Akcji.

9.5 Uczestnik ma prawo:

I. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;

II. wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jego szczególną sytuację;

III. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w przypadkach, wymienionych Ustawie, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jego danych osobowych innemu administratorowi danych;

IV. wniesienia do administratora danych żądania ponownego, indywidualnego rozpatrzenia sprawy rozstrzygniętej z naruszeniem Ustawy.

9.6 Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych Użytkowników, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, na warunkach wskazanych w Ustawie.

9.7 Uczestnik jest obowiązany do informowania Organizatora w formie elektronicznej lub na piśmie o każdej zmianie w zakresie danych osobowych. Niezależnie od innych postanowień niniejszego Regulaminu, w przypadku niedokonania z winy Uczestnika aktualizacji danych osobowych, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania spowodowany brakiem takiej aktualizacji, a w szczególności za niemożność przyznania Nagrody. 

10. REKLAMACJA

10.1 Reklamacje związane z Akcją należy przesyłać listownie lub mailowo na adres Organizatora.

10.2 Zgłoszenie reklamacyjne winno zwierać informacje umożliwiające Organizatorowi rozpatrzenie reklamacji, takie jak: dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny), wskazanie przyczyn reklamacji oraz określenie oczekiwanego sposobu jej załatwienia.

10.3 Reklamacje rozpatrzy Komisja, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

 

11.PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

11.1 Wszelkie prawa własności intelektualnej w tym majątkowe prawa autorskie do treści blogowych oraz udostępnianych w mediach społecznościowych zdjęć, filmów i innych utworów wykonanych w ramach niniejszej Akcji Uczestnik przenosi na podstawie niniejszego Regulaminu na Katalog Marzeń z chwilą udostępnienia tych utworów w Internecie.

11.2 Przeniesienie majątkowych praw autorskich następuje w ramach udziału w akcji i obejmuje wszystkie pola eksploatacji istniejące na dzień wydania utworów w tym w szczególności:

 1. wprowadzenie do pamięci komputera, serwera,
 2. utrwalenie dowolną techniką,
 3. trwałe lub czasowe zwielokrotnienie dowolną techniką,
 4. rozpowszechnianie poprzez publiczne wykonanie, odtworzenie, wyświetlenie, wystawienie,
 5. eksponowanie w sieci internetowej,
 6. publiczne rozpowszechnienie także za pomocą internetu
 7. używania utworu do wszelkiej reklamy i innej formy prezentacji,
 8. sporządzanie cyfrowego zapisu,
 9. najem i dzierżawa oryginału lub egzemplarzy na których utrwalono utwór,
 10. nadanie za pomocą wizji lub fonii za pośrednictwem stacji naziemnych lub satelitarnych, przewodowo i bezprzewodowo,
 11. wprowadzenie do obrotu oryginału utworu lub egzemplarzy na których utwór utrwalono,
 12. tłumaczenie, bez ograniczeń czasowych i geograficznych,
 13. wielokrotnego utrwalania i zwielokrotniania dzieła techniką cyfrową, drukarską, reprograficzną oraz zapisu magnetycznego,
 14. wielokrotnego rozpowszechniania dzieła poprzez publiczne udostępnianie go w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, co w szczególności oznacza umieszczenie dzieła w sieci Internet,
 15. wielokrotnego obrotu oryginałem dzieła i jego kopiami, utrwalonymi na elektronicznych nośnikach informacji poprzez wprowadzanie go do obrotu, użyczenie lub najem.
 16. tworzenie i wykorzystywanie abstraktów dzieła
 17. możliwość pobierania dzieła lub jego fragmentów przez użytkowników sieci Internet, drukowanie na żądanie (print on demand)
 18. Tworzenie opracowań dzieła i wykorzystywanie opracowań na polach eksploatacji określonych w niniejszym paragrafie Regulaminu

11.3 Organizator jest uprawniony do dalszego przenoszenia praw własności intelektualnej, o których mowa w ust.1 oraz do dokonywania ich opracowań i zmian na co zgodę wyraża Uczestnik. Uczestnik wyraża także zgodę na wykonywanie przez Organizatora autorskich praw zależnych do wytworzonych utworów.

11.4 Uczestnik zobowiązuje się do nie wykonywania względem wytworzonych utworów autorskich praw osobistych, w tym wyraża zgodę na nie ujawnianie autorstwa dzieła.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1 Organizator zastrzega sobie prawo do fotorelacji oraz videorelacji z realizacji Nagrody oraz wykorzystania wizerunku laureata w celach marketingowych i promocji Obecnej oraz kolejnych edycji Akcji, a Uczestnik akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na niniejsze. Jeżeli Uczestnik nie udziela zezwoleń określonych w zdaniu poprzednim, powinien on niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora, nie później jednak niż do dnia ogłoszenia wyników Akcji w I Etapie.

12.2 Organizator może unieważnić Akcję, jeżeli mniej niż 10% relacji w stosunku do liczby Uczestników danego etapu będzie spełniać cele Akcji oraz warunki Regulaminu.

12.3 Pełna treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://katalogmarzen.pl/chcetoprzezyc/pl/regulamin. Podstawowe (niepełne) informacje o Akcji i jej zasadach zawarte będą w materiałach promocyjnych rozpowszechnianych przez Organizatora w związku z Akcją. Osoba zobowiązana jest nie poprzestawać na zapoznaniu się z takimi materiałami marketingowymi, ale powinna również zapoznać się z pełną treścią Regulaminu.

12.4 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz Regulamin korzystania z serwisu Katalog Marzen dostępny pod niniejszym adresem https://katalogmarzen.pl/pl/regulamin. Umowy związane z Akcją zawierane są na podstawie prawa polskiego i w języku polskim.

12.5 Organizator dołoży wszelkich starań, aby jakiekolwiek spory wynikające z udziału Uczestnika w Akcji lub z nią związane, były rozwiązywane polubownie, przy poszanowaniu wspólnych interesów oraz dobrych obyczajów. W razie niemożności polubownego rozwiązania sporu przez strony, spór taki zostanie poddany pod ostateczne rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego według powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

12.6 Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 marca 2019