Zasady i regulamin konkursu na 7. urodziny Katalogu Marzeń

 • Dołącz do naszych urodzin na Facebooku (link do wydarzenia)
 • Pokaż nam jak świętujesz nasze 7. urodziny
 • Oznacz swój post hashtagiem #KATALOGMARZEŃ
 • Wygraj 1 z 7 naszych absolutnych bestsellerów:

Nagrody:

 • Lot szybowcem
 • Lot paralotnią  
 • Wieczór w teatrze dla dwojga  
 • Poznaj strzelanie         
 • Escape room - pokój zagadek  
 • Kolacja dla dwojga
 • Off Road 4x4

   

Regulamin Konkursu "Pokaż jak świętujesz 7. urodziny Katalogu Marzeń"

1. Regulamin:

§1. Zasady ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest serwis Katalog Marzeń, właściciel Fanpage`a, na którym organizowany jest konkurs. Organizator ogłasza Konkurs do publicznej wiadomości na łamach strony www.katalogmarzen.pl oraz prowadzonego przez siebie fanpage na portalu społecznościowym Facebook.com
 2. Dane organizatora konkursu oraz fundatora nagród: KatalogMarzeń.pl, ul. Konduktorska 4 lok 34, 00-775 Warszawa.
 3. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, współprowadzony ani administrowany przez Facebook. Informacje dostarczone przez Uczestnika Konkursu mogą być wykorzystane na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym, w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.
 4. Konkurs rozpoczyna się w dniu: 01 czerwca 2017 roku i kończy w dniu 27 czerwca 2017 wraz z ogłoszeniem wyników
 5. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

§ 2. Warunki uczestnictwa w konkursie 

 1. W Konkursie mogą Uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora oraz najbliższych członków ich rodzin. Przez najbliższych członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby prawne ani jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
 3. Uczestnicy Konkursu mają za zadanie w trakcie trwania konkursu umieścić zdjęcie, grafikę, film lub tekst przedstawiający sposób w jaki uczestnik świętuje 7. Urodziny serwisu Katalog Marzeń, na portalu społecznościowym Facebook wraz ze znacznikiem #KATALOGMARZEŃ. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, udzieloną w formie pisemnej i dostarczoną Organizatorowi.
 4. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na otrzymywanie korespondencji e-mail związanej z przebiegiem Konkursu.
 5. Uczestnik Konkursu oświadcza, że:
 1. samodzielnie zrealizował zdjęcie, grafikę, film lub tekst zgłoszone do Konkursu,
 2. posiada do zdjęć, grafik, filmu lub tekstu przesłanego w Zgłoszeniu wyłączne prawa autorskie i majątkowe oraz poprzez zgłoszenie do Konkursu nie naruszył ani nie narusza praw osób trzecich.
 1. W przypadku naruszenia praw osób trzecich, Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za to naruszenie oraz za szkody poniesione przez Organizatora.
 2. Uczestnik jednocześnie oświadcza, że przysługuje mu prawo do zgłoszenia zdjęć, grafiki, filmu lub tekstu w Konkursie i udzielenia zezwoleń zgodnie z Regulaminem. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich w związku ze zgłoszeniem do Konkursu i wykorzystaniem zgodnie z udzielonymi na podstawie niniejszego Regulaminu zezwoleniami.
 3. Zgodnie z art. 921 § 3 kodeksu cywilnego, Organizator nabywa od Uczestników, w zamian za otrzymaną Nagrodę, bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia, własność nagrodzonych zdjęć lub filmów oraz uzyskuje autorskie prawa majątkowe do prac nadesłanych przez Uczestników na następujących polach eksploatacji:
 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie egzemplarzy w dowolnej możliwej technicznie formie oraz zwielokrotnienie dowolną techniką w dowolnej ilości egzemplarzy w tym w szczególności techniką cyfrową, drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego,
 2. wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy utworu,
 3. wykorzystanie całości i pojedynczych elementów zdjęć lub filmu dla potrzeb stworzenia dowolnych materiałów reklamowych oraz korzystanie z elementów w ramach materiałów reklamowych, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi w lit. a) powyżej, oraz wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
 4. wprowadzenie do pamięci komputera,
 5. rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet, w radiu lub telewizji,
 6. wykorzystanie w różnych akcjach promocyjnych, w tym w Internecie, w szczególności w serwisie facebook.pl, youtube.pl oraz na stronach serwisu KatalogMarzeń.pl
 7. dokonywanie i zezwalanie na dokonywanie wszelkich przeróbek, zmian, w tym w zakresie obróbki graficznej i dźwiękowej według uznania Organizatora,
 8. rozporządzanie i korzystanie z zdjęć i filmów (w szczególności na łączenie z innymi elementami w materiałach reklamowych).
 1. Organizator nabywa również prawo do wykonywania zależnych praw autorskich w stosunku do nagrodzonych treści, na polach eksploatacji wskazanych w par. 2 ust 8. powyżej.
 2. Organizator ma prawo przeniesienia uzyskanych praw na inne podmioty.
 3. Uczestnik zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał uprawnień z tytułu autorskich praw osobistych w stosunku do Organizatora ani jego następców.
 4. Uczestnik zobowiązuje się do nie zgłaszania żadnych roszczeń względem Organizatora Konkursu z tytułu wykorzystania przez niego nadesłanego zdjęcia lub filmu zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 5. Uczestnik zobowiązuje się zgłaszać jedynie takie materiały, których wykorzystanie przez Organizatora jest zgodne z obowiązującymi przepisami i nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności autorskich praw majątkowych ani autorskich praw osobistych.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za spory wynikłe z tytułu praw osób trzecich, w tym szczególności praw autorskich, co do zamieszczonych w zgłoszonym materiale oraz za skutki ewentualnego wykorzystania zdjęć lub filmów przez osoby trzecie. Za treści zamieszczanych materiałów odpowiada wyłącznie Uczestnik, który go nadeśle.

