Regulamin akcji „Wszystkimi Zmysłami”

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (Regulamin), określa warunki i zasady, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą „Wszystkimi Zmysłami” (Akcja)
2. Organizatorem Akcji jest KatalogMarzen.pl Joanna Zubik Borucka, Tomasz Zubik s.c. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Konduktorskiej 4 lok. 34, NIP 521 35 37 169 (Katalog Marzeń).
3. Akcja trwa od 2019.07.01 do 2019.08.19
5. Akcja będzie komunikowana za pośrednictwem strony www.katalogmarzen.pl, newslettera, fanpage’a na Facebooku, wydarzenia na Facebooku, profilu na Instagramie oraz przez inne, zewnętrzne kanały komunikacji

Zasady Akcji

1. W trakcie trwania Akcji Katalog Marzeń będzie oferował różnego rodzaju promocje, w tym promocje cenowe prezentowane bezpośrednio na www.katalogmarzen.pl, oraz realizował działania specjalne m.in. polegających na udostępnieniu kodów rabatowych umożliwiających zakup voucherów dostępnych na www.katalogmarzen.pl z rabatami. Celem Akcji jest umożliwienie jak największej liczbie osób skorzystania z oferowanych promocji.
2. Szczegółowe warunki poszczególnych promocji cenowych oraz wykorzystania kodów rabatowych, w szczególności takie jak możliwość łączenia promocji i rabatów, dokładny czas obowiązywania, czy kod rabatowy jest jedno czy wielorazowy, określenie voucherów objętych promocją lub kodem będą przedstawiane przy zakomunikowaniu danej promocji cenowej lub kodu rabatowego.
3. Biorąc udział w Akcji uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady określone w niniejszym Regulaminie.
4. W celu skorzystania z promocji cenowej należy dokonać zakupu vouchera objętego ceną promocyjną poprzez stronę www.katalogmarzen.pl
5. W celu skorzystania z kodu rabatowego należy dokonać zakupu vouchera oraz podać w procesie zakupowym właściwy kod rabatowy, który automatycznie pomniejszy kwotę należną do zapłaty.
6. Wszystkie promocje i kody rabatowe nie łączą się, działają tylko na nieprzecenioną ofertę i nie łączą się z innymi promocjami, kodów rabatowych nie można wykorzystać do zakupu tzw. Gift Voucherów, czyli voucherów kwotowych. 

Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji można zgłaszać organizatorowi na piśmie na adres ul. Konduktorska 4 lok 34, 00-718 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres biuro@katalogmarzen.pl
2. W zgłoszeniu reklamacji należy podać imię, nazwisko, adres e-mail osoby zgłaszającej oraz przyczynę reklamacji.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.
4. Po rozpatrzeniu reklamacji odpowiedź zostanie odesłana na adres poczty elektronicznej podany przez osobę zgłaszającą reklamację.

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie www.katalogmarzen.pl oraz w siedzibie Katalog Marzeń
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się postanowienia regulaminu sklepu Internetowego Katalog Marzeń dostępnego na stronie www.katalogmarzen.pl, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
3. Materiały reklamowo-promocyjne dot. Akcji mają jedynie charakter informacyjny oraz, wszędzie tam gdzie jest to zaznaczone, charakter uzupełniający do postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności dot. to warunków promocji opisanych w punkcie nr 2 Zasad Akcji. W sytuacji zaistnienia jakichkolwiek niejasności wiążący charakter mają postanowienia niniejszego Regulaminu.

4. Regulamin wchodzi w życie 01.07.2019 r.