§3. Kryterium wyboru Zwycięzcy Konkursu

 1. Zwycięzcą Konkursu zostaje 7 osóba wybranych przez jury, zwycięzca konkursu musi spełnić wszystkie zasady konkursu zawarte w §2
 2. Jury będzie się składać z 3 osób wskazanych przez Organizatora konkursu.
 3. Jury będzie oceniać kreatywność oraz oryginalność prac przesłanych do Organizatora/ umieszczonych na fanpage Organizatora 

§ 4. Nagrody

 1. Zwycięzcy w Konkursie, otrzymają Voucher na 1 z 7 usług z oferty www.katalogmarzen.pl, Voucher zostanie wysłany do zwycięzcy w wersji elektronicznej (plik PDF) przesyłanej na adres email podany przez Użytkownika
 2. 6.1.5.1. Liczba Nagród przyznawanych w ramach Konkursu jest ograniczona i wynosi 7 (siedem) Nagród:
 1. Lot szybowcem
 2. Lot paralotnią  
 3. Wieczór w teatrze dla dwojga  
 4. Poznaj strzelanie         
 5. Escape room - pokój zagadek  
 6. Off Road 4x4
 7. Kolacja dla dwojga
 1. W przypadku, gdy Laureat nie wybierze nagrody w przeciągu 7 dni roboczych od ogłoszenia wyników lub też kontakt z Laureatem jest niemożliwy lub utrudniony z przyczyn niezależnych od Organizatora Konkursu, nagroda przepada. W takim przypadku Organizator Konkursu może dokonać ponownego wyboru Laureata. Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio do nowo wybranego Laureata. W przypadku braku odbioru nagrody przez Laureata Konkursu w ww. terminie, przyznana nagroda przepada
 2. Nagrody opisane w pkt. 1 powinny zostać zrealizowane najpóźniej do dnia zamieszczonego na voucherze i oznaczonego jako "data ważności".
 3. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.

§5. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

 1. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 2. Konkurs prowadzony jest na profilu Organizatora w Serwisie społecznościowym Facebook.
 3. Konkurs ma charakter ogólnopolski.
 4. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym działaniu Serwisu Społecznościowego Facebook.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pliki tekstowe lub graficzne, które zostały umieszczone przez Użytkownika.
 7. Organizator Konkursu zastrzegają sobie prawo do usunięcia treści zamieszczonych przez Użytkownika, które są sprzeczne z treścią Regulaminu, z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszają prawa osób trzecich lub też treści obraźliwych, wulgarnych, zawierających groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierających treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny. Treści (grafika, tekst, linki) naruszające powyższe zasady będą usuwane.
 8. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatorów i osób trzecich za użycie treści, grafiki i/lub linki naruszających prawa osób trzecich.
 9. Teksty konkursowe nie mogą zawierać treści, które przeznaczone są wyłącznie dla osób pełnoletnich, w tym treści erotycznych, promujących alkohol lub wyroby tytoniowe.
 10. Osoby przystępujące do Konkursu tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu, w zakresie koniecznym do jego prawidłowego przeprowadzenia. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania i przetwarzania informacji, które są przedmiotem Konkursu, celem realizacji procesu Konkursu (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2002r nr 101 poz. 926 z pózn. zm/”)
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do:
 1. odrzucenia zgłoszenia przystąpienia do Konkursu w przypadku niedopełnienia warunków, wynikających z Regulaminu,
 2. wykładni Regulaminu i rozstrzygania sporów przy jego stosowaniu.

2. Polityka Prywatności

§1. Ochrona prywatności

 1. Organizator zobowiązują się do ścisłego przestrzegania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. "O ochronie danych osobowych" (Dz. U. Nr 133, poz 883